Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled, mars 2009: Högre export- och importpriser i mars

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 09:40 CEST

För tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____272763.aspx

Från februari till mars steg importpriserna med 2,7 procent och exportpriserna med 1,9 procent. Producentpriserna steg under samma period med 0,1 procent på hemmamarknaden och totalt, inkluderat exportförsäljningen, med 1,0 procent.

 Producentpriser

Producentpriserna totalt steg med 1,0 procent från februari till mars. Högre priser noterades på papper och papp, baskemikalier, koppar, elapparatur, andra maskiner för allmänt ändamål, gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner samt motorfordon, vilka bidrog med vardera 0,1 procentenhet till uppgången. Priserna på järn, stål och ferrolegeringar samt elektricitet sjönk och bidrog vardera med 0,1 procentenhet nedåt. Producentpriserna inom tillverkningsindustrin steg med 1,1 procent från februari till mars. Under det senaste året har priserna inom tillverkningsindustrin ökat med 3,9 procent.

På hemmamarknaden gick producentpriserna upp med 0,1 procent från februari till mars. Höjda priser på raffinerade petroleumprodukter, koppar samt karosserier för motorfordon bidrog med vardera 0,1 procentenhet uppåt. Sänkta priser på järn, stål och ferrolegeringar samt metallvaror utom maskiner och apparater motverkade uppgången med 0,1 procentenhet vardera. Priserna på hemmamarknaden inom el, gas och fjärrvärme sjönk från februari till mars med i genomsnitt 1,1 procent. Elpriserna gick ned med 1,9 procent jämfört med föregående månad. Från mars 2008 till mars 2009 har priserna inom el, gas och fjärrvärme ökat med i genomsnitt 12,6 procent. Under samma tolvmånadersperiod har elpriserna stigit med 18,3 procent.

Priserna på exportmarknaden gick upp med 1,9 procent från februari till mars. Högre priser på andra specialmaskiner bidrog med 0,2 procentenhet till uppgången. Höjda priser noterades även på livsmedel, övrig tillverkning av papper och papp, andra organiska baskemikalier, plaster i obearbetad form, koppar, metallvaror utom maskiner och apparater, instrument, elmotorer, lyft- och godshanteringsanordningar, lastbilar, delar till motorfordon samt andra transportmedel. Alla dessa bidrog med 0,1 procentenhet vardera till uppgången.

Under de senaste tolv månaderna har producentpriserna stigit med 4,8 procent, vilket är högre än föregående månad då motsvarande siffra var 3,4 procent. Uppdelat på hemmamarknaden och exportmarknaden har priserna ökat med 1,4 procent respektive 8,1 procent under samma period. Motsvarande tolvmånadersförändring var föregående månad 1,2 procent för hemmamarknaden och 5,5 procent för exportmarknaden.

Importpriser

Importpriserna steg med i genomsnitt 2,7 procent från februari till mars. Höjda priser på raffinerade petroleumprodukter och kommunikationsutrustning bidrog med 0,3 respektive 0,2 procentenheter till uppgången. Högre priser noterades även på hållbarhetsbehandlade frukter, bär och köksväxter, kläder (utom pälsvaror), organiska baskemikalier, plaster i obearbetad form, gummi- och plastvaror, andra metaller än järn, elektroniska komponenter, instrument, elmotorer, motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon, andra maskiner för allmänt ändamål, andra specialmaskiner, motorfordon, delar till motorfordon, andra transportmedel, möbler samt andra tillverkade varor. Alla dessa bidrog med 0,1 procentenhet vardera till uppgången. Sänkta priser på järn, stål och ferrolegeringar samt karosserier för motorfordon motverkade uppgången med 0,1 procentenhet vardera. Under den senaste tolvmånadersperioden har importpriserna stigit med 2,5 procent vilket är högre än föregående månad då motsvarande siffra var 0,1 procent.

