Statistiska centralbyrån, SCB

Prisindex i producent- och importled, november 2009: Högre producent- och importpriser i november

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 09:36 CET

För tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284894.aspx

Från oktober till november steg importpriserna med i genomsnitt 2,1 procent och exportpriserna med 1,4 procent under inverkan av en försvagad krona. Producentpriserna på hemmamarknaden steg med 0,3 procent vilket innebar att producentpriserna totalt sett, inklusive export, steg med 0,9 procent.

Producentpriserna steg med 0,9 procent

Producentpriserna totalt steg med 0,9 procent från oktober till november. Högre priser noterades på produkter från utvinning av mineral, elektricitet, motorfordon, övriga maskiner, metallvaror utom maskiner och apparater, massa, papper och papp, raffinerade petroleumprodukter samt andra metaller än järn vilka bidrog med vardera 0,1 procentenhet till uppgången. Producentpriserna inom enbart tillverkningsindustrin steg med 0,9 procent från oktober till november. Under den senaste tolvmånadersperioden har producentpriserna inom tillverkningsindustrin sjunkit med 0,8 procent.

På hemmamarknaden steg producentpriserna med 0,3 procent från oktober till november. Högre priser noterades på raffinerade petroleumprodukter, papper och pappersvaror, koppar, metallvaror utom maskiner och apparater, elektricitet, fjärrvärme samt gruppen motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar vilka bidrog med 0,1 procentenhet vardera. Lägre priser på livsmedel samt gruppen läkemedel och andra farmaceutiska produkter motverkade ökningen med vardera 0,1 procentenhet.

Priserna på hemmamarknaden inom enbart el, gas och fjärrvärme steg med 1,0 procent från oktober till november. Priset på elektricitet gick upp med 0,9 procent jämfört med föregående månad. Från november 2008 till november 2009 har priserna inom el, gas och fjärrvärme sjunkit med i genomsnitt 6,1 procent. Under samma tolvmånadersperiod har elpriserna sjunkit med 12,3 procent.

Priserna på exportmarknaden steg från oktober till november med 1,4 procent. Högre priser på produkter från utvinning av mineral, massa, papper och papp, övriga maskiner, metaller samt motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar bidrog till sänkningen med 0,2 procentenheter vardera. Högre priser noterades även på kemikalier och kemiska produkter, metallvaror utom maskiner och apparater samt elapparatur vilka bidrog till uppgången med vardera 0,1 procentenhet.

Under de senaste tolv månaderna har producentpriserna totalt sjunkit med 1,7 procent och priserna på exportmarknaden och hemmamarknaden med 2,2 respektive 1,1 procent. Motsvarande tolvmånadersförändringar föregående månad var -1,8, -2,0 respektive -1,5 procent.

Importpriserna steg med 2,1 procent

Importpriserna steg med i genomsnitt 2,1 procent från oktober till november. Till uppgången bidrog främst högre priser på råolja med 0,4 procentenheter, samt högre priser på övriga maskiner med 0,3 procentenheter. Högre priser på raffinerade petroleumprodukter samt motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar vilka bidrog med 0,2 procentenheter vardera till uppgången. Priserna steg även för livsmedel, kemikalier och kemiska produkter, gummi- och plastvaror, metallvaror utom maskiner och apparater, kommunikationsutrustning samt elapparatur vilka bidrog med 0,1 procentenheter vardera uppåt. Under den senaste tolvmånadersperioden har importpriserna sjunkit med 1,6 procent. Föregående månad var motsvarande siffra -3,2 procent.

Priserna för inhemsk tillgång steg med 1,2 procent

Priserna på varor till inhemska kunder, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, steg i genomsnitt med 1,2 procent från oktober till november. Högre priser på råolja bidrog med 0,2 procentenheter till uppgången. Mindre prishöjningar noterades på metallmalmer, raffinerade petroleumprodukter, kemikalier och kemiska produkter, andra metaller än järn, metallvaror utom maskiner och apparater, övriga maskiner, elektricitet samt delar och tillbehör till motorfordon vilka bidrog med vardera 0,1 procentenhet.

