PRO Global

PRO: Vården måste bättre möta äldres behov

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 08:59 CEST

PROs kongress har beslutat att kräva att 10 procent av BNP ska gå till sjukvården, vilket innebär att sjukvården tillförs ytterligare ca 30 miljarder kronor. En bra vård för äldre förutsätter också förstärkt kompetens i primärvården, bl a i geriatrik och äldrepsykiatri. Besök på egna vårdcentralen bör därtill vara kostnadsfritt.

Uttalandet:

Vården måste bättre möta äldres behov
- Vården i Sverige måste bättre möta vårdbehoven hos äldre och multisjuka. Det anser PRO, Pensionärernas riksorganisation, som idag vid sin kongress i Stockholm behandlat hälso- och sjukvårdsfrågorna.

- En bra vård för äldre förutsätter förstärkt och utökad kompetens i primärvården. Det gäller bl a kunskap om äldres sjukdomar, geriatrik, och också äldrepsykiatri.

- För att klara de framtida behoven behövs mer resurser till vården. PRO anser att vården ska få ta tio procent av BNP. Det skulle innebära cirka 30 friska miljarder till sjukvården.

Av Sveriges c:a 1, 6 miljoner ålderspensionärer är mer än 400 000 medlemmar i PRO. 700 lokala grupper har i ett rådslag diskuterat och lämnat förslag i frågor om vård och äldreomsorg. Detta tillsammans med ett stort antal motioner har lagt en grund för det handlingsprogram som kongressen nu beslutat om.

PRO anser bl a detta:

- Den nära vården är viktig för de äldre. Ett äldreperspektiv måste finnas med om och när så kallade vårdval införs. Vårdcentraler ska ha ett brett uppdrag som innefattar geriatrisk kompetens och annan öppen specialistvård.

- Etablering av vårdenheter ska styras dit behoven finns. PRO säger nej till fri etablering, vilken förstärker problem att klara vården i glesbygd och i socialt utsatta områden.

- Ersättningarna för vård ska ges på sätt som gynnar förebyggande vård, kontinuitet och trygghet i kontakt med vården. Möjligheten till hembesök från vården hos bland annat äldre måste öka.

- För besök vid den vårdcentral där man är listad ska ingen patientavgift tas ut. Detta för att ge patienter stimulans till kontinuitet med vården.

- För att klara behovet av geriatriskt kunnande inom hälso- och sjukvården behövs ökade insatser i grundutbildning och genom vidareutbildning.

- Alla pensionärer ska erbjudas hälsosamtal och hälsoundersökningar vart tredje år. Från 55 år erbjuds män återkommande PSA-prov.

- Vårdgarantin ska följas och köerna arbetas bort. Väntetiderna enligt vårdgarantin bör successivt kortas.

- Ett nationellt centrum för patientsäkerhet inrättas. System för säkrare läkemedelsanvändning utarbetas.

- Vården ska finansieras solidariskt och ges efter behov. Det ska inte finnas några gräddfiler i sjukvården.

- Offentligt finansierade sjukhus ska inte samtidigt kunna ta emot privat betalande patienter.

- Ansvaret för vården får inte glida över till kommersiella aktörer och vårdföretag. Region- och universitetssjukhusen ska drivas i offentlig ägo och drift. Minst hälften av sjukhusen i varje landsting ska drivas i offentlig regi.

Kontakt: Ola Johansson, sjukvårdspolitiskt sakkunnig, 070-654 47 03
Maja Fröman, informationschef, 08-701 67 32, 070-247 17 99