Miljödepartementet

Producentansvar för radioaktivt avfall

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 17:00 CET

Utredning om radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet (IKA)
föreslår ett nytt nationellt system för hanteringen av alla slags IKA.
Producentansvar och ”förorenaren betalar” är vägledande principer.

IKA-utredningens ensamutredare Svante Bodin har idag överlämnat sitt
betänkande - Radioaktivt avfall i säkra händer - till miljöministern.
Här är utredningens viktigaste slutsatser i kort sammanfattning.

Finansiering via statlig avfallsfond

Utredningen föreslår ett finansieringssystem för hantering av IKA som
liknar det system som byggts upp för kärnkraftens avfall -
kärnavfallsfonden. Om en konsument köper en produkt som innehåller en
strålkälla bör kostnaden för den framtida avfallshanteringen bakas in i
inköpspriset och förskottsinbetalas till en statlig fond. På så sätt är
hanteringen säkrad för lång tid även om importören eller tillverkaren
skulle gå i konkurs.

Utredningens lagförslag avses träda i kraft den 13 augusti 2005,
samtidigt med ett EU-direktiv om avfall från elektriska och
elektroniska produkter.

Tre avfallskategorier tas om hand

· Produktavfall innefattar hushållsprodukter och produkter och enskilda
strålkällor som används i forskning, industri och sjukhus. Den största
mängden är kasserade radioaktiva brandvarnare från hushållen. För
produktavfall är det lätt att identifiera vilket företag som importerar
eller tillverkar produkten och sedan marknadsför den i Sverige. Dessa
producenter betalar till fonden.

· Verksamhetsavfall kommer huvudsakligen från industriprocesser som
anrikat radioaktiva ämnen som förekommer i naturen som en oönskad
biprodukt i processen. Det gäller till exempel pappersmassaindustrier.
Många av dessa industrier är tillståndspliktiga enligt miljöbalken, så
denna tillståndsprocedur kan kompletteras med villkor för hur även det
radioaktiva avfallet ska tas omhand och hur betalningen till
avfallsfonden ska skötas.

· Övrigt avfall omfattar bland annat avfall utan känd ägare, som till
exempel övergivna strålkällor eller radioaktiva rester som upptäcks i
metallskrot. Denna kategori är betydligt mindre än de två andra, men
ska ändå omfattas av det föreslagna finansieringssystemet. Det ska inte
kosta något för den som hittar radioaktivt avfall på villovägar att
lämna detta för omhändertagande.

Aktuella länkar till utredningen:
http://miljo.regeringen.se/propositionermm/sou/index.htm

http://www.sou.gov.se/ikautredningen/

Kontaktpersoner
Svante Bodin
Särskild utredare
070-590 05 68

John-Christer Lindhé
Sekreterare
08-405 23 92
08-729 72 46