Statistiska centralbyrån, SCB

Produktionsindex över näringslivet, december 2012: Ökad produktion inom näringslivet

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 11:58 CET

Produktionen inom näringslivet ökade med 1,1 procent i december 2012 jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med december 2011 ökade produktionen med 2,1 procent i kalenderkorrigerade tal.

Produktionen inom näringslivet ökade med 1,1 procent i december jämfört med november. Starkast utvecklades byggproduktionen med en ökning på 3,3 procent. Industriproduktionen ökade med 1,4 procent och tjänsteproduktionen ökade med 0,7 procent. Vid en jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden, oktober-december, och närmast föregående tremånadersperiod ökade produktionen inom näringslivet med 0,1 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

I kalenderkorrigerade tal ökade produktionen inom näringslivet med 2,1 procent i december 2012 jämfört med samma månad föregående år. Tjänsteproduktionen ökade med 2,3 procent, industriproduktionen ökade med 0,4 procent och byggproduktionen ökade med 5,2 procent.

Uppgifterna för december är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i produktionen i november jämfört med samma månad året innan reviderats från en ökning på 0,4 till en ökning på 0,5 procent i kalenderkorrigerade tal. Utvecklingen av den säsongrensade produktionen i november, jämfört med oktober, har reviderats från en ökning på 1,1 till en ökning på 0,3 procent i säsongrensade tal. 

Detta månatliga index, ”Produktionsindex över näringslivet”, är nytt och publicerades första gången i december 2012. Statistiken tas fram efter önskemål från användare och är en viktig konjunkturindikator eftersom produktionen inom näringslivet står för cirka 70 procent av den totala bruttonationalprodukten (BNP). Statistiken ska tillsvidare ses som experimentell, det vill säga, den är under uppbyggnad.

SCB kommer att genomföra ett referensårsbyte i Produktionsindex över näringslivet från och med referensmånad januari 2013. Referensåret kommer då att vara 2010. Samtidigt införs en ny säsongrensning och kalenderkorrigeringsmodell för Tjänsteproduktionsindex. För mer information se slutet av pressmeddelandet.

Produktionsvolym 2000-2012, trend och säsongrensad serie
Procentuella förändringar i produktionsvolym

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____350053.aspx

1) Kalender- och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.

Definitioner och förklaringar

Produktionsindexet skall belysa produktionen inom näringslivet månadsvis. Det bör poängteras att definitionerna och avgränsningarna i produktionsindexet över näringslivet skiljer sig från nationalräkenskapernas. Då det gäller produktionen inom byggverksamhet skiljer sig beräkningsmetoderna här helt åt mot beräkningarna i nationalräkenskaperna som bygger sina beräkningar på data från användningssidan av ekonomin.

Produktionsindexet bygger på indata från tre olika källor. De tre olika källorna är industri-, tjänste- och byggproduktionsindex. Industriproduktionsindex beräknas i huvudsak med uppgifter om leveranser motsvarande 95 procent av dess totala förädlingsvärde. Omräkning till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras på uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar. Industriproduktionen  här inkluderar även produktionen av el vilket det inte gör i publiceringen av Industriproduktionsindex. Tjänsteproduktionsindex beräknas i huvudsak med uppgifter om omsättning. Omräkning till fasta priser görs med löneindex samt tjänste-, konsument-, producent- och  importprisindex. Tjänsteproduktionen här inkluderar även produktionen av vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering vilket det inte gör i publiceringen av Tjänsteproduktionsindex. Byggproduktionsindex beräknas med arbetade timmar justerat för produktivitetsutvecklingen. För dokumentation av de ingående källorna hänvisas till respektive produkts dokumentation.

Samtliga tidsserier har referensperiod 2005. Alla månadsjämförelser bygger på kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Revideringar

När Produktionsindexet över näringslivet publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet 12 månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 2000 och framåt.

Säsongrensning

De ingående serierna industri-, tjänste- och byggproduktionsindex säsongrensas var för sig. Industriproduktionsindex använder programmet Tramo-Seats vid säsongrensning. Bygg- och tjänsteproduktionsindex använder programmet X-12 Arima vid säsongrensning. För en mer ingående beskrivning av säsongrensningen i dessa produkter hänvisas till respektive produkt SCBDOK, Dokumentation av statistiken.

När samtliga säsongrensade delserier finns på plats återstår det att skapa en säsongrensad serie för Produktionsindexet över näringslivet. Metoden som används bygger på både direkt- och indirekt säsongrensning och på principen att Produktionsindexet över näringslivet är underordnat de ingående komponenterna. Produktionsindexet över näringslivet använder PROC X12 vid säsongrensning.

Viktigt meddelande- ny säsongrensning och kalenderkorrigeringsmodell för Tjänsteproduktionsindex samt referensårsbyte kommer införas inom kort Säsongrensning och kalenderkorrigering

Tjänsteproduktionsindex är en av nyckelindikatorerna inom den ekonomiska korttidsstatistiken. Övergången till ny säsongsrensning och kalenderkorrigeringsmodell innebär att Tjänsteproduktionsindex kommer att hanteras på liknade sätt som andra produkter och följa praxis för säsongrensning på SCB. Den nya modellen stöds utav Eurostat och är uppbyggd enligt deras riktlinjer. I samband med den nya modellen kommer utvecklingstalen för Produktionsindex över näringslivet att påverkas.

För mer ingående information om vad den nya metoden innebär kontakta SCB på inrikeshandel@scb.se.

Referensårsbyte

Var femte år ska referensår bytas för indexserier enligt Eurostats krav. För Produktionsindex över näringslivet innebär detta inga förändringar i utvecklingstalen på grund av att en kedjeindexmetod används.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-03-15 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Näringslivets struktur
701 89 Örebro

Förfrågningar

Malin Remes
Tfn 019-17 61 19
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Josef Snellman
Tfn 019-17 67 52
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.