Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled för januari 2007: Kraftigt fallande importpriser i januari

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:39 CET

Från december till januari sjönk importpriserna med hela 2,1 procent, främst beroende på fallande priser på råolja. Under samma period steg producentpriserna totalt sett med 0,7 procent. Producentpriserna uppdelat på hemmamarknad och export steg med 0,6 respektive 0,8 procent.Producentpriser

Producentpriserna steg i genomsnitt med 0,7 procent från december till januari. Kemikalier och kemiska produkter bidrog främst till uppgången med 0,4 procentenheter. Priserna steg även för stål och metall, massa, papper och papp, sågat, hyvlat eller impregnerat trä, förlagsprodukter samt maskiner (exklusive datorer) och bidrog med 0,1 procentenhet vardera. Lägre priser noterades för kött och köttvaror, el- och optikprodukter samt petroleumprodukter som bidrog till att motverka uppgången med 0,1 procentenhet vardera.

På hemmamarknaden steg producentpriserna med i genomsnitt 0,6 procent från december till januari. Priset steg på maskiner (exklusive datorer) vilket bidrog till uppgången med 0,3 procentenheter. Likaså noterades högre priser på förlagsprodukter vilket bidrog med 0,2 procentenheter. Priserna för sågat, hyvlat eller impregnerat trä, papp och pappersvaror samt järn, stål och ferrolegeringar steg och bidrog med 0,1 procentenhet vardera. Prissänkningar på kött och köttprodukter, el- och optikprodukter samt på petroleumprodukter motverkade uppgången med 0,1 procentenhet vardera.

Priserna på exportmarknaden steg i genomsnitt med 0,8 procent från december till januari. Kemikalier och kemiska produkter bidrog främst till uppgången med 0,7 procentenheter. Uppgången speglar inte riktigt den aktuella marknadsprisutvecklingen eftersom stora justeringar gjorts av transferpriser. Massa, papper och pappersvaror, sågat, hyvlat eller impregnerat trä, maskiner (exklusive datorer), instrument, apparater för mätning och provning bidrog till uppgången med 0,1 procentenhet vardera. Inom stål och metall minskades effekten av prishöjningen på järn, stål och ferrolegeringar av ett lägre pris på koppar (0,2 respektive -0,1 procentenheter). Lägre priser på petroleumprodukter motverkade uppgången med 0,1 procentenhet.

Under den senaste tolvmånadersperioden har producentpriserna stigit med 3,5 procent, vilket är högre än föregående månad då motsvarande uppgift var 3,3 procent. På hemmamarknaden och exportmarknaden har priserna ökat med 5,1 respektive 2,1 procent det senaste året. Motsvarande uppgift i december var 5,1 på hemmamarknaden och 1,6 på exportmarknaden.

Importpriser

Importpriserna sjönk med 2,1 procent från december till januari. Lägre priser på råolja och petroleumprodukter bidrog med 1,3 respektive 0,3 procentenheter till nedgången. Ett lägre pris på teleprodukter bidrog med 0,2 procentenheter. Sjunkande priser på kemikalier och kemiska produkter, maskiner (exklusive datorer) samt precisionsinstrument och medicinsk utrustning bidrog med 0,1 procentenhet vardera. Högre priser på produkter från växtodling, trä och trävaror samt metallvaror (exklusive maskiner och apparater) motverkade nedgången med 0,1 procentenhet vardera. Från januari 2006 till januari 2007 har importpriserna sjunkit med 1,6 procent, vilket är en minskning jämfört med december då motsvarande siffra var +1,2 procent.

Priser för inhemsk tillgång

Priserna på varor till inhemska kunder, dvs. producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, sjönk med i genomsnitt 0,9 procent från december till januari. Till nedgången bidrog lägre priser på råolja (0,7 procentenheter), petroleumprodukter (0,2 procentenheter), teleprodukter samt kött och köttvaror (0,1 procentenhet vardera). Nedgången motverkades bland annat av högre priser på produkter från växtodling, sågat, hyvlat eller impregnerat trä, metall och metallvaror, förlagsprodukter och maskiner (exklusive datorer) som bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Priser för inhemsk tillgång har under den senaste tolvmånadersperioden stigit med 1,6 procent. Priserna på konsumtionsvaror sjönk under samma period med 0,1 procent. Priserna på insatsvaror steg med 9,8 procent medan investeringsvaror sjönk med 2,3 procent från januari 2006 till januari 2007. Energirelaterade varor sjönk med 16,6 procent under samma period.

Valutakurser

En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor förstärktes kronans värde mot amerikanska dollarn med 3,8 procent, mot brittiska pundet med 0,3 procent, mot euron med 1,1 procent och mot danska kronan med 1,0 procent från december till januari. Kronans värde försvagades under motsvarande period mot norska kronan med 0,2 procent.

Totalt: produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk; fiske; mineraler; tillverkade varor
Index Förändring, procent
http://www.scb.se/templates/pressinfo____195117.asp

Förändring, procent
Jan 07, 1990=100 Dec 06 - Jan 07 Nov 06 - Dec 06 Jan 06 -Jan 07 Dec 05 -Dec 06
Producentprisindex hemmamarknad
141,2 0,6 0,1 5,1 5,1
Exportprisindex
132,7 0,8 -0,7 2,1 1,6
Importprisindex
156,0 -2,1 -0,7 -1,6 1,2
Producentprisindex
136,2 0,7 -0,2 3,5 3,3
Prisindex för inhemsk tillgång
147,6 -0,9 -0,3 1,6 3,1
därav - Konsumtionsvaror
136,0 0,0 -0,2 -0,1 -0,4
- Investeringsvaror
107,6 -0,3 -0,7 -2,3 -1,6
- Insatsvaror
175,3 0,2 -0,8 9,8 10,1
- Energirelaterade varor*
267,4 -9,7 1,0 -16,6 -3,4

* Underavdelningarna CA och DF: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter samt kärnbränsle.Index för internationell jämförelse och prisutveckling på el

I Sverige beräknas totalindextalen (i tabellen ovan) över produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk, fiske, mineraler samt tillverkade varor, dvs. produkter hänförliga till avdelningarna A-D i Stan¬dard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN 2002). EU och OECD, liksom många länder redovisar prisutvecklingen i producentledet där totalindexet räknas över mineraler, tillverkade varor samt el, gas, värme och vatten – alltså avdelningarna C-E.

Från december till januari steg producentpriserna inom avdelningarna C-E på hemmamarknaden med 0,9 procent. Producentpriserna totalt inkl. exportmarknaden steg med 0,8 procent under samma period. Sedan januari 2006 har priserna stigit med 4,3 procent på hemmamarknaden och 3,0 procent för producentpriserna totalt.

Priserna på hemmamarknaden inom avdelning E, dvs. el, gas, värme och vatten, ökade från december till januari med i genomsnitt 2,6 procent. Elpriserna, exkl. skatt och nätavgifter, steg med 3,2 procent jämfört med föregående månad. Från januari 2006 till januari 2007 har priserna inom avdelning E ökat med i genomsnitt 6,3 procent. Elpriserna har ökat med 11,0 procent under samma tolvmånadersperiod.

Publikation

* Statistiska meddelanden serie PR10. En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för januari publiceras 2007-03-27 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax +46 8 506 943 66

Förfrågningar
Fredrik Claesson
Tfn +46 8 506 942 86
E-post fredrik.claesson@scb.se
Martin Kullendorff
Tfn +46 8 506 945 24
E-post martin.kullendorff@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.