Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled för augusti 2008: Råoljan sänkte importpriserna i augusti

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:41 CEST

För tabell vänligen se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____247483.asp

Från juli till augusti sjönk importpriserna, med -1,8 procent, främst beroende på lägre priser på råolja medan exportpriserna steg med 0,2 procent. Producentpriserna totalt ökade med 0,1 procent under samma period.

Producentpriser
Producentpriserna steg med i genomsnitt 0,1 procent från juli till augusti. Det största bidraget till ökningen lämnade stigande priser på metallvaror utom maskiner och apparater som bidrog med 0,2 procentenheter. Höjda priser på baskemikalier samt motorfordon och släpvagnar bidrog med 0,1 procentenhet vardera. Prisökningarna dämpades av sjunkande priser på petroluemprodukter som bidrog med -0,2 procentenheter. Sänkta priser på järn, stål och ferrolegeringar samt livsmedel och drycker dämpade prisstegringen med -0,1 procentenhet vardera.

På hemmamarknaden sjönk producentpriserna med i genomsnitt -0,2 procent från juli till augusti. Det enskilt största bidraget till prisnedgången lämnade petroleumprodukter med -0,3 procentenheter. Vidare bidrog jordbruksväxter, metallmalmer och andra mineraler, livsmedel och drycker, järn, stål och ferrolegeringar samt motorfordon med -0,1 procentenhet vardera. De största prisstegringarna under månaden skedde inom metallvaror utom maskiner och apparater vilket bidrog med 0,3 procentenheter. Urvalsosäkerheten är förhållandevis stor inom varugruppen. Även produkter från skogsbruk bidrog med 0,1 procentenhet.

Priserna på exportmarknaden steg under perioden juli till augusti med i genomsnitt 0,2 procent. Prisökningar på baskemikalier, maskiner exklusive datorer samt motorfordon bidrog med 0,1 procentenhet vardera. Prissänkningar på koppar samt järn, stål och ferrolegeringar dämpade uppgången med -0,1 procentenhet vardera.

Under de senaste tolv månaderna har producentpriserna stigit med 3,8 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående månad då motsvarande siffra var 3,3 procent. Uppdelat på hemmamarknaden och exportmarknaden har priserna ökat med 5,0 respektive 2,7 procent under samma period. Motsvarande tolvmånadersförändring var föregående månad 5,6 procent för hemmamarknaden och 1,4 procent för exportmarknaden.

Importpriser
Importpriserna sjönk med i genomsnitt -1,8 procent från juli till augusti. Det enskilt största bidragen lämnade råolja respektive petroleumprodukter som bidrog med -1,8 respektive -0,4 procentenheter. Andra metaller än järn bidrog med -0,1 procentenhet. Nedgången dämpades av prisökningar på järn, stål och ferrolegeringar samt baskemikalier som bidrog med 0,2 procentenheter vardera. Vidare bidrog prisökningar på maskiner exklusive datorer samt motorfordon och släpvagnar med 0,1 procentenhet vardera. Trots den förhållandevis stora sänkningen av importpriserna från juli till augusti steg tolvmånaderstakten från 7,3 procent i juli till 8,2 procent i augusti.

Priser för inhemsk tillgång
Priserna på varor till inhemska kunder, dvs. producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, sjönk i genomsnitt med -1,0 procent från juli till augusti. Råoljan påverkade via importpriserna nedgången med -0,9 procentenhet. Petroleumprodukter bidrog med -0,3 procentenheter medan livsmedel samt andra metaller än järn bidrog med vardera -0,1 procentenhet till nedgången. Nedgången motverkades av prisuppgångar på metallvaror utom maskiner och apparater som steg med 0,2 procentenheter. Prisökningar skedde även för baskemikalier samt järn, stål och ferrolegeringar där bidragen var 0,1 procentenhet vardera.

Priserna på konsumtionsvaror till inhemska kunder sjönk med -0,1 procent från juli till augusti. Prissänkningar på oljor och fetter samt kött och köttprodukter bidrog med -0,2 procentenheter respektive -0,1 procentenhet. Prissänkning motverkades av en uppgång med små bidrag från flera produktgrupper.

Priserna för inhemsk tillgång har under den senaste tolvmånadersperioden stigit med 6,6 procent vilket är en höjning jämfört med juli då motsvarande siffra var 6,4 procent. Priserna på konsumtionsvaror steg med 5,5 procent medan priserna på energirelaterade varor steg med 39,2 procent. Vidare ökade priserna på insatsvaror och investeringsvaror med 2,6 respektive 0,9 procent.

Tabell: Valutakurser
En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor (växelkurserna fastställs sista onsdagen i varje månad och gäller påföljande månad annat än i fall då förändringen är större än +/- 5 procent) försvagades kronan mot de viktigaste handelsvalutorna. Den svenska kronan försvagades med -1,3 procent mot det brittiska pundet, med -0,8 procent mot euron och mot den amerikanska dollarn med -0,4 procent. Mot den danska kronan och den norska kronan försvagades valutakursen med -0,8 respektive -0,5 procent.


Index för internationell jämförelse och prisutvecklingen på el

I Sverige beräknas totalindextalen (i tabellen ovan) över produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk, fiske, mineraler samt tillverkade varor, dvs. produkter hänförliga till avdelningarna A-D i Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN 2002). EU och OECD, liksom många länder redovisar prisutvecklingen i producentledet där totalindexet räknas över mineraler, tillverkade varor samt el, gas, värme och vatten - alltså avdelningarna C-E.

Från juli till augusti steg priserna inom avdelningarna C-E på hemmamarknaden med 0,1 procent. Motsvarande producentpriser totalt (dvs. hemmamarknads- och exportpriserna sammantaget) ökade med 0,1 procent under samma period. Sedan augusti 2007 har priserna stigit med 7,5 respektive 5,2 procent på hemmamarknaden och för producentpriserna totalt inom avdelningarna C-E.

Priserna på hemmamarknaden inom avdelning E, dvs. el, gas, värme och vatten, steg från juli till augusti med i genomsnitt 2,4 procent. Elpriserna, exkl. skatt och nätavgifter, steg med 4,4 procent jämfört med föregående månad. Från augusti 2007 till augusti 2008 har priserna inom avdelning E ökat med i genomsnitt 25,1 procent. Under samma tolvmånadersperiod har elpriserna, exkl. skatt och nätavgifter stigit med 46,1 procent.


Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.


Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled förseptember publiceras 2008-10-23 kl. 09.30.
Producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 943 66

Förfrågningar

Olle Grünewald
Tfn 08-506 947 47
E-post olle.grunewald@scb.se

Martin Kullendorff
Tfn 08-506 945 24
E-post martin.kullendorff@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.