Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled för september 2005: Råoljepriserna sjunker

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:35 CEST

Råoljepriserna sjunker

Från augusti till september ökade producentpriserna med 0,2 procent medan exportpriserna sjönk med 0,2 procent. Importpriserna föll med 0,8 procent, varav 0,5 procentenheter förklaras av sänkta priser på råolja. Importpriserna totalt steg med i genomsnitt 8,3 procent under den senaste tolvmånadersperioden och producentpriserna steg med 4,2 procent.

Producentpriser

Producentpriserna steg med 0,2 procent från augusti till september. Höjda priser på petroleumprodukter bidrog med 0,2 procentenheter och höjda priser på järn, stål och ferrolegeringar med 0,1 procentenhet. Uppgången motverkades av sänkta priser på massa, papper och papp med 0,1 procentenhet.

På hemmamarknaden steg producentpriserna med 0,5 procent från augusti till september. Högre priser på petroleumprodukter och järn, stål och ferrolegeringar bidrog med 0,2 procentenheter vardera till uppgången. Prisökningar noterades även för bl.a. kemikalier.

Priserna på exportmarknaden sjönk med 0,2 procent från augusti till september. Sänkta priser på massa, papper och papp, järn, stål och ferrolegeringar, maskiner (ej datorer), el- och optikprodukter samt motorfordon bidrog med 0,1 procentenhet vardera. Nedgången motverkades av prisökningar på petroleumprodukter med 0,2 procentenheter.

Under den senaste 12-månadersperioden har producentpriserna stigit med 4,2 procent vilket är oförändrat jämfört med förra månaden. På hemmamarknaden och på exportmarknaden har priserna det senaste året ökat med 3,4 (3,0) respektive 4,9 procent (5,3).

Importpriser

Importpriserna sjönk med 0,8 procent från augusti till september. Lägre priser på råolja bidrog med 0,5 procentenheter samt järn, stål och ferrolegeringar med 0,2 procentenheter till nedgången. Lägre priser på teleprodukter samt transportmedel bidrog med 0,1 procentenhet vardera. Högre priser på petroleumprodukter motverkade nedgången med 0,1 procentenhet.

Priser för inhemsk tillgång

Priserna på varor till inhemska kunder totalt, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, sjönk med 0,1 procent från augusti till september. Prissänkningar på råolja bidrog med 0,3 procentenheter medan prisökningar på petroleumprodukter motverkade nedgången med 0,2 procentenheter.

Priser för inhemsk tillgång har under den senaste tolvmånadersperioden stigit med 5,8 procent. Priserna för konsumtionsvaror ökade under samma period med 1,4 procent. Priserna på insatsvaror och på energirelaterade varor (utom el) steg med 6,9 respektive 39,3 procent från september 2004 till september 2005. Investeringsvarorna steg med 0,6 procent under motsvarande period.


Valutakurser

En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor stärktes kronans värde från augusti till september mot amerikanska dollarn med 1,9 procent och mot euron med 1,0 procent. Mot brittiska pundet försvagades kronans värde med 1,3 procent och mot japanska yen med 0,4 procent.

Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____148725.asp
Totalt: produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk; fiske; mineraler; tillverkade varor
Index Förändring, procent

* Underavdelningarna CA och DF: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter samt kärnbränsle.

Index för internationell jämförelse och prisutveckling på el
I Sverige räknas totalindextalen (i tabellen ovan) över produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk, fiske, mineraler samt tillverkade varor – det vill säga produkter hänförliga till avdelningarna A-D i Stan¬dard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN 2002). EU och OECD, liksom många länder redovisar prisutvecklingen i producentledet där totalindexet räknas över mineraler, tillverkade varor samt el, gas, värme och vatten – alltså avdelningarna C-E.

Från augusti till september steg producentpriserna inom avdelningarna C-E på hemmamarknaden med 0,6 procent, och producentpriserna totalt inkl. exportmarknaden med 0,2 procent. Sedan september 2004 är uppgången 4,2 procent på hemmamarknaden och 4,6 procent för producentpriserna totalt.

Priserna på hemmamarknaden inom avdelning E, dvs. el, gas, värme och vatten, ökade från augusti till september med i genomsnitt 0,3 procent. Elpriserna, exkl. skatt och nätavgifter, sjönk med 1,2 procent. Från september 2004 till september 2005 har priserna inom avdelning E stigit med i genomsnitt 0,3 procent. Elpriserna ökade med 1,8 procent under tolvmånadersperioden.

Publikation

* Statistiska meddelanden serie PR10. En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för oktober publiceras 2005-11-25 kl. 09.30.

Producent
SCB, Enheten för prisstatistik
104 51 Stockholm
Fax +46 8 506 943 66
Förfrågningar
Siv Grimsvik Laskaridis
Tfn +46 8 506 944 32
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.