Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled för juli 2007: Högre import- och exportpriser i juli

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 09:46 CEST

Se release inkl statistik här: http://www.scb.se/templates/pressinfo____211634.asp

Importpriserna steg med 1,4 procent från juni till juli, till stor del beroende på högre råoljepriser. Producentpriserna steg med 0,4 procent. Uppdelat på hemmamarknad och export steg producentpriserna med 0,2 respektive 0,7 procent.

Producentpriser
Producentpriserna steg med i genomsnitt 0,4 procent från juni till juli. Ökade priser på massa, papper och papp, kemikalier och kemiska produkter, maskiner (exklusive datorer) samt på motorfordon bidrog med 0,1 procentenhet vardera till uppgången.

På hemmamarknaden steg producentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent från juni till juli. Prisökningar på sågat och hyvlat trä, järn, stål och ferrolegeringar samt maskiner bidrog vardera med 0,1 procentenhet till uppgången. Prisökningen motverkades med vardera -0,1 procentenhet av lägre priser på produkter från växtodling samt på petroleumprodukter.

På exportmarknaden steg priserna med i genomsnitt 0,7 procent från juni till juli. Höjda priser på kemikalier och kemiska produkter, maskiner (exklusive datorer) samt transportmedel bidrog med 0,2 procentenheter vardera till uppgången. Högre exportpriser på massa, papper och papp bidrog med 0,1 procentenhet till uppgången.

Under den senaste tolvmånadersperioden har producentpriserna stigit med 5,5 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående månad då motsvarande siffra var 5,4 procent. På hemmamarknaden och exportmarknaden har priserna ökat med 5,6 procent respektive 5,4 procent det senaste året. Motsvarande tolvmånadersförändringar förra månaden var 5,7 procent för hemmamarknaden och 4,8 för exportmarknaden.

Importpriser

Importpriserna steg med 1,4 procent från juni till juli. Höjda priser på råolja bidrog med hela 1,0 procentenhet till uppgången. Prisökningar på metallmalmer och andra mineraler, livsmedel, textil och beklädnadsvaror, petroleumprodukter, kemikalier och kemiska produkter, övriga metallvaror, maskiner (exklusive datorer), delar till motorfordon samt möbler bidrog vardera med 0,1 procentenhet vardera till uppgången. Uppgången motverkades med -0,4 procentenheter av lägre priser på andra metaller än järn samt med -0,1 procentenhet vardera av lägre priser på produkter från växtodling, järn, stål och ferrolegeringar samt på kontorsmaskiner.

Den senaste tolvmånadersperioden har importpriserna ökat med 3,9 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående månad då motsvarande siffra var 3,2 procent.

Priser för inhemsk tillgång
Priserna på varor till inhemska kunder, dvs. producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, steg med 0,8 procent från juni till juli. Högre priser på råolja bidrog med 0,5 procentenheter till uppgången. Prisökningar på livsmedel, trä och trävaror, metallvaror utom maskiner och apparater, maskiner (exklusive datorer), motorfordon och släpvagnar samt möbler och andra tillverkade varor bidrog vardera med 0,1 procentenhet till uppgången. Uppgången motverkades med -0,2 respektive -0,1 procentenheter beroende på lägre priser för andra metaller än järn och produkter från växtodling.

Priserna för inhemsk tillgång har under den senaste tolvmånadersperioden stigit med 4,8 procent. Priserna på konsumtionsvaror ökade under samma period med 2,7 procent, vilket är den högsta årstakten sedan februari 2002. Priserna på insatsvaror steg med 10,6 procent och investeringsvaror steg med 0,1 procent från juli 2006 till juli 2007. Energirelaterade varor sjönk under samma period med 0,3 procent.


Valutakurser
En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor försvagades kronans värde från juni till juli mot den amerikanska dollarn med 1,2 procent, brittiska pundet med 2,9 procent, mot norska kronan med 2,7 procent, mot euron med 2,1 procent och mot danska kronan med 2,2 procent.

Index för internationell jämförelse och prisutveckling på el
I Sverige beräknas totalindextalen (i tabellen ovan) över produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk, fiske, mineraler samt tillverkade varor, dvs. produkter hänförliga till avdelningarna A-D i Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN 2002). EU och OECD, liksom många länder redovisar prisutvecklingen i producentledet där totalindexet räknas över mineraler, tillverkade varor samt el, gas, värme och vatten – alltså avdelningarna C-E.

Från juni till juli steg producentpriserna inom avdelningarna C-E på hemmamarknaden med 0,1 procent. Producentpriserna totalt (dvs. hemmamarknads- och exportpriserna) steg med 0,3 procent under samma period. Sedan juli 2006 har priserna stigit med 3,5 respektive 4,3 procent på hemmamarknaden och för producentpriserna totalt.

Priserna på hemmamarknaden inom avdelning E, dvs. el, gas, värme och vatten, sjönk från juni till juli med i genomsnitt 1,7 procent. Elpriserna, exkl. skatt och nätavgifter, sjönk med 3,8 procent jämfört med föregående månad. Från juli 2006 till juli 2007 har priserna inom avdelning E minskat med i genomsnitt 4,0 procent. Elpriserna har minskat med 10,9 procent under samma tolvmånadersperiod.

Martin Kullendorff
Tfn +46 8 506 945 24
E-post martin.kullendorff@scb.se
Johan Deremar
Tfn +46 8 506 949 09
E-post johan.deremar@scb.se