Proffice AB

Proffice delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2003 15:25 CET

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices delårsrapport

- En fortsatt svag efterfrågan på bemanningstjänster i Norden samt det i Sverige under 2002 ingångna avtalet mellan arbetsmarknadens parter, påverkar marginalen negativt. För att motverka dessa resultateffekter har ett flertal åtgärder vidtagits för att ytterligare sänka kostnaderna och därigenom säkerställa en tillfredsställande resultatutveckling även under svag konjunktur. Detta, i kombination med ett fortsatt starkt försäljningsfokus, gör att Proffice har en betydande potential, säger Alf Johansson.

- Under perioden har avtal tecknats med statliga verk och myndigheter i Sverige avseende personaluthyrningstjänster. Det är glädjande att Proffice är utvald leverantör inom samtliga yrkesområden och utsedd till förstahandsval i en majoritet av dessa. Vi ser fram mot att tillsammans med våra uppdragsgivare få vara med och fortsätta utvecklingen av den offentliga sektorn, fortsätter Alf Johansson.

- Callcenterföretaget ProffCom, som förvärvades under kvartalet, har påverkat resultatet med MSEK -7,5. Det negativa resultatet är i första hand hänförligt till verksamheterna i Danmark och Tyskland. För att förbättra resultatutvecklingen har ett åtgärdsprogram iscensatts och beräknas nå full effekt från första kvartalet 2004, säger Alf Johansson.

- Den svaga konjunkturen gör att tillväxten i den nordiska bemanningsmarknaden är låg. Bedömningen av den framtida potentialen kvarstår och vid en jämförelse med övriga Europa och USA bör branschen bli minst fyra gånger så stor som dagens nivå, avslutar Alf Johansson.

För mer information kontakta:
Alf Johansson, Verkställande direktör och koncernchef, tfn 08-787 17 00 eller 073 3434 000, alf.johansson@proffice.com Hans Uhrus, Informationschef, tfn 08 - 787 17 00 eller 073 3434 100, hans.uhrus@proffice.com Jan Seljemo, Ekonomidirektör, tfn 08 - 787 17 00 eller 073 3434 300, jan.seljemo@proffice.com

Se även www.proffice.se

Proffice är ett av Europas snabbast växande företag enligt Growth Plus. Proffices verksamhet är personaluthyrning, rekrytering, outsourcing samt
karriär- och utvecklingsprogram. Proffice finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Proffice AB är noterat på Stockholmsbörsen.


Delårsrapport januari - september 2003[REMOVED GRAPHICS]

· Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 2 375 (2 261) MSEK
· Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 2 (30)
MSEK
· Rörelseresultat uppgick till -30 (0) MSEK
· Resultat efter skatt -31 (-2)
· Resultat per aktie -0,46 (-0,03) SEK

Verksamheten
Koncernens omsättning för perioden uppgick till 2 375 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter var tillväxten 2 procent.

Valutakursförändringar har påverkat koncernens omsättning negativt med 40 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år, i första hand orsakad av den norska kronans försvagning gentemot den svenska kronan.

Trots den svaga konjunkturen kan Proffice, tack vare ökade försäljningsinsatser, visa fortsatt tillväxt. Marginalen är utsatt för fortsatt press till följd av den svaga ekonomiska utvecklingen i Norden. Anpassning av kostnaderna i Sverige har försvårats av det under 2002 ingångna avtalet mellan arbetsmarknadens parter. Effekterna av avtalet har starkt påverkat lönsamheten hos företagen i branschen. Avtalet, som löper ut sista mars 2004, är under omförhandling.

För att motverka dessa resultateffekter har ett flertal åtgärder vidtagits för att ytterligare sänka kostnaderna och därigenom säkerställa en tillfredsställande resultatutveckling även under svag konjunktur.

Callcenterföretaget ProffCom, med verksamhet i samtliga nordiska länder samt Tyskland, som förvärvades under kvartalet, ingår i koncernens konsoliderade omsättning med MSEK 57 och resultat MSEK -7,5. Det negativa resultatet är i första hand hänförligt till verksamheterna i Danmark och Tyskland. Ett åtgärdsprogram är under genomförande och beräknas nå full effekt från första kvartalet 2004.

Sverige
Omsättningen har minskat med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Bemanningsmarknaden kännetecknas av fortsatt svag efterfrågan och kommer att uppvisa negativ tillväxt under innevarande år.

