Statistiska centralbyrån, SCB

Producent- och importpriserna steg i januari

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 09:33 CET

Prisindex i producent- och importled för januari 2006: Korrigerad version

Producent- och importpriserna steg i januari

Från december till januari ökade producentpriserna med 0,5 procent och importpriserna med 0,7 procent. Producentprisernas ökning berodde främst av ökade priser på petroleumprodukter vilka steg med 0,2 procentenheter. Fortsatt stigande råoljepriser var det som bidrog mest till ökningen av importpriserna.

Tidigare publicerade uppgifter avseende PPI och dess månadsförändring samt EXPI, dess månads- och 12-månadersförändring, avseende januari 2006 har reviderats den 2 mars 2006. De reviderade talen finns tillgängliga på SCB:s webbplats, Statistiska databaser och andra publikationer där PPI och EXPI redovisas.

IMPI, ITPI och HMPI påverkas inte av denna revidering.

I den version som publicerades den 28 februari 2006 motverkade kemikalier och kemiska produkter samt kläder prodcentprisuppgången. Detta är reviderat då dessa produktgrupper, efter upprättning, inte får någon effekt på PPI. Även EXPI är reviderat, efter revideringen påverkar inte textil- och beklädnadsvaror exportprisuppgången.

Producentpriser
Producentpriserna steg med 0,5 procent från december till januari. Höjda priser på petroleumprodukter bidrog med 0,2 procentenheter. Vidare bidrog stål och metall, maskiner (ej datorer) samt motorfordon och släpvagnar med 0,1 procentenhet vardera. Uppgången motverkades bl. a. av sänkta priser på förlagsverksamhet.

På hemmamarknaden steg producentpriserna med 0,6 procent från december till januari. Höjda priser på petroleumprodukter bidrog med 0,2 procentenheter till uppgången. Prisökningar på järn, stål och ferrolegeringar, maskiner (ej datorer), skogsprodukter samt motorfordon och släpvagnar bidrog vardera med 0,1 procentenhet till uppgången. Prisökningarna motverkades av sänkta priser på bland annat förlagsverksamhet som bidrog med -0,1 procentenhet.

Priserna på exportmarknaden steg med 0,3 procent från december till januari. Höjda priser på petroleumprodukter och maskiner (ej datorer) bidrog med 0,1 procentenhet vardera. Vidare bidrog andra elektriska maskiner och apparater samt motorfordon och släpvagnar tillsammans med 0,1 procentenhet till uppgången. Prisökningarna motverkades av sänkta priser på kemikalier och kemiska produkter som bidrog -0,1 procentenhet.

Under den senaste 12-månadersperioden har producentpriserna stigit med 6,0 procent vilket är en minskning jämfört med samma period förra månaden då motsvarande tal var 6,4 procent. På hemmamarknaden och på exportmarknaden har priserna det senaste året ökat med 4,3 (4,4) respektive 7,6 procent (8,4).

Importpriser
Importpriserna steg med 0,7 procent från december till januari. Höjda priser på råolja och petroleumprodukter bidrog med 0,5 respektive 0,2 procentenheter till uppgången. Prisökningar på andra elektriska maskiner och apparater samt andra transportmedel bidrog med 0,1 procentenhet vardera. Sänkta priser på teleprodukter samt kontorsmaskiner och datorer motverkade uppgången med -0,1 procentenhet vardera. Livsmedel samt stål och metall motverkade tillsammans uppgången med -0,1 procentenhet.

Priser för inhemsk tillgång
Priserna på varor till inhemska kunder totalt, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, steg med 0,6 procent från december till januari.

Prisökningar på råolja och petroleumprodukter bidrog med 0,3 respektive 0,2 procentenheter till uppgången. Vidare bidrog maskiner (ej datorer), andra transportmedel samt andra elektriska maskiner och apparater med 0,1 procentenhet vardera till uppgången. Prisökningarna motverkades av prissänkningar på teleprodukter och förlagsverksamhet, vilka tillsammans bidrog med -0,1 procentenhet.

Priser för inhemsk tillgång har under den senaste tolvmånadersperioden stigit med 7,7 procent. Priserna för konsumtionsvaror ökade under samma period med 2,3 procent. Priserna på insatsvaror och på investeringsvaror steg med 7,6 respektive 2,9 procent från januari 2005 till januari 2006. Energirelaterade varor steg med 52 procent under motsvarande period.

Valutakurser
En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor försvagades kronans värde från december till januari mot brittiska pundet med 0,6 procent. Däremot förstärktes kronans värde mot yenen med 0,2 procent och mot euron med 0,7 procent samt mot amerikanska dollarn med 1,3 procent.

Totalt: produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk; fiske; mineraler; tillverkade varor
http://www.scb.se/templates/pressinfo____160490.asp* Underavdelningarna CA och DF: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter samt kärnbränsle.
** Reviderad den 2 mars 2006.

Index för internationell jämförelse och prisutveckling på el

I Sverige räknas totalindextalen (i tabellen ovan) över produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk, fiske, mineraler samt tillverkade varor – det vill säga produkter hänförliga till avdelningarna A-D i Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN 2002). EU och OECD, liksom många länder redovisar prisutvecklingen i producentledet där totalindexet räknas över mineraler, tillverkade varor samt el, gas, värme och vatten – alltså avdelningarna C-E.

Från december till januari steg producentpriserna inom avdelningarna C-E på hemmamarknaden med 1,1 procent. Producentpriserna totalt inkl. exportmarknaden steg med 0,7 procent. Sedan januari 2005 är uppgången 5,8 procent på hemmamarknaden och 6,8 procent för producentpriserna totalt.

Priserna på hemmamarknaden inom avdelning E, dvs. el, gas, värme och vatten, ökade från december till januari med i genomsnitt 4,3 procent. Elpriserna, exkl. skatt och nätavgifter, steg med 9,4 procent. Från januari 2005 till januari 2006 har priserna inom avdelning E ökat med i genomsnitt 9,7 procent. Elpriserna ökade med 25,1 procent under tolvmånadersperioden.

Publikation

Statistiska meddelanden serie PR10. En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för februari publiceras 2006-03-23 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för prisstatistik
104 51 Stockholm
Fax +46 8 506 943 66
Förfrågningar
Johan Deremar
Tfn +46 8 506 949 09
E-post johan.deremar@scb.se
Siv Grimsvik Laskaridis
Tfn +46 8 506 944 32
E-post siv.grimsvik@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.