Proffice AB

Proffice delårsrapport januari – september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 08:40 CET

Fortsatt ökad tillväxt och förbättrat resultat i det tredje kvartalet
• Nettoomsättning exklusive outsourcing 733 (537) MSEK – en ökning med 36 procent
• Rörelseresultat exklusive realisationsvinst och outsourcing 12 (4) MSEK

Januari - september
• Nettoomsättning 2 096 (1 775) MSEK – en ökning med 18 procent
• Rörelseresultat 57 (52) MSEK
• Resultat efter skatt 50 (41) MSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning 0,70 (0,99)
• Rörelseresultat exklusive realisationsvinst och outsourcing 15 (-35) MSEK

Viktigare händelser efter perioden
• Som ett led i Proffices specialiseringsstrategi har Proffice den 8 november beslutat om förvärv av Plus4You, specialist på tekniska tjänster inom området Industri och Produktion.

Koncernens nettoomsättning för perioden januari - september 2006 uppgick till 2 096 (1 775) MSEK. Omsättningsökningen beror framförallt på ökad försäljning inom verksamhetsområdet Personaluthyrning och Rekrytering. Tillväxten inom detta område var 37 procent i det tredje kvartalet jämfört med 29 procent i det andra kvartalet. Justerat för avyttring av Outsourcingverksamheten, uppgick tillväxt inklusive förvärv av HSG-Henkilöstöpalvelut Oy samt Proffice Aviation AB till 31 procent. Koncernens rörelseresultat uppgick till 57 (52) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för tredje kvartalet var 6 ( 24) MSEK. Kassaflödet för perioden januari – september 2006 från den löpande verksamheten uppgick till 1 ( 123) MSEK. Det förbättrade kassaflödet beror dels på ett förbättrat resultat, dels på minskad rörelsekapitalbindning.

- Strategiarbetet som skall leda till att förbättra vår långsiktiga lönsamhet genom specialisering och effektivisering börjar nu ge resultat. Befintliga verksamheter visar en fortsatt hög tillväxt och förbättrad lönsamhet i tredje kvartalet, säger Lars Wahlström, VD och koncernchef Proffice AB. Med våra nya gemensamma nordiska processer skapar vi nya produkter snabbare och effektivare.

Personaluthyrning och Rekrytering
Omsättningen för det tredje kvartalet uppgår till 721 (527) MSEK, en ökning med 37 procent.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet var 31 (16) MSEK, nära en fördubbling jämfört med samma period föregående år.

Personaluthyrning och Rekrytering för perioden januari – september uppvisar en nettoomsättning om 1 936 (1 469) MSEK, en ökning med 32 procent, och ett rörelseresultat om 57 (5) MSEK. Nettoomsättningen i Norge, Sverige, Danmark och Finland har utvecklats väl. Dfind som är koncernens satsning inom IT, har haft en fortsatt stark utveckling både vad gäller omsättning och resultat.

Även om verksamhetsområdet Personaluthyrning och Rekrytering totalt uppvisar ett positivt resultat är marginalnivån fortfarande otillfredsställande och ytterligare arbete genomförs för att öka effektiviteten och förbättra lönsamheten.

Karriär och Utveckling
Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 12 (10) MSEK, en ökning med 20 procent.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet var -2 (-3) MSEK.

Karriär & Utveckling omsatte under perioden januari – september 50 (37) MSEK, en ökning med 35 procent, och ett rörelseresultat om -2 (-9) MSEK. Proffice har ökat sin marknadsandel ytterligare under kvartalet, och förväntar sig en fortsatt tillväxt i totalmarknaden för verksamhetsområdet i framtiden.

Sverige
Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 412 (367) MSEK, en ökning med 12 procent. I jämförelsetalet för det tredje kvartalet 2005 ingår den avyttrade Outsourcingverksamheten med 71 MSEK. Omsättningstillväxten för Uthyrning och Rekrytering var 39 procent.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet, exklusive ofördelade moderbolagskostnader, uppgick till 20 (8) MSEK, en förbättring med 150 procent.

Nettoomsättningen för perioden januari – september uppgick till 1 246 (1 064) MSEK. Rörelseresultatet, exklusive ofördelade moderbolagskostnader, uppgick till 33 (-24) MSEK. Resultatförbättringen beror framförallt på ett stärkt resultat inom Personaluthyrning och Rekrytering.

Norge
Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 199 (157) MSEK, en ökning med 27 procent.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 7 (10) MSEK.

Nettoomsättningen för perioden januari – september uppgick till 506 (430) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 16 (17) MSEK. Proffices verksamhet inom Personaluthyrning och Rekrytering uppvisar en fortsatt ökning av nettoomsättning jämfört med föregående år.

