Statistiska centralbyrån, SCB

Producent- och importpriserna steg i mars

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:35 CEST

Från februari till mars ökade producentpriserna med 0,8 procent och importpriserna med 0,9 procent. Producent- och importprisernas ökning berodde främst på ökade priser på stål och metall och petroleumprodukter.

Producentpriser
Producentpriserna steg med 0,8 procent från februari till mars. Höjda priser på petroleumprodukter och stål och metall bidrog tillsammans med 0,3 procentenheter till uppgången. Vidare bidrog kemikalier och kemiska produkter, massa, papper och papp, produkter från utvinning av mineraler, förlagsprodukter samt motorfordon till uppgången.

På hemmamarknaden steg producentpriserna med 0,4 procent från februari till mars. Höjda priser på petroleumprodukter, förlagsprodukter, produkter från jordbruk samt stål och metall bidrog med 0,1 procentenhet vardera till uppgången. Prisökningarna motverkades med 0,1 procentenhet av sänkta priser på andra transportmedel (än motorfordon).

Priserna på exportmarknaden steg med 0,9 procent från februari till mars. Höjda priser på massa, papper och papp, petroleumprodukter samt stål och metall bidrog med 0,2 procentenheter vardera till uppgången. Till uppgången bidrog även kemikalier och kemiska produkter samt motorfordon med 0,1 procentenhet vardera.

Under den senaste 12-månadersperioden har producentpriserna stigit med 5,1 procent vilket är en ökning jämfört med förra månaden då motsvarande tal var 4,9 procent. På hemmamarknaden och på exportmarknaden har priserna det senaste året ökat med 3,8 (4,0) respektive 6,2 procent (5,7).
Importpriser
Importpriserna ökade med 0,9 procent från februari till mars. Högre priser på petroleumprodukter samt kemikalier och kemiska produkter bidrog med 0,2 procentenheter vardera till ökning. Till uppgången bidrog också råpetroleum och naturgas, stål och metall samt motorfordon med 0,1 procentenhet vardera. Från mars 2005 till mars 2006 har importpriserna stigit med 7,3 procent.

Priser för inhemsk tillgång
Priserna på varor till inhemska kunder totalt, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, ökade med 0,7 procent från februari till mars. Höjda priser på petroleumprodukter bidrog med 0,2 procentenheter. Uppgången förstärktes av prisökningar på produkter från jordbruk, råpetroleum och naturgas, förlagsprodukter, kemikalier och kemiska produkter samt stål och metall vilka bidrog med 0,1 procentenhet vardera.

Priser för inhemsk tillgång har under den senaste tolvmånadersperioden stigit med 5,5 procent. Priserna för konsumtionsvaror ökade under samma period med 1,9 procent. Priserna på insatsvaror och på investeringsvaror steg med 6,3 respektive 1,8 procent från mars 2005 till mars 2006. Energirelaterade varor steg med 30,4 procent under motsvarande period.
Valutakurser
En förstärkning/försvagning av kronan tenderar att sänka/höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor var kronans värde oförändrad från februari till mars mot euron och brittiska pundet. Kronans värde förstärktes mot japanska yenen med 3,3 procent och försvagades mot amerikanska dollarn med 1,7 procent.
Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____166472.asp

Index för internationell jämförelse och prisutveckling på el

I Sverige räknas totalindextalen (i tabellen ovan) över produkter från jordbruk, jakt- och skogsbruk, fiske, mineraler samt tillverkade varor – det vill säga produkter hänförliga till avdelningarna A-D i Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN 2002). EU och OECD, liksom många länder redovisar prisutvecklingen i producentledet där totalindexet räknas över mineraler, tillverkade varor samt el, gas, värme och vatten – alltså avdelningarna C-E.

Från februari till mars steg producentpriserna inom avdelningarna C-E på hemmamarknaden med 0,8 procent. Producentpriserna totalt inkl. exportmarknaden steg med 0,9 procent under samma period. Sedan mars 2005 är uppgången 5,5 procent på hemmamarknaden och 6,0 procent för producentpriserna totalt.

Priserna på hemmamarknaden inom avdelning E, dvs. el, gas, värme och vatten, ökade från februari till mars med i genomsnitt 3,1 procent. Elpriserna, exkl. skatt och nätavgifter, steg med 7,3 procent. Från mars 2005 till mars 2006 har priserna inom avdelning E ökat med i genomsnitt 12,8 procent. Elpriserna ökade med 31,0 procent under tolvmånadersperioden.

Publikation


Statistiska meddelanden serie PR10. En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats.


Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle


Prisindex i producent- och importled för april publiceras 2006-05-24 kl. 09.30.
Producent
SCB, Enheten för prisstatistik
104 51 Stockholm
Fax +46 8 506 943 66
Förfrågningar
Nadia Zandkarimi
Tfn +46 8 506 944 61
E-post nadia.zandkarimi@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.