Priserna på enbart konsumtionsvaror steg med 0,5 procent från oktober till november.

Under den senaste tolvmånadersperioden har priserna för inhemsk tillgång sjunkit med 1,3 procent. Föregående månad var motsvarande tal -2,4 procent.  Priserna på konsumtionsvaror har sjunkit med 1,6 procent och på insatsvaror med 3,4 procent det senaste året.  På energirelaterade varor och på investeringsvaror har priserna däremot ökat med 0,6 respektive 0,4 procent.

Kronan försvagades mot andra valutor under november

En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor försvagades kronan mot den norska kronan med 3,5 procent, mot euron och den danska kronan med 2,7 procent, mot det brittiska pundet med 2,4 procent och mot den amerikanska dollarn med 1,7 procent.

Tabell

Ny produktindelning från och med index för januari 2009

Från och med publiceringen av index för januari 2009, övergick prisindex i producent- och importled till den nya produktnomenklaturen SPIN 2007. I samband med detta definierades totalindextalen för detta pressmeddelande om, det vill säga totalaggregaten för producentprisindex, hemmamarknadsprisindex, exportprisindex, importprisindex och prisindex för inhemsk tillgång. Från att tidigare ha varit definierade som produkter inom A - D enligt SPIN 2002 kommer de nu istället att avspegla prisutvecklingen för produkter inom avdelningarna B - E enligt SPIN 2007. Grovt innebär det att produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske inte längre ingår i totalaggregaten, men att el, värme, kyla, gas och vatten ingår. Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske kommer dock att finnas tillgängliga i Statistikdatabasen. Förändringen är i linje med de EU-rekommendationer som ges och bidrar till ökad jämförbarhet mellan länder.
Även på en mer detaljerad nivå är det en hel del skillnader mellan hur produktgrupperna definieras enligt de båda nomenklaturerna. Indextal enligt den tidigare definitionen kommer under en övergångstid att beräknas parallellt och finnas tillgängliga i Statistikdatabasen. Under 2009 redovisas utvecklingen enligt båda nomenklaturerna i pressmeddelandet. Utvecklingen enligt den gamla indelningen kommer dock att vara i en mer kortfattad version.

Utvecklingen enligt tidigare indelning SPIN 2002, avdelning A - D

Producentpriserna totalt steg med 0,9 procent och exportpriserna med 1,4 procent från oktober till november. På hemmamarknaden steg producentpriserna från oktober till november med 0,3 procent. Under de senaste tolv månaderna har producentpriserna totalt sjunkit med 1,6 procent, motsvarande siffra föregående månad var 1,8 procent. På hemmamarknaden har priserna de senaste tolv månaderna sjunkit med 1,0 procent, medan motsvarande siffra var 1,7 procent i oktober. På exportmarknaden har priserna sjunkit med 2,1 procent under de senaste tolv månaderna, medan motsvarande siffra var 1,8 procent i oktober.

Importpriserna steg i genomsnitt med 2,1 procent från oktober till november. Under den senaste tolvmånadersperioden har importpriserna sjunkit med 1,6 procent. Föregående månad hade importpriserna sjunkit med 3,1 procent på årsbasis.

Priserna på varor till inhemska kunder, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, steg med 1,2 procent från oktober till november. Under den senaste tolvmånadersperioden har priserna för inhemsk tillgång sjunkit med 1,2 procent. Föregående månad hade priserna sjunkit med 2,5 procent på årsbasis.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett statistiskt meddelande

 

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för oktober publiceras 2010-01-27 kl. 09.30Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 943 66

 

Förfrågningar

Marcus Fridén
Tfn 08-506 943 19
E-post marcus.friden@scb.se

Sini Kilpeläinen

Tfn 08-506 945 35
E-post sini.kilpelainen@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.