Granskningsnämnden för radio och TV

Privatlivsintrång i SVT:s Carin 21:30

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 10:05 CEST

SB 672/08

Granskningsnämnden har granskat inslag om kvinnomisshandel och en självbiografisk bok i ämnet i SVT:s program ABC och Carin 21:30. Enligt nämnden stred Carin 21:30 mot kravet på opartiskhet och bestämmelsen om respekt för privatlivet.
I påannonsen till inslaget i ABC sades att det i Stockholms län våldtas och misshandlas fler kvinnor än i övriga landet, och att ABC hade mött en kvinna som vågade berätta om sina erfarenheter.
Kvinnan - den kända författaren NN - hade skrivit en självbiografi sk bok om sina
upplevelser och berättade om när hon vid ett tillfälle hade kommit in till sjukhuset med skador.
Det sades också att hennes före detta sambo dömts för misshandel och olaga hot. I inslaget uttalade sig en utredare på Centrum för folkhälsa om mäns våld mot kvinnor och ett sjukvårdslandstingsråd berättade om en handlingsplan som tagits fram i ämnet.

I Carin 21:30 intervjuades NN om sin nya bok och om den destruktiva relationen. I inslaget nämndes också fyra författare som fortfarande lät sig representeras av den före detta sambons litterära agentur. Två av dessa intervjuades också om varför de ville låta sig representeras av honom, och två om varför de valt att lämna hans agentur.
NN:s före detta sambo anmälde inslagen. Han ansåg att de gjorde intrång i hans privatliv och att han borde ha fått bemöta anklagelserna mot honom. Enligt honom hade han misshandlat NN endast en gång, vilket resulterade i den fällande dom som nämndes i inslaget.

Inget omotiverat privatlivsintrång i ABC enligt Granskningsnämnden
Granskningsnämnden ansåg att uppgifterna i ABC visserligen utgjorde ett intrång i anmälarens privatliv. Enligt nämndens mening fanns det dock ett allmänt intresse av att skildra mäns våld mot kvinnor och att i det sammanhanget intervjua en person med egna erfarenheter. Det uppkomna intrånget ansågs därför motiverat med hänsyn till allmänintresset. Enligt nämndens mening förekom inte sådan kritik som krävde ett bemötande.

Privatlivsintrånget och kritiken i Carin 21:30 stred mot bestämmelserna
Enligt nämndens mening kom dock inslaget Carin 21:30 att i hög grad att fokusera på anmälaren, hans person och yrkesroll. Något allmänintresse som motiverade detta intrång förelåg inte, och inslaget stred därför mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. Nämnden ansåg också att anmälaren borde ha fått bemöta den kritik som framfördes mot honom. Eftersom han inte fick göra det stred inslaget därmed mot kravet på opartiskhet.

Skiljaktig mening
Granskningsnämndens ordförande och en ledamot var skiljaktiga och ville fälla också inslaget i ABC. De ansåg att det stred mot bestämmelsen om respekt för privatlivet och kravet på opartiskhet.


AKTUELLA BESTÄMMELSER

Opartiskhet och saklighet
För SVT:s sändningar gäller krav på opartiskhet och saklighet samt att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i televisionen.
Kravet på opartiskhet innebär enligt Granskningsnämndens praxis att om allvarlig kritik riktas mot en klart utpekad part ska den kritiserade få bemöta eller kommentera kritiken. Som regel ska detta ske i samma program eller inslag.
Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara
vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas.
Kraven på opartiskhet och saklighet tillämpas enligt Granskningsnämndens praxis i princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i ett program kan uppfattas som företrädare för programföretaget. Med hänsyn till den vidsträckta yttrandefriheten kan kraven ställas lägre i fråga om intervjuade, debattdeltagare och andra så kallade tillfälliga medverkande.

Respekt för privatlivet
SVT ska respektera den enskildes privatliv om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat. Bestämmelsen är avsedd att ge skydd för den
personliga integriteten.

Handläggare: Per Sandén, telefon 08-606 79 75
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se