Proffice AB

Proffice bokslutskommuniké

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 09:12 CET

Januari – december 2010

Starkt sista kvartal

Oktober – december 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 136 (963) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 45 (30) MSEK
 • Rörelsemarginal 4,0 % (3,1 %)
 • Resultatet efter skatt 35 (25) MSEK
 • Vinst per aktie 0,45 (0,32) SEK före utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 105 (95) MSEK

Januari – december 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 095 (3 908) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 140 (160) MSEK
 • Rörelsemarginal 3,4 % (4,1 %)
 • Resultatet efter skatt 97 (111) MSEK
 • Vinst per aktie 1,20 (1,45) SEK före utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 57 (201) MSEK
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,75 SEK per aktie, motsvarande totalt 51 MSEK
 • Styrelsen föreslår till årsstämman fortsatt återköpsmandat av egna aktier
 • Under året har bolaget återköpt 438 919 aktier till en total summa av 9 MSEK

Lars Kry, VD och koncernchef, kommenterar

Nu har vi stängt böckerna för 2010 och ser konturerna av hur 2011 har börjat. Det är slående hur snabbt marknaden har förändrats – och hur snabbt Proffice har anpassat sig till den nya situationen.

Proffice avslutade året med en stark tillväxt och förbättrad lönsamhet i det fjärde kvartalet.  Nettoomsättningen steg under det fjärde kvartalet till 1 136 MSEK, en ökning med 18 procent och rörelseresultatet ökade med 50 procent till 45 MSEK.

Proffice har tre fjärdedelar av sin verksamhet i Sverige där marknaden för bemanningstjänster kraftigt ökade under 2010 med 39 procent i kvartal tre och 42 procent i sista kvartalet.

När vi tittar på året som helhet skulle jag vilja lyfta fram ett antal styrkebesked:

1: Den ökade lönsamheten inom personaluthyrning och rekrytering i Sverige. Proffice i Sverige, växer med 33 procent inom Personaluthyrning och Rekrytering. Inom dessa områden har rörelsemarginalen ökat till 7,3 procent, vilket är mycket tillfredsställande och visar att vi kan prestera över vårt långsiktiga marginalmål på 6 procent. Under året har flera viktiga ramavtal tecknats bland annat med Ericsson, ICA och Vattenfall.

2: Den ökade lönsamheten i vår norska verksamhet. Vi ser tydliga resultat av vårt förbättringsarbete i Norge. Här växer omsättningen med 12 procent till 255 MSEK för kvartalet. I lokal valuta är omsättningsökningen 37 procent.  Även rörelseresultatet ökar till 7 MSEK från 4 MSEK.

För helåret 2010 blir resultatförbättringen i Norge extra tydlig: Från -4 MSEK till 26 MSEK. Nu fortsätter arbetet med att göra Proffice till en större aktör på den norska marknaden genom att ytterligare förstärka vår specialisering.

3: Omställningsverksamheten i Sverige. Omsättningen inom Omställning var under fjärde kvartalet 30 MSEK. För ett år sedan var det 76 MSEK under samma kvartal. Marknaden för omställningstjänster har vänt snabbt i Sverige och vi har därför på ett år minskat kostnaderna för verksamheten med över 180 MSEK.

Vi har vidtagit åtgärder för att möta den nya situationen. Ny ledning, kostnadseffektiviseringar, integration med övriga Proffice samt en anpassning av produkterbjudandet har lett till att verksamheten nu presterar enligt plan.

För ett år sedan var det omställningsverksamheten som stod för en stor det av lönsamheten medan personaluthyrning och rekrytering presterade på lägre nivåer. Detta visar hur starkt vårt balanserade erbjudande är.

4: Ökad specialisering och kompletterande förvärv. Under 2010 vidtog vi flera viktiga åtgärder för att stärka vår specialiseringsstrategi.

I augusti förvärvade vi Legevisitten Bemanning och integrationen i Proffice Care har varit framgångsrik. Därigenom skapade vi en nordisk marknadsledare inom vårdbemanning med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Marknaden drivs av ökade behov samt högre krav på effektivitet inom vården.

Därutöver startade vi Proffice Finance, ett nytt specialistbolag med inriktning på ekonomi. Här rekryterade vi ett team av nyckelpersoner med rätt erfarenhet för att skapa en framgångsrik verksamhet.

5: Vi är rätt rustade för framtiden. Proffice har framgångsrikt hanterat utmaningar och visat att vi kan vara lönsamma även i lågkonjunktur.

Nu ska vi ta vara på möjligheterna i ett starkare marknadsklimat. Vi har lyckats skapa ett gott utgångsläge i Sverige, Norge och Finland. I Danmark ser vi hur den tidigare problematiska verksamheten inom tjänstmannasegmenten visar lönsamhet. Därför höjer vi nu aktiviteten på marknaden och ökar antalet säljbesök.

Proffices strategi är att verka inom specialistområden där vi har en hög trovärdighet och stark leveransförmåga. Det gör oss till en starkare och viktigare partner för våra kunder. Huvuddelen av vår tillväxt kommer att ske organiskt och vår starka balansräkning ger oss även möjlighet att göra ytterligare förvärv. Vår vision är att Proffice ska vara det mest framgångsrika bemanningsföretaget i Norden. Det ska vi lyckas med genom att skapa möjligheter för både människor och företag att utvecklas.

För rapporten i sin helhet se bifogad pdf.

För mer information kontakta
Lars Kry, VD och koncernchef,
+46 8 787 17 00, lars.kry@proffice.se
Magnus Uvhagen, tf CFO, +46 8 787 17 00,
magnus.uvhagen@proffice.com

Proffice är det specialiserade bemanningsföretaget med över 10 000 medarbetare i Norden. Vi verkar inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com.

Informationen är sådan som Proffice ska offentliggöra enligt Nasdaq OMX Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2011 klockan 08:00 (CET).