Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled, december 2009: Höjda elpriser men annars sjönk producentpriserna i december

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 09:35 CET

För tabeller och grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____286260.aspx

Från november till december 2009 steg producentpriserna på hemmamarknaden med 0,7 procent som en följd av höjda priser på el. Import- och exportpriserna minskade däremot med 0,6 respektive 0,4 procent under inverkan av en stärkt krona. Detta innebar att producentpriserna totalt sett, inklusive export, steg med 0,2 procent.

Producentpriserna steg med 0,2 procent

Producentpriserna totalt steg med 0,2 procent från november till december. Högre pris på el, gas och fjärrvärme (6,8%) bidrog med 0,5 procentenheter till uppgången. Producentpriserna inom tillverkningsindustrin minskade med 0,4 procentenheter från november till december. Under den senaste tolvmånadersperioden har producentpriserna inom tillverkningsindustrin sjunkit med 0,6 procent.

På hemmamarknaden steg producentpriserna med 0,7 procent från november till december. Priserna på el, gas och fjärrvärme bidrog med 0,8 procentenheter till uppgången. Lägre priser noterades på metallvaror utom maskiner och apparater, som bidrog med 0,1 procentenhet nedåt. Från december 2008 till december 2009 har priserna inom el, gas och fjärrvärme stigit med i genomsnitt 1,6 procent. Under samma tolvmånadersperiod har priset på elektricitet sjunkit med 1,1 procent, trots att det steg med 8,4 procent från november till december.

Priserna på exportmarknaden minskade från november till december med 0,4 procent. Lägre priser noterades på raffinerade petroleumprodukter, baskemikalier, gruppen järn, stål och ferrolegeringar, gruppen datorer, elektronikvaror och optik, elapparatur, andra specialmaskiner samt motorfordon och dessa bidrog vardera med 0,1 procentenhet nedåt. Nedgången motverkades av högre priser på el, gas och fjärrvärme, som bidrog med 0,2 procentenheter uppåt.

Under de senaste tolv månaderna har producentpriserna totalt sjunkit med 0,8 procent och priserna på exportmarknaden med 2,3 procent. Priserna på hemmamarknaden har stigit med 0,9 procent. Motsvarande tolvmånadersförändringar föregående månad var -1,7, -2,2 respektive -1,1 procent.

Importpriserna minskade med 0,6 procent

Importpriserna minskade med i genomsnitt 0,6 procent från november till december. Sänkt pris på råolja bidrog till nedgången med 0,2 procentenheter. Lägre priser inom grupperna järn, stål och ferrolegeringar samt datorer, elektronikvaror och optik, liksom sänkt pris på elapparatur bidrog vardera med 0,1 procentenhet till nedgången. Vidare noterades lägre priser på raffinerade petroleumprodukter, kemikalier och kemiska produkter, gummi- och plastvaror, metallvaror utom maskiner och apparater, övriga maskiner samt motorfordon, vilka tillsammans bidrog med 0,3 procentenheter nedåt.

Under den senaste tolvmånadersperioden har importpriserna stigit med 0,3 procent. Föregående månad var motsvarande siffra -1,6 procent.

Priserna för inhemsk tillgång steg med 1,2 procent

Priserna på varor till inhemska kunder, dvs. producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, steg i genomsnitt med 0,1 procent från november till december. Högre priser på el, gas och fjärrvärme bidrog med 0,5 procentenheter till uppgången. Prissänkningar noterades på råolja, metallvaror utom maskiner och apparater samt gruppen datorer, elektronikvaror och optik, vilka motverkade uppgången med 0,1 procentenhet vardera.

Priserna på konsumtionsvaror minskade med 0,2 procent från november till december.

Under den senaste tolvmånadersperioden har priserna för inhemsk tillgång stigit med 0,6 procent. Föregående månad var motsvarande tal -1,3 procent.  Priserna på konsumtionsvaror och insatsvaror har sjunkit med 2,5 procent vardera det senaste året.  På energirelaterade varor har priserna ökat med 14,2 procent medan priserna på investeringsvaror har minskat med 0,8 procent.

Kronan förstärktes under december

En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor förstärktes kronan mot den norska kronan med 1,2 procent, mot euron med 1,5 procent, mot den danska kronan med 1,4 procent och mot den amerikanska dollarn med 1,2 procent. Kronan försvagades mot det brittiska pundet med 0,7 procent.

Tabell

Ny produktindelning från och med index för januari 2009

Från och med publiceringen av index för januari 2009, övergick prisindex i producent- och importled till den nya produktnomenklaturen SPIN 2007. I samband med detta definierades totalindextalen för detta pressmeddelande om, det vill säga totalaggregaten för producentprisindex, hemmamarknadsprisindex, exportprisindex, importprisindex och prisindex för inhemsk tillgång. Från att tidigare ha varit definierade som produkter inom A - D enligt SPIN 2002 kommer de nu istället att avspegla prisutvecklingen för produkter inom avdelningarna B - E enligt SPIN 2007. Grovt innebär det att produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske inte längre ingår i totalaggregaten, men att el, värme, kyla, gas och vatten ingår. Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske kommer dock att finnas tillgängliga i Statistikdatabasen. Förändringen är i linje med de EU-rekommendationer som ges och bidrar till ökad jämförbarhet mellan länder.
Även på en mer detaljerad nivå är det en hel del skillnader mellan hur produktgrupperna definieras enligt de båda nomenklaturerna. Indextal enligt den tidigare definitionen kommer under en övergångstid att beräknas parallellt och finnas tillgängliga i Statistikdatabasen. Under 2009 redovisas utvecklingen enligt båda nomenklaturerna i pressmeddelandet. Utvecklingen enligt den gamla indelningen kommer dock att vara i en mer kortfattad version.

Utvecklingen enligt tidigare indelning SPIN 2002, avdelning A -D

Producentpriserna totalt minskade med 0,3 procent och exportpriserna med 0,6 procent från november till december. På hemmamarknaden steg producentpriserna från november till december med 0,1 procent. Under de senaste tolv månaderna har producentpriserna totalt sjunkit med 1,1 procent, motsvarande siffra föregående månad var -1,6 procent. På hemmamarknaden har priserna de senaste tolv månaderna stigit med 0,3 procent, medan motsvarande siffra var -1,0 procent i november. På exportmarknaden har priserna sjunkit med 2,3 procent under de senaste tolv månaderna, medan motsvarande siffra var -2,1 procent i november.

Importpriserna minskade i genomsnitt med 0,7 procent från november till december. Under den senaste tolvmånadersperioden har importpriserna stigit med 0,1 procent. Föregående månad hade importpriserna sjunkit med 1,6 procent på årsbasis.

Priserna på varor till inhemska kunder, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, minskade med 0,3 procent från november till december. Under den senaste tolvmånadersperioden har priserna för inhemsk tillgång stigit med 0,2 procent. Föregående månad hade priserna sjunkit med 1,2 procent på årsbasis.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett statistiskt meddelande

 

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för december publiceras 2010-02-25 kl. 09.30Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 94 60

 

Förfrågningar

Rolf Björnsson
Tfn 08-506 941 54
E-post rolf.bjornsson@scb.se

Viktoria Johansson

Tfn 08-506 943 06
E-post viktoria.johansson@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.