Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled, mars 2012: Elen sänker producentpriserna

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2012 09:58 CEST

Producentpriserna på hemmamarknaden sjönk med 0,4 procent från februari till mars. Under samma period sjönk även producentpriserna på exportmarknaden med 0,4 procent och importpriserna med 0,3 procent. Producentpriserna totalt sjönk med 0,3 procent.

Lägre priser på elektricitet bidrog med 0,8 procentenheter till den totala nedgången på hemmamarknaden. Högre priser på raffinerade petroleumprodukter motverkade nedgången och bidrog upp med 0,3 procentenheter. På exportmarknaden bidrog lägre priser på elektricitet med 0,2 procentenheter nedåt medan högre priser på raffinerade petroleumprodukter bidrog uppåt med 0,2 procentenheter. Lägre priser på elektricitet bidrog ned med 0,4 procentenheter på importmarknaden.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, sjönk i genomsnitt med 0,5 procent från februari till mars.

Under den senaste tolvmånadersperioden har producentpriserna ökat med 0,2 procent. Under samma period har importpriserna ökat med 2,3 procent, exportpriserna med 0,8 procent och priserna för inhemsk tillgång med 0,8 procent. På hemmamarknaden har priserna sjunkit med 0,5 procent.

För tabell, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____332918.aspx

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.

Växelkursförändringar under mars
En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor försvagades den svenska kronan från februari till mars mot norska kronan med 2,3 procent och mot den danska kronan, mot euron och mot det brittiska pundet med 0,1 procent. Däremot stärktes den svenska kronan mot den amerikanska dollarn med 2,9 procent.


För tabell, se: 
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____332918.aspx

För att överensstämma med publicerade indextal beräknas förändringstakten per månad på kedjade index (2005 = 100) med en decimal separat för producentprisindex totalt, producentprisindex för hemmamarknad och exportprisindex. Avrundningen kan därför i vissa fall ge resultat som för den aktuella månaden, att sammanvägningen producentprisindex (- 0,3 procent) ligger över dess båda beståndsdelar producentpriser på hemmamarknaden (-0,4 procent) och exportprisindex (- 0,4 procent).

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Prisindex i producent- och importled för april 2012 publiceras 2012-05-29 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 94 60

Förfrågningar

Erik Hillström
Tfn 08-506 945 04
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Siv Grimsvik

Tfn 08-506 944 32
E-post fornamn.efternamn@scb.se