Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled, juni 2009. Lägre export- och importpriser i juni

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2009 09:44 CEST

Från maj till juni sjönk exportpriserna med 1,6 procent och importpriserna med 1,4 procent. Under samma period sjönk producentpriserna totalt med 0,8 procent medan producentpriserna på hemmamarknaden steg med 0,2 procent.

Producentpriser

Producentpriserna totalt sjönk med 0,8 procent från maj till juni. Lägre priser på övriga maskiner samt motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar bidrog till nedgången med vardera 0,2 procentenheter. Mindre prissänkningar på ett antal produktgrupper bidrog med vardera 0,1 procentenhet till nedgången. Högre priser på raffinerade petroleumprodukter dämpade nedgången med 0,3 procentenheter. Högre priser noterades också på sågat och hyvlat trä samt elektricitet vilka bidrog med vardera 0,1 procentenhet. Producentpriserna inom tillverkningsindustrin sjönk med 0,7 procent från maj till juni. Under det senaste året har producentpriserna inom tillverkningsindustrin ökat med 1,4 procent.

På hemmamarknaden gick producentpriserna upp med 0,2 procent från maj till juni. Störst effekt hade högre priser på raffinerade petroleumprodukter samt elektricitet, vilka bidrog med vardera 0,2 procentenheter uppåt. Högre priser på sågat och hyvlat trä bidrog med 0,1 procentenhet uppåt. Lägre priser på reparation och installation av maskiner och apparater samt fjärrvärme bidrog med vardera 0,1 procentenhet nedåt.

Priserna på hemmamarknaden inom el, gas och fjärrvärme steg med i genomsnitt 0,8 procent från maj till juni. Elpriserna gick upp med 2,2 procent jämfört med föregående månad. Från juni 2008 till juni 2009 har priserna inom el, gas och fjärrvärme ökat med i genomsnitt 0,8 procent. Under samma tolvmånadersperiod har elpriserna sjunkit med 2,7 procent.

Priserna på exportmarknaden gick ned från maj till juni med 1,6 procent. Lägre priser på övriga maskiner samt motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar bidrog med 0,4 respektive 0,3 procentenheter till nedgången. Priserna på kemikalier och kemiska produkter samt datorer, elektronikvaror och optikprodukter sjönk och bidrog till nedgången med vardera 0,2 procentenheter. Lägre priser noterades också på ett flertal produktgrupper vilka bidrog med vardera 0,1 procentenhet. Nedgången motverkades av högre priser på raffinerade petroleumprodukter som bidrog med 0,4 procentenheter uppåt. Högre priser på sågat trä samt elektricitet dämpade nedgången med vardera 0,1 procentenhet.

Under de senaste tolv månaderna har producentpriserna totalt stigit med 1,1 procent, medan de på exportmarknaden har ökat med 3,1 procent. Motsvarande tolvmånadersförändringar föregående månad var 2,9 respektive 5,7 procent. På hemmamarknaden har priserna den senaste tolvmånadersperioden gått ned med 1,1 procent. Förra månaden hade priserna sjunkit 0,2 procent på årsbasis på hemmamarknaden.

Importpriser

Importpriserna sjönk med i genomsnitt 1,4 procent från maj till juni. Till nedgången bidrog främst lägre priser på kemikalier och kemiska produkter, datorer, elektronikvaror och optikprodukter samt övriga maskiner, vilka bidrog med vardera 0,4 procentenheter nedåt. Lägre priser på elapparatur samt motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar bidrog till nedgången med vardera 0,2 procentenheter. Lägre priser noterades även på ett antal produktgrupper som bidrog med vardera 0,1 procentenhet nedåt. Högre priser på råolja samt raffinerade petroleumprodukter dämpade nedgången med 0,6 respektive 0,3 procentenheter.

Under den senaste tolvmånadersperioden har importpriserna sjunkit med 3,2 procent vilket är lägre än föregående månad, då motsvarande siffra var 0,3 procent.

