Statistiska centralbyrån, SCB

Producent- och importpriserna sjönk i februari

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 09:36 CET

Prisindex i producent- och importled för februari 2006:

Producent- och importpriserna sjönk i februari

Från januari till februari sjönk producentpriserna med 0,5 procent och importpriserna med 1,1 procent. Importprisernas minskning berodde till stor del på sjunkande priser på råolja och oljeprodukter.

Producentpriser
Producentpriserna sjönk med 0,5 procent från januari till februari. Sänkta priser på motorfordon och släpvagnar bidrog med -0,2 procentenheter. Prissänkningar på bl.a. kemikalier och kemiska produkter samt produkter från jord- och skogsbruk bidrog också till nedgången.

På hemmamarknaden steg producentpriserna med 0,1 procent från januari till februari. Höjda priser på förlagsverksamhet samt stål och metall bidrog med 0,1 procentenhet vardera till uppgången. Prisökningarna motverkades av sänkta priser på jordbruksprodukter som bidrog med -0,1 procentenhet.

Priserna på exportmarknaden sjönk med 0,9 procent från januari till februari. Sänkta priser på motorfordon bidrog med 0,3 procentenheter till nedgången. Sänkta priser på massa, papper och papp, petroleumprodukter, plastvaror, kemikalier och kemiska produkter, stål och metall samt maskiner (exkl. datorer), bidrog med 0,1 procentenhet vardera till nedgången.

Under den senaste 12-månadersperioden har producentpriserna stigit med 4,9 procent vilket är en minskning jämfört med förra månaden då motsvarande tal var 6,0 procent. På hemmamarknaden och på exportmarknaden har priserna det senaste året ökat med 4,0 (4,3) respektive 5,7 procent (7,6).

Importpriser
Importpriserna sjönk med 1,1 procent från januari till februari. Lägre priser på råolja och petroleumprodukter bidrog med 0,3 procentenheter vardera till nedgången. Prissänkningar på teleprodukter bidrog med 0,2 procentenheter och lägre priser på kemikalier och kemiska produkter, maskiner (exkl. datorer) samt motorfordon och släpvagnar bidrog med 0,1 procentenhet vardera till nedgången. Prisökningar på stål och metall motverkade nedgången med 0,1 procentenhet.

Priser för inhemsk tillgång
Priserna på varor till inhemska kunder totalt, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, sjönk med 0,5 procent från januari till februari.

Prissänkningar på råolja, petroleumprodukter, teleprodukter samt motorfordon och släpvagnar bidrog med 0,1 procentenhet vardera. Nedgången motverkades av prisökningar på stål och metall med 0,1 procentenhet.

Priser för inhemsk tillgång har under den senaste tolvmånadersperioden stigit med 6,2 procent. Priserna för konsumtionsvaror ökade under samma period med 2,0 procent. Priserna på insatsvaror och på investeringsvaror steg med 6,7 respektive 2,0 procent från februari 2005 till februari 2006. Energirelaterade varor steg med 40 procent under motsvarande period.

Valutakurser
En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor förstärktes kronans värde från januari till februari mot amerikanska dollarn med 3,3 procent, mot brittiska pundet med 2,7 procent och mot euron med 1,3 procent. Däremot försvagades kronans värde mot yenen med 1,3 procent.

Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____163467.asp
Totalt: produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk; fiske; mineraler; tillverkade varor
Index

Förändring, procent
Februari 06, 1990=100 Jan 06 - Feb 06 Dec 05 - Jan 06 Feb 05 - Feb 06 Jan 05 - Jan 06
Producentprisindex hemmamarknad
134,6 0,1 0,6 4,0 4,3
Exportprisindex
128,8 -0,9 0,3 5,7 7,6
Importprisindex
156,9 -1,1 0,7 8,7 11,3
Producentprisindex
131,0 -0,5 0,5 4,9 6,0
Prisindex för inhemsk tillgång
144,6 -0,5 0,6 6,2 7,7
därav - Konsumtionsvaror
135,9 -0,1 -0,4 2,0 2,3
- Investeringsvaror
109,5 -0,5 0,4 2,0 2,9
- Insatsvaror
159,8 0,1 0,5 6,7 7,6
- Energirelaterade varor*
312,3 -2,6 4,6 39,9 52,2

* Underavdelningarna CA och DF: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter samt kärnbränsle.

Index för internationell jämförelse och prisutveckling på el

I Sverige räknas totalindextalen (i tabellen ovan) över produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk, fiske, mineraler samt tillverkade varor – det vill säga produkter hänförliga till avdelningarna A-D i Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN 2002). EU och OECD, liksom många länder redovisar prisutvecklingen i producentledet där totalindexet räknas över mineraler, tillverkade varor samt el, gas, värme och vatten – alltså avdelningarna C-E.

Från januari till februari steg producentpriserna inom avdelningarna C-E på hemmamarknaden med 0,5 procent. Producentpriserna totalt inkl. exportmarknaden sjönk med 0,2 procent under samma period. Sedan februari 2005 är uppgången 5,5 procent på hemmamarknaden och 5,8 procent för producentpriserna totalt.

Priserna på hemmamarknaden inom avdelning E, dvs. el, gas, värme och vatten, ökade från januari till februari med i genomsnitt 1,6 procent. Elpriserna, exkl. skatt och nätavgifter, steg med 3,5 procent. Från februari 2005 till februari 2006 har priserna inom avdelning E ökat med i genomsnitt 11,0 procent. Elpriserna ökade med 27,5 procent under tolvmånadersperioden.

Publikation

Statistiska meddelanden serie PR10. En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för mars publiceras 2006-04-27 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för prisstatistik
104 51 Stockholm
Fax +46 8 506 943 66

Förfrågningar
Siv Grimsvik Laskaridis
Tfn +46 8 506 944 32
E-post siv.grimsvik@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.