Norra Skogsägarna

Privata skogsägare bortglömda

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 10:56 CEST

Den parlamentariska miljömålsberedningen har misslyckats med sitt uppdrag. Norra Skogsägarna anser att beredningen inte har tagit hänsyn till att hälften av landets skogar ägs av privata skogsägare.

– Det är uppenbart att miljömålsberedningen har saknat kunskap, insikt och förståelse för privata skogsägares förutsättningar, säger Jonas Eriksson, näringspolitisk strateg vid Norra Skogsägarna som även ingått i miljömålsberedningens expertgrupp.

Beredningens förslag om skydd av skogsmark är ett exempel på att politikerna inte har tagit hänsyn till att hälften av landets skogar ägs av 330 000 privata skogsägare. 

– Kometprogrammet (kompletterande metoder vid skydd av skog) har blivit en succé och är ett uppskattat arbetssätt bland privata skogsägare. Därför är det förvånande att miljömålsberedningen inte ger ett tydligt besked om att utvidga programmet till hela landet. Istället föreslås en helt ny, obeprövad skyddsform, utan incitament för privata skogsägare, säger Eriksson.

Eriksson ställer sig även frågande till varför miljömålsberedningen inte räknar med arealer i Nagoya-överenskommelsen, som bevisligen andra länder räknar in. 

– I Finland är det självklart att lågproduktiva skogar, där skogsbruk inte får bedrivas, ska räknas med. Även strandskyddet kan tillgodoräknas i målet. Det vore ärligare att redovisa vad vi faktiskt skyddar idag.

Norra Skogsägarna ser positivt på ambitionen att tydliggöra lägsta nivån för miljöhänsynen i skogsvårdslagen. Tyvärr har miljömålsberedningen misslyckats med detta uppdrag. Istället lämnas nya förslag som inte är tydligare, samtidigt som nuvarande föreskrifter i praktiken blir kvar.

Norras styrelseordförande, Torgny Hardselius, anser att politikerna stiftar lagar utan hänsyn till familjeskogsbruket. 

– Hur ska jag som skogsägare ha kunskap om det finns rödlistade arter i min skog? Godkänns mina avgränsningar av biotoper? Eller finns det risk för att mitt virke förverkas med hänsyn till EU:s timmerförordning? Nej, som jag ser det innebär förslagen mer administration, större rättsosäkerhet och sämre miljöhänsyn i skogen.

Enligt Norra Skogsägarna har miljömålsberedningen inte beaktat Skogsstyrelsens dialog om miljöhänsyn. En dialog som har pågått under två års tid och som arbetats fram i en unik demokratisk process mellan såväl myndigheter, ideella miljöorganisationer, skogsbolag och skogsägarföreningar. 

– Tyvärr riskerar miljömålsberedningen att slå undan benen för stora delar av dialogarbetet, menar Torgny Hardselius.

Norra Skogsägarna är en ekonomisk förening som ägs av 16 000 enskilda skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt en miljon hektar skogsmark. Medlemmarna är organiserade i 27 skogsbruks-områden och utövar inflytande enligt principen "en medlem – en röst".