Boverket

Problem med enkelt avhjälpta hinder ska lösas

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 14:51 CET

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om enkelt avhjälpta hinder (BFS 2003:19 HIN 1) gäller från och med 1 december 2003. Reglerna är till för att öka tillgängligheten till och i lokaler och på allmänna platser. De gäller för befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde (publika lokaler) och befintliga allmänna platser.

Reglerna är till för att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder. Dessa personer ska ha samma rätt och möjlighet som alla andra att besöka och vistas i lokaler som är avsedda för allmänheten. Det samma gäller för allmänna platser.

I publika lokaler kan till exempel nivåskillnader, tunga dörrar och felaktig utformning av eller avsaknad av automatiska dörröppnare betraktas som enkelt avhjälpta hinder. Bristfällig skyltning och brister i ljudmiljön liksom bristande eller bländande belysning är andra exempel på hinder som kan vara enkelt avhjälpta. Dessa ska i sådana fall undanröjas.

På allmänna platser kan mindre nivåskillnader, ojämn markbeläggning, svårforcerade kanaler för regnvatten och trottoarkanter betraktas som enkelt avhjälpta hinder och ska i sådana fall undanröjas.

Det är fastighetsägaren eller ägaren av platsen (oftast kommunen) som ansvarar för att tillgänglighetsproblem, på grund av hinder som kan vara enkelt avhjälpta, blir lösta. I föreskrifterna står att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas om åtgärden och förutsättningarna anses rimliga i förhållande till nyttan, och om förutsättningarna på platsen är sådana att det är möjligt. De ekonomiska konsekvenserna får heller inte bli orimligt betungande.

– Hindren ska undanröjas omedelbart. Men det finns också möjlighet för den som äger en publik lokal eller en allmän plats att presentera en åtgärdsplan för att kunna passa på och lösa problem med enkelt avhjälpta hinder i samband med andra ombyggnader. Då blir åtgärderna inte så ekonomiskt betungande, säger Maria Petersson, enhetschef vid Boverkets byggregelenhet.

– Det är viktigt att åtgärderna berikar och inte förvanskar miljön. Ska det här bli bra så krävs långsiktig planering. Kommunerna har flera viktiga roller här. Dels äger de cirka 90 procent av den allmänna platsmarken och dels är det viktigt att de informerar andra ägare om kraven och samarbetar med dem för att bra helhetslösningar ska kunna nås, säger Maria Petersson.

Ytterligare upplysningar:
Maria Petersson, enhetschef, Boverket, telefon: 0455-35 32 77, 0701-85 30 84
Birgitta Frejd, pressansvarig, Boverket, telefon: 0455-35 30 19, 0701-85 30 19

Läs mer om föreskriften BFS 2003:19 HIN 1.
Läs mer om enkelt avhjälpta hinder.