Priser för inhemsk tillgång

Priserna på varor till inhemska kunder, dvs. producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, sjönk i genomsnitt med 0,6 procent från maj till juni. Lägre priser på kemikalier och kemiska produkter, datorer, elektronikvaror och optikprodukter samt övriga maskiner bidrog med vardera 0,2 procentenheter nedåt. Lägre priser på ett flertal produktgrupper bidrog med vardera 0,1 procentenhet till nedgången. Prissänkningarna motverkades av högre priser på råolja samt raffinerade petroleumprodukter som dämpade nedgången med vardera 0,3 procentenheter. Högre pris på elektricitet bidrog med 0,1 procentenhet uppåt. Priserna på konsumtionsvaror sjönk med 1,4 procent från maj till juni.

Under den senaste tolvmånadersperioden har priserna för inhemsk tillgång sjunkit med 2,1 procent. Det är lägre jämfört med maj då priserna hade sjunkit med 0,1 procent på årsbasis. Priserna på konsumtionsvaror har stigit med 3,0 procent medan priserna på energirelaterade varor har sjunkit med 18,2 procent under samma period. Vidare har priserna på investeringsvaror ökat med 6,4 procent medan priserna på insatsvaror har sjunkit med 2,0 procent.

Valutakurser

En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor (växelkurserna fastställs sista onsdagen i varje månad och gäller påföljande månad annat än i fall då förändringen är större än +/- 5 procent) förstärktes kronan mot den amerikanska dollarn med 7,0 procent, mot den norska kronan, euron och den danska kronan med 4,7 procent och mot det brittiska pundet med 1,0 procent.


För statistik se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____277156.aspx

 

Ny produktindelning från och medindex för januari 2009

Från och med publiceringen av index för januari 2009, övergick prisindex i producent- och importled till den nya produktnomenklaturen SPIN 2007. I samband med detta definierades totalindextalen för detta pressmeddelande om, det vill säga totalaggregaten för producentprisindex, hemmamarknadsprisindex, exportprisindex, importprisindex och prisindex för inhemsk tillgång. Från att tidigare ha varit definierade som produkter inom A - D enligt SPIN 2002 kommer de nu istället att avspegla prisutvecklingen för produkter inom avdelningarna B - E enligt SPIN 2007. Grovt innebär det att produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske inte längre ingår i totalaggregaten, men att el, värme, kyla, gas och vatten ingår. Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske kommer dock att finnas tillgängliga i Statistikdatabasen. Förändringen är i linje med de EU-rekommendationer som ges och bidrar till ökad jämförbarhet mellan länder.
Även på en mer detaljerad nivå är det en hel del skillnader mellan hur produktgrupperna definieras enligt de båda nomenklaturerna. Indextal enligt den tidigare definitionen kommer under en övergångstid att beräknas parallellt och finnas tillgängliga i Statistikdatabasen. Under 2009 redovisas utvecklingen enligt båda nomenklaturerna i pressmeddelandet. Utvecklingen enligt den gamla indelningen kommer dock att vara i en mer kortfattad version.

Utveckling enligt tidigare indelning SPIN 2002, avdelning A - D

Producentpriserna totalt sjönk med 0,8 procent medan exportpriserna sjönk med 1,6 procent från maj till juni. På hemmamarknaden steg producentpriserna från maj till juni med 0,1 procent. Under de senaste tolv månaderna har producentpriserna totalt stigit med 1,0 procent, vilket är lägre än föregående månad då motsvarande siffra var 2,3 procent. På hemmamarknaden har priserna de senaste tolv månaderna sjunkit med 1,6 procent, medan motsvarande siffra var 1,4 procent i maj. På exportmarknaden har priserna stigit med 3,3 procent under de senaste tolv månaderna, medan motsvarande siffra var 5,6 procent i maj.

Importpriserna sjönk i genomsnitt med 1,6 procent från maj till juni. Under den senaste tolvmånadersperioden har importpriserna sjunkit med 2,8 procent. Föregående månad hade importpriserna stigit med 0,3 procent på årsbasis.

Priserna på varor till inhemska kunder, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, sjönk med 0,7 procent från maj till juni. Under den senaste tolvmånadersperioden har priserna för inhemsk tillgång sjunkit med 2,2 procent. Det är en sänkning jämfört med maj då motsvarande siffra var 0,6 procent.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled förjuli publiceras 2009-08-28 kl. 09.30.Producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax08-506 943 66

Förfrågningar

Marcus Fridén
Tfn08-506 943 19
E-postmarcus.friden@scb.se
Jan-Eric Wingren
Tfn08-506 940 13
E-postjan-eric.wingren@scb.se