Svenska Vård

Privat vård tar ansvar

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 20:56 CET

Aldrig tidigare har missbruksvården utretts och diskuterats så mycket som nu. Intresset för Socialstyrelsens riktlinjer är mycket stort och man tilldelar Sveriges kommuner och landsting ytterligare medel för att utveckla vården. En pågående missbruksutredning ser över gällande lagstiftning för huvudmännen, med en kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård utifrån den enskildes behov som mål.

Dessvärre finns det oseriösa aktörer inom vården, liksom i många andra branscher. Och självfallet ska kritik lyftas fram, kring brister i tillsyn, beställarens ansvar, effektiva metoder och kompetensfrågor – oavsett om det gäller vård i offentlig eller privat regi. Samtidigt är det viktigt att betona att den privata missbruks- och beroendevården till huvuddelen består av professionella yrkesmänniskor med ett djupt engagemang för god och verkningsfull vård.

Vid årsskiftet övergick tillsynsansvaret för HVB-verksamheter från länsstyrelserna och kommunerna till Socialstyrelsen, som via sina regionkontor kommer att utöva tillsyn för inte bara enskilda verksamheter utan också statliga och kommunala verksamheter. Vi ställer oss positiva till detta, liksom den aviserade utvidgningen av Lex Sarah – som funnits i ett tiotal år inom äldre- och handikappomsorgen – till att gälla hela socialtjänsten.

Kraven ökar på att bedriva vården på vetenskaplig grund, vilket den privata sektorn välkomnar. Var och en som genomgår behandling har rätt att kräva att insatserna verkligen visat sig vara ändamålsenliga. Offentliga medel – som finansierar huvuddelen av vård och behandling i Sverige – måste naturligtvis användas på ändamålsenligt sätt. Vi ser tydligt i upphandlingarna att kommunala beställare efterfrågar kunskapsbaserad vård i allt större utsträckning. Den enskilt viktigaste faktorn i upphandlingarna är dock pris, inte kvalitet.

Kvalitet i privat behandlingsverksamhet efterfrågas alltså på olika sätt sedan länge och ska självfallet vara en central del i den fortsatta utvecklingen. Det är ett långsiktigt arbete för alla involverade, oavsett roll. Vi vill vara med att ytterligare utveckla de privata verksamheterna så att de som genomgår behandling får bästa tänkbara vård och personalen får goda yrkesvillkor med möjlighet till att behålla och utveckla ett professionellt förhållningssätt som utgår från den enskildes behov.

Eva Nordmark, SKTF

Patrik Ulander, Svenska Vård

Eva Dall, Attendo Individ och Familj

Inez Hamilton, Nämndemansgården

Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, omsorg och behandling.