Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled: Importpriserna föll i juni

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2004 10:06 CEST

Från maj till juni sjönk importpriserna med 1,0 procent, till största del genom lägre priser på råolja och oljeprodukter. På hemmamarknaden och exportmarknaden gick priserna ned med 0,1 respektive 0,2 procent. Producentpriserna sjönk med 0,2 procent. Sedan juni 2003 har importpriserna stigit med 3,4 procent, producentpriserna med 1,5 procent och exportpriserna med 0,5 procent.

Producentpriser
Producentpriserna sjönk i juni med 0,2 procent från månaden innan. Lägre priser på petroleumprodukter, motorfordon samt el- och optikprodukter bidrog till nedgången med 0,1 procentenhet vardera. En prisökning noterades på stål och metallprodukter, vilket motverkade nedgången med 0,1 procentenhet.
På hemmamarknaden föll priserna med 0,1 procent från maj till juni. Lägre priser på petroleumprodukter bidrog med 0,2 procentenheter. Prishöjningar på förlagsprodukter motverkade nedgången med 0,1 procentenhet.
På exportmarknaden minskade priserna med i genomsnitt 0,2 procent från maj till juni. Lägre priser på petroleumprodukter, motorfordon samt el- och optikprodukter bidrog till nedgången som dock motverkades av höjda priser på stål och metall.

Importpriser
Importpriserna föll med 1,0 procent från maj till juni. Lägre priser på råpetroleum bidrog med 0,6 procentenheter. Prissänkningar på petroleumprodukter samt på köks- och prydnadsväxter bidrog med 0,2 procentenheter vardera. Lägre priser på stål och metall bidrog med 0,1 procentenhet. Nedgången motverkades av prishöjningar på baskemikalier och stenkol.

Priser för inhemsk tillgång
Priserna på varor till inhemska kunder, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, föll med 0,5 procent från maj till juni. Lägre priser på råpetroleum samt petroleumprodukter bidrog till nedgången med 0,3 respektive 0,2 procentenheter. Prissänkningar observerades även på köks- och prydnadsväxter, stål och metall samt teleprodukter.

Valutakurser
En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor förstärktes kronans värde från maj till juni mot japanska yenen, brittiska pundet, amerikanska dollarn samt euron med 4,5, 1,9, 1,8 respektive 0,2 procent.


Ett alternativt totalindex samt prisutvecklingen på el
I Sverige räknas totalindextalen (i tabellen ovan) över produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk, fiske, mineraler, samt tillverkade varor – det vill säga produkter hänförliga till avdelningarna A-D i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). EU och OECD, liksom många länder redovisar prisutvecklingen i producentledet där totalindexet räknas över mineraler, tillverkade varor samt el, gas, värme och vatten – alltså avdelningarna C-E.

Från maj till juni sjönk hemmamarknadspriserna inom avdelningarna C-E med 0,1 procent, och de har stigit med 2,8 procent sedan juni 2003.

Priserna på hemmamarknaden för avdelning E, dvs. el, gas, värme och vatten, sjönk från maj till juni med 0,3 procent och har stigit sedan juni 2003 med 2,8 procent.

Den senaste månaden har elpriserna, exklusive skatt och nätavgifter men inklusive elcertifikatsavgifter, stigit med 3,9 procent. Priserna för elström har sedan juni 2003 stigit med 1,7 procent. Prisutvecklingen på el avser här en skattning av de priser som elleverantörerna erhåller för under den aktuella månaden levererad el, under förutsättning att sammansättningen av elkontrakten med avseende på kontraktslängd m.m., är oförändrad.


Publikation


* Statistiska meddelanden serie PR10. En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats.


Sveriges statistiska databaser


Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för juli publiceras 2004-08-26 kl. 10.00.Producent
SCB, Enheten för prisstatistik
104 51 Stockholm
Fax +46 8 506 943 66
Förfrågningar
Siv Grimsvik Laskaridis
Tfn +46 8 506 944 32
Epost fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.