Proffice AB

Proffice bokslutskommuniké januari - december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 11:24 CET

Säljfokus och rätt affärer bakom högre lönsamhet

Oktober – december 2009
• Nettoomsättningen uppgick till 963 (1 115) MSEK
• Rörelseresultat före skatt 30 (-13) MSEK
• Rörelsemarginal 3,1 % (-1,2 %)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 95 (99) MSEK

Januari – december 2009
• Nettoomsättningen uppgick till 3 908 (4 266) MSEK
• Rörelseresultat före skatt uppgick till 160 (115) MSEK
• Rörelsemarginal 4,1 % (2,7 %)
• Resultatet efter skatt 111 (71) MSEK
• Vinst per aktie 1,45 (0,86) SEK
• Kassaflöde från den löpande verksamheten 201 (128) MSEK
• Styrelsen föreslår en utdelning av 0,50 SEK per aktie, motsvarande totalt 34 MSEK.
• Under året har bolaget återköpt 1 100 000 aktier till en total summa av 26 MSEK

Lars Kry, VD och koncernchef, kommenterar:

2009 blev ett riktigt bra år för Proffice. Vi har lyckats hantera den tuffaste konjunkturnedgången i mannaminne framgångsrikt. Idag står Proffice starkare än någonsin tidigare med högre marknadsandelar och förbättrade marginaler är ett styrkebesked. Rörelsemarginalen blev 4,1 procent för helåret 2009, att jämföra med 2,7 procent året innan.

Finansiellt står vi stärkta med en kassa på 267 MSEK, eget kapital om 620 MSEK och räntebärande skulder om 24 MSEK. Vår balansräkning ger oss finansiella muskler som skapar handlingsfrihet och möjlighet att investera i framtida tillväxt och lönsamhet.

Starkt resultat i fjärde kvartalet
Det fjärde kvartalets rörelseresultat, 30 MSEK, är en stark avslutning på året med en kraftigt förbättrad lönsamhet. Receptet lyder tillväxt i intressanta segment, i kombination med att vi vågat välja vinst före volym samt vänt trenden i vår norska verksamhet. Notera att vi dessutom under kvartalet tagit kostnader om 18 MSEK bland annat för att anpassa kostymen i vår omställningsverksamhet.

Utvecklingen i våra nationella bolag är glädjande där rörelsemarginalen stiger till 5,4 procent.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till 95 MSEK.

Kostnadskultur och effektiva plattformar
Under året har vi haft stort fokus på ett åtgärdsprogram. Totalt har vi tagit ut närmare 200 miljoner kronor i kostnader. Idag betraktar vi programmet som avklarat, men att ifrågasätta alla kostnader kommer fortsatt vara en del av företagskulturen.

Arbetet med att skapa effektiva plattformar intensifieras, bland annat med införandet av ett affärssystem för hela koncernen. Syftet är att kunna växa utan att kostnaderna följer med i samma takt.

Rätt affärer ger lönsamhet
Det är ett hårt säljarbete och attraktiva produkter som gjort att Proffice lyckats ta marknadsandelar under året. Det som vi kallar för vår specialiststrategi är grunden för detta. Vi kan förstå kunden och dennes utmaningar bättre än våra branschkollegor.

Det gör oss till en mer värdefull partner när det gäller bemanningslösningar. Affären med TeliaSonera är ett exempel på en sådan innovativ partnerlösning.

Prioriteringar framåt
Marknaden förbättras gradvis. Vi har antagligen sett det värsta men det är för tidigt att blåsa faran över. Proffice har lättat på bromsen men håller kvar foten för säkerhets skull.

Inom rekrytering, IT samt industri och logistik kan vi redan nu se en god tillväxt.
Proffice bedömer att marknaderna för uthyrning och rekrytering kommer att förbättras under 2010, medan omställningsmarknaden kommer att fortsätta minska. Dock kommer den verksamheten att landa på högre nivåer än innan krisen.

Proffice prioriterar lönsamhet före tillväxt. Detta betyder att vi söker den framtida tillväxten i valda specialistområden och geografiska marknader där potentialen är som störst. Vi vill i första hand växa organiskt, men med vår starka balansräkning och kassa är vi öppna för selektiva förvärv som ytterligare stärker vår specialiststrategi.

Lönsamheten i Danmark och Finland har förstärkts kraftigt under året, om än inte tillfredsställande. I Norge bröts den negativa trenden under tredje och fjärde kvartalet. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar på dessa tre marknader under året som kommer i syfte att uppnå uthållig lönsamhet.


För rapporten i helhet se bifogade pdf


Frågor angående denna delårsrapport besvaras av:
Lars Kry, VD och koncernchef, tfn +46 8 787 17 00, lars.kry@proffice.com
Markku Onnela, CFO, tfn +46 73 343 48 00, markku.onnela@proffice.com

Proffice AB (publ), org. nr. 556089-6572, Box 70368, 107 24 Stockholm.
Tfn: +46 8 787 17 00, www.proffice.com

Informationen är sådan som Proffice ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2010 klockan 08:00 (CET).