Danmark
Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 58 (57) MSEK. I jämförelsetalet för det tredje kvartalet 2005 ingår den avyttrade Outsourcingverksamheten med 3 MSEK. Omsättningstillväxten för Uthyrning och Rekrytering var 7 procent. Under slutet av tredje kvartalet genomfördes en omorganisation i enlighet med nya specialiseringsstrategin. Ett nytt affärsområde för rekrytering har startats, vilket förväntas ge positiv effekt under 2007.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -4 (-5) MSEK.

Nettoomsättningen för perioden januari – september uppgick till 175 (167) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -17 (-20) MSEK.

Finland
Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 64 (38) MSEK, en ökning med 68 procent Det tredje kvartalet har kännetecknats av en stark tillväxt i Finland. Under 2007 genomförs en sammanslagning av Proffice Finland och HSG Henkilöstöpalvelut.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 6 (0) MSEK.

Nettoomsättningen för perioden januari – september uppgick till 169 (114) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 5 (4) MSEK.

Personal
Medelantalet årsanställda uppgick till 6 822 (5 540).

Resultatutveckling
Rörelseresultatet uppgick till 57 (52) MSEK. Rörelseresultat exklusive realisationsvinst och Outsourcingverksamheten uppgick till 15 (-35) MSEK.

Av koncernens personalkostnader om 1 830 (1 570) MSEK avser 243 (210) MSEK administrativ personal.
Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgick till 8 (11) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till 53 (43) MSEK. I finansiella poster ingår kursdifferenser med 0 (3) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgår till 50 (41) MSEK. Koncernens skattekostnad för perioden uppgår till -3 (-2) MSEK. Vinst vid avyttring av aktier har hanterats som en icke skattepliktig intäkt.

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick per 30 september 2006 till 70 (88) MSEK och soliditeten var 31 (28) procent. De disponibla likvida medlen, inklusive outnyttjade kreditlöften, uppgick till 139 (141) MSEK.
Räntebärande skulder uppgick till 95 (184) MSEK. Minskningen i räntebärande skulder beror framförallt på minskat utnyttjande av rörelsekrediter i Sverige samt amortering av låneskulder i Danmark.
Koncernens egna kapital uppgick per 30 september 2006 till 312 (258) MSEK.

Kassaflöde
Koncernens förändring av likvida medel uppgick under perioden till -17 (-85) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 (-123) MSEK, varav förändring av rörelsekapital uppgick till
-8 (-61) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 81 (105) MSEK, varav rörelseförvärv uppgick till -26 (-27) MSEK, avyttring av dotterbolag uppgick till 114 (149) MSEK samt förvärv av materiella anläggningstillgångar uppgick till -7 (-10) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -94 (-75) MSEK och avser amortering av kortfristiga lån.

Förvärv och avyttringar
I augusti 2006 förvärvade Proffice ett bolag som tidigare var franchisetagare i Norge. Det förvärvade bolaget omsatte cirka 67 MSEK under 2005.

Under det andra kvartalet avyttrades verksamheten inom Outsourcing i Sverige och Finland och Outsourcingverksamheten i Danmark avvecklades. Realisationsvinsten för avyttringen var 60 MSEK. Den totala Outsourcingverksamheten uppvisade en nettoomsättning på 110 (269) MSEK och ett rörelseresultat om -18 (-19) MSEK.

I januari 2006 förvärvade Proffice ett bolag som tidigare var franchisetagare i Norge. Det förvärvade bolaget omsatte cirka 18 MSEK under 2005.

Proffice AB har en option att förvärva minoritetens aktier i Dfind AB år 2013. Motsvarande har minoritetsägarna en option att sälja sina aktier till Proffice AB. Köpeskillingen kommer att baseras på EBITDA för år 2012 om en av parterna väljer att utöva sin option.

Viktigare händelser efter perioden
Den 8 november beslutades att förvärva Plus4You som ett led i Proffices specialiseringsstrategi. Plus4You är specialister på tekniska tjänster inom området Industri och Produktion. Företaget omsätter cirka 50 miljoner på årsbasis. Förvärvet genomförs per den 10 november och förväntas bidra positivt till koncernens resultat redan under innevarande räkenskapsår.

Köpeskillingen består av en fast del och två tilläggsköpeskillingar. Den fasta delen uppgår till 13 MSEK varav 3 MSEK kommer att betalas via en riktad nyemission av Profficeaktier till ägarna av Plus4You. Med stöd av bemyndigande av ordinarie bolagsstämma, den 6 april 2006, kommer 158 061 aktier att emitteras, vilket innebär en total utspädning om cirka 0,2 procent. Tilläggsköpeskilling kan komma att utgå under 2008 respektive 2009, baserat på omsättning och resultat under 2007 och 2008.
Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet består av gemensamma funktioner inom bland annat ekonomi och information. Nettoomsättningen uppgick till 3 (16) MSEK och avser endast intern fakturering av tjänster. Moderbolagets ofördelade rörelsekostnader uppgick till -37 