Priser för inhemsk tillgång

Priserna på varor till inhemska kunder, dvs. producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, steg i genomsnitt med 1,4 procent från februari till mars. Priserna på raffinerade petroleumprodukter samt datorer, elektronikvaror och optik steg och bidrog med 0,2 procentenhet vardera. Högre priser på livsmedel, kläder, andra organiska baskemikalier, koppar, elapparatur, maskiner för allmänt ändamål, motorfordon (inkl. släpfordon och påhängsvagnar) samt andra transportmedel bidrog med 0,1 procentenhet vardera till uppgången. Uppgången dämpades av sänkta priser på järn, stål och ferrolegeringar samt elektricitet, vilka vardera påverkade med 0,1 procentenhet nedåt. Priserna på konsumtionsvaror steg med 1,3 procent från februari till mars.

Under den senaste tolvmånadersperioden har priserna för inhemsk tillgång stigit med 2,0 procent, vilket är en höjning jämfört med februari då motsvarande siffra var 0,7 procent. Priserna på konsumtionsvaror har stigit med 5,8 procent medan priserna på energirelaterade varor har sjunkit med 13,0 procent under samma period. Vidare ökade priserna på insatsvaror och investeringsvaror med 1,9 respektive 9,5 procent.

Valutakurser

En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor (växelkurserna fastställs sista onsdagen i varje månad och gäller påföljande månad annat än i fall då förändringen är större än +/- 5 procent) försvagades kronan mot den norska kronan med 5,14 procent, mot den amerikanska dollarn med 7,43 procent, mot det brittiska pundet med 4,68 procent, mot euron med 2,13 procent och mot den danska kronan med 2,15 procent.

Tabell

Ny produktindelning från och med index för januari 2009

Från och med publiceringen av januariindex för 2009 övergick prisindex i producent- och importled till den nya produktnomenklaturen SPIN 2007. I samband med detta definierades totalindextalen för detta pressmeddelande om, det vill säga totalaggregaten för producentprisindex, hemmamarknadsprisindex, exportprisindex, importprisindex och prisindex för inhemsk tillgång. Från att tidigare ha varit definierade som produkter inom A - D enligt SPIN 2002 kommer de nu istället att avspegla prisutvecklingen för produkter inom avdelningarna B - E enligt SPIN 2007. Grovt innebär detta att produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske inte längre ingår i totalaggregaten, men att el, värme, kyla, gas och vatten ingår. Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske kommer dock att finnas tillgängliga i Sveriges statistiska databaser. Förändringen är i linje med de EU-rekommendationer som ges och bidrar till ökad jämförbarhet mellan länder. 
Även på en mer detaljerad nivå är det en hel del skillnader mellan hur produktgrupperna definieras enligt de båda nomenklaturerna. Indextal enligt den tidigare definitionen kommer under en övergångstid att beräknas parallellt och finnas tillgängliga i Sveriges statistiska databaser. Under 2009 redovisas utvecklingen enligt båda nomenklaturerna i pressmeddelandet. Utvecklingen enligt den gamla indelningen kommer dock att vara i en mer kortfattad version.

Utveckling enligt tidigare indelning SPIN 2002, avdelning A - D

Producentpriserna totalt steg med 1,2 procent medan exportpriserna steg med 2,0 procent från februari till mars. På hemmamarknaden steg producentpriserna från februari till mars med 0,1 procent. Under de senaste tolv månaderna har producentpriserna stigit med 3,8 procent, vilket är högre än föregående månad då motsvarande siffra var 2,6 procent. På hemmamarknaden har priserna de senaste tolv månaderna sjunkit med 0,7 procent. För februari var motsvarande tal -0,4 procent. På exportmarknaden har priserna stigit med 7,9 procent under senaste tolv månaderna, medan motsvarande uppgång föregående månad var 5,4 procent.

Importpriserna steg i genomsnitt med 2,8 procent från februari till mars. Under den senaste tolvmånadersperioden har importpriserna stigit med 3,0 procent, vilket är högre än föregående månad då motsvarande siffra var 0,5 procent.

Priserna på varor till inhemska kunder, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, steg med 1,4 procent från februari till mars. Under den senaste tolvmånadersperioden har priserna för inhemsk tillgång stigit med 1,2 procent, vilket är en höjning jämfört med februari då motsvarande siffra var 0,1 procent. 

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

 

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för april publiceras 2009-05-28 kl. 09.30.

 

Producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 943 66


Förfrågningar

Sini Kilpeläinen
Tfn 08-506 945 35
E-post sini.kilpelainen@scb.se

Rolf Björnson
Tfn 08-506 941 54
E-post rolf.bjornsson@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.