Marknaden för uthyrnings- och rekryteringstjänster har haft en fortsatt svag efterfrågan. För Proffice har detta medfört en omsättningsminskning och försämrad lönsamhet. Under tredje kvartalet uppvisas en förbättrad trend med en tillväxt på 4 procent och en förbättrad lönsamhet jämfört med första halvåret 2003. En ny förutsättning är landstingens inhyrningstopp, i första hand för sjukvårdspersonal, som införts efter sommaren. Detta kommer under en period att medföra lägre omsättning för den del av verksamheten som är relaterad till vård. Vi är övertygade om att marknaden för vårdpersonal i ett långsiktigt perspektiv har en betydande potential och vår satsning på området fortsätter. Verksamheten inom Karriär & Utveckling, som är inne på sitt sjätte verksamhetsår, har haft fortsatta framgångar och nya projekt har startats. Per den 1 januari år 2000 förvärvades bolaget Antenn Consulting AB. Förvärvet genomfördes med en initial köpeskilling som betalades vid förvärvstillfället och en tilläggsköpeskilling som skall baseras på resultatutvecklingen under åren 2000-2002. Proffice har i bokslutet reserverat för denna tilläggsköpeskilling. Beloppet redovisas som goodwill och uppgår till 16 MSEK. Denna tilläggsköpeskilling är föremål för tvist. Efterfrågan på outsourcingtjänster fortsätter att öka och under perioden har ett flertal nya kontrakt tecknats främst inom ekonomi och lönehantering.

Norge
Omsättningen har ökat med 27 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen är i första hand relaterad till att Proffice ytterligare har stärkt sin position som marknadsledare inom oljerelaterad verksamhet. Den oljerelaterade verksamheten, som huvudsakligen bedrivs i dotterbolaget RC Consultants, svarar för drygt hälften av omsättningen i Norge.

Danmark
Omsättningen har ökat med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten är hänförlig till ökad efterfrågan inom vårdsektorn samt förvärvet av ProffCom. Utvecklingen inom verksamhetsområde uthyrning och rekrytering är fortsatt trög. I synnerhet gäller detta för kompetensområde Industri och Logistik där omsättningen har minskat, vilket påverkat resultatet negativt.

Finland
Omsättningen har ökat med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten kommer främst från områdena utanför Helsingforsområdet. Proffice är representerat inom verksamhetsområdena uthyrning, rekrytering och outsourcing. Målsättningen att utvidga verksamheten genom förvärv kvarstår.

Tredje kvartalet 2003
Tillväxttakten på bemanningsmarknaden i Norden har under kvartalet varit låg. Detta har medfört ökad konkurrens om varje uppdrag, med prispress som följd, vilket i sin tur påverkat såväl omsättning som resultat negativt. Vidare har efterfrågan på traditionella rekryteringstjänster varit lägre än förväntat. Flera områden uppvisar en fortsatt stark utveckling. I synnerhet gäller detta Karriär & Utvecklingstjänster i Sverige och ingenjörstjänster i Norge.

Proffice omsättning under det tredje kvartalet uppgick till 766 (768) MSEK. Kvartalets rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 6 (10) MSEK, rörelseresultatet blev -6 (-1) MSEK. Under perioden har callcenterföretaget ProffCom belastat resultatet med MSEK -7,5.

Personal
Medelantalet årsanställda uppgick per 30 september till 6 744 (7 145). Omsättningen per anställd har under perioden ökat jämfört med motsvarande period föregående år då en större andel av omsättningen kan hänföras till områden med högre debitering såsom offshorekonsultverksamhet och karriär & utvecklingsprojekt. Utöver detta har genomförda anpassningar inom den interna administrationen lett till att antalet anställda har minskat för jämförbara enheter Utsikter Bemanningsmarknaden i Norden har haft en låg tillväxt under perioden. I ett längre perspektiv har bedömningen av marknadens potential i Norden inte förändrats. Den nordiska penetrationsgraden är avsevärt lägre än penetrationsgraden i genomsnitt i övriga Europa och bemanningsmarknaden i Norden bedöms ha en potential att bli minst fyra gånger större än dagens nivå.

Omsättning
Omsättningen ökade med 5 procent till 2 375 (2 261) MSEK. För jämförbara enheter var tillväxten 2 procent. Koncernens omsättning har påverkats negativt av kursförändringar, främst den norska kronans försvagning gentemot den svenska kronan, med -40 MSEK.

Personaluthyrning svarade för 81 (83) procent av omsättningen medan rekrytering och Karriär & Utveckling svarade för 10 (10) procent samt outsourcing 9 (7) procent.

Verksamheten i Sverige omsatte under perioden 1 344 (1 427) MSEK. I Norge uppgick omsättningen till 837 (659) MSEK. I Danmark omsattes 145
(128) MSEK och i Finland 49 (47) MSEK.

Omsättningen för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 3 180 (3
050) MSEK.

Resultatutveckling
Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 2 (30) MSEK, motsvarande en marginal om 0,1 (1,3) procent. Marginalen är pressad till följd av en fortsatt låg efterfrågan på uthyrnings- och rekryteringstjänster i Norden. I Sverige har bemanningsavtalet som trädde i kraft den 1 juli 2002 belastat marginalen under hela 2003. Den Callcenterverksamhet som förvärvades under sommaren 2003 har haft en ogynnsam resultatutveckling. Under perioden har callcenterföretaget ProffCom belastat resultatet med MSEK -7,5. Resultatförsämringen är främst hänförlig till verksamheterna i Danmark och Tyskland. För att förbättra resultatet har ett omstruktureringsarbete inletts som bland annat innebär ökad marknadsbearbetning, förstärkt management samt integration och översyn av den totala administrativa verksamheten.

Rörelseresultatet före goodwill, exklusive moderbolagskostnader, uppgick i Sverige till 31 (63) MSEK, i Norge 24 (12) MSEK, i Danmark -12 (-4) MSEK och i Finland 3 (2) MSEK. Moderbolagets kostnader uppgick till 44 (43) MSEK .

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar har för perioden uppgått till -32
(-30) MSEK och rörelseresultatet uppgick till -30 (0) MSEK.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -38 (9) MSEK. I finansiella poster ingår kursdifferenser med -7 (5) MSEK.

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick per 30 september till 130 (121) MSEK motsvarade 4
(4) procent av omsättningen för respektive tolvmånadersperiod och soliditeten var 31 (38) procent. De disponibla likvida medlen inklusive outnyttjade kreditlöften uppgick till 190 (148) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 64 (3) MSEK. Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 309 (378) MSEK.

Kassaflöde*
Koncernens förändring av likvida medel uppgick under perioden till -1 (-
113) MSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51 (-67) MSEK varav förändring av rörelsekapital uppgick till 54 (-91) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -23 (-43) MSEK, varav investeringar i dotterbolag uppgick till -15 (-35) MSEK och förvärv av materiella anläggningstillgångar -8 (-8) MSEK, som i huvudsak avser löpande investeringar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -18 (-6) MSEK.

*Jämförelsetal mot delårsrapport Q3 2002 avviker p.g.a. anpassning till RR 7.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet består av koncernledning samt samordnande nordiska funktioner inom ekonomi och IT. Omsättningen uppgick till 20
(21) MSEK och avser endast intern fakturering av tjänster. Resultat efter finansiella poster uppgick till -50 (-31) MSEK. I finansiella poster ingår valutakursdifferens med -7 (5) MSEK. De disponibla likvida medlen uppgick till 54 (38) MSEK, inklusive outnyttjade kreditlöften 114
(65) MSEK.

Återköp av egna aktier
Proffice har under perioden inte utnyttjat möjligheten att återköpa egna aktier.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper har tillämpats i delårsrapporten som i årsredovisningen 2002. Den 1 januari 2003 trädde följande nya rekommendationer från Redovisningsrådet i kraft; RR 22 Utformning av finansiella rapporter, RR 24 Förvaltningsfastigheter, RR 25 Rapportering för segment - rörelsegrenar och geografiska områden, RR 26 Händelser efter balansdagen RR 27 Finansiella instrument: Upplysningar och klassificering samt RR 28 Statliga stöd.

Stockholm den 7 november 2003.

Alf Johansson
Verkställande direktör och koncernchef

Proffice AB (publ), org.nr 556089-6572, Box 70368, 107 24 Stockholm
Tfn: 08 - 787 17 00, www.proffice.se

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Frågor angående denna delårsrapport besvaras av:
Alf Johansson, Verkställande direktör och koncernchef, tfn 08 - 787 17 00 eller 073 3434 000, alf.johansson@proffice.com Hans Uhrus, Informationschef, tfn 08 - 787 17 00 eller 073 3434 100, hans.uhrus@proffice.com Jan Seljemo, Ekonomidirektör, tfn 08 - 787 17 00 eller 073 3434 300, jan.seljemo@proffice.com

Se även www.proffice.se

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2003: 10 februari 2004
Bolagsstämma: 29 mars 2004
Delårsrapport för januari - mars: 4 maj 2004
Delårsrapport för januari - juni: 12 augusti 2004
Delårsrapport för januari - september: 9 november 2004