Statistiska centralbyrån, SCB

Produktionsindex över näringslivet, maj 2013: Marginell ökning av produktionen inom näringslivet

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2013 09:44 CEST

Produktionen inom näringslivet ökade marginellt med 0,1 procent i maj jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med maj 2012 minskade produktionen med 1,0 procent i kalenderkorrigerade tal.

Efter två månader med negativ utveckling ökade produktionen inom näringslivet  marginellt, säsongrensat och jämfört med månaden innan. Tjänsteproduktionen, den största delsektorn ökade med 1,4 procent och  byggproduktionen ökade med 1,6 procent. Industriproduktionen uppvisade istället en nedgång på 3,8 procent.

Vid en jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden, mars-maj, och närmast föregående tremånadersperiod minskade produktionen inom näringslivet med 0,6 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

I kalenderkorrigerade tal minskade produktionen inom näringslivet med 1,0 procent i maj 2013 jämfört med samma månad föregående år. Svagast utveckling hade industriproduktionen som minskade med 7,8 procent. Tjänsteproduktionen ökade med 0,7 procent medan byggproduktionen uppvisade en ökning på 7,9 procent.

Uppgifterna för maj är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i produktionen inom näringslivet i april, jämfört med mars, i säsongrensade siffror reviderats ned med 0,1 procentenheter till en minskning på 1,3 procent. Förändringen i produktionen i april jämfört med samma månad föregående år i kalenderkorrigerade siffror har inte reviderats.

Detta månatliga index,  ”Produktionsindex över näringslivet” publicerades första gången i december 2012. Statistiken tas fram efter önskemål från användare och är en viktig konjunkturindikator eftersom produktionen inom näringslivet står för cirka 70 procent av den totala bruttonationalprodukten (BNP). Statistiken ska tillsvidare ses som experimentell, det vill säga, den är under uppbyggnad.

 

Produktionsvolym 2000-2013, trend och säsongrensad serie, index 2010=100 Procentuella förändringar i produktionsvolym

(se tabell)

Definitioner och förklaringar

Produktionsindexet skall belysa produktionen inom näringslivet månadsvis. Det bör poängteras att definitionerna och avgränsningarna i produktionsindexet över näringslivet skiljer sig från nationalräkenskapernas. Då det gäller produktionen inom byggverksamhet skiljer sig beräkningsmetoderna här helt åt mot beräkningarna i nationalräkenskaperna som bygger sina beräkningar på data från användningssidan av ekonomin.

Produktionsindexet bygger på indata från tre olika källor. De tre olika källorna är industri-, tjänste- och byggproduktionsindex. Industriproduktionsindex beräknas i huvudsak med uppgifter om leveranser motsvarande 95 procent av dess totala förädlingsvärde. Omräkning till fasta priser görs med hjälp av producentprisindex, PPI. Beräkningar för övriga branscher baseras på uppgifter om producerade kvantiteter respektive antal arbetade timmar. Industriproduktionen  här inkluderar även produktionen av el vilket det inte gör i publiceringen av Industriproduktionsindex.  Tjänsteproduktionsindex beräknas i huvudsak med uppgifter om omsättning. Omräkning till fasta priser görs med löneindex samt tjänste-, konsument-, producent- och  importprisindex. Tjänsteproduktionen här inkluderar även produktionen av vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering vilket det inte gör i publiceringen av Tjänsteproduktionsindex. Byggproduktionsindex beräknas med arbetade timmar justerat för produktivitetsutvecklingen. För dokumentation av de ingående källorna hänvisas till respektive produkts dokumentation.

Samtliga tidsserier har referensperiod 2010. Alla månadsjämförelser bygger på kalender- och säsongsjusterade indexvärden. Vid säsongrensning görs korrigeringar för säsongsvariationer som återkommer från år till år. Syftet är dels att visa förändringar som inte är säsongsberoende och därmed kunna göra jämförelser med andra månader, dels att kunna studera trender. Årsjämförelser korrigeras endast för kalendereffekter.

Revideringar

När Produktionsindexet över näringslivet publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 2000 och framåt.

Säsongrensning

De ingående serierna industri-, tjänste- och byggproduktionsindex säsongrensas var för sig. Samtliga serier använder programmet X-12 Arima vid säsongrensning. För en mer ingående beskrivning av säsongrensningen i dessa produkter hänvisas till respektive produkt SCBDOK, Dokumentation av statistiken.

När samtliga säsongrensade delserier finns på plats återstår det att skapa en säsongrensad serie för Produktionsindexet över näringslivet. Metoden som används bygger på både direkt- och indirekt säsongrensning och på principen att Produktionsindexet över näringslivet är underordnat de ingående komponenterna. Produktionsindexet över näringslivet använder PROC X12 vid säsongrensning.

Ny programvara för säsongrensning och modellöversyn för Industriproduktionsindex

Från och med publicering av februari 2013 säsongrensas Industriproduktionsindex med X-12-ARIMA. I samband med övergången till X-12-ARIMA har en modellöversyn inklusive outlierspecifikation genomförts. Dessa förändringar medför mer eller mindre omfattande revideringar i säsongrensade siffror för Industriproduktionsindex, även längre tillbaka i tiden.

Ny säsongrensning och kalenderkorrigeringsmodell för Tjänsteproduktionsindex

Från och med publicering av januari 2013 beräknas kalenderkorrigerade och säsongrensade uppgifter för Tjänsteproduktionsindex med ny metod. Den nya säsongrensnings-  och kalenderkorrigeringsmetoden innebär att Tjänsteproduktionsindex kommer att hanteras enligt principer som gäller för andra undersökningar på SCB. Den nya metoden följer praxis för säsongrensning på SCB som är uppbyggd enligt både SCB:s riktlinjer och rekommendationer från Eurostat.

För mer ingående information om vad den nya metoden innebär kontakta SCB på inrikeshandel@scb.se.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-08-15 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Näringslivets struktur
701 89 Örebro

Förfrågningar

Stefan Eriksson
Tfn 019-17 69 51
E-post fornamn.efternamn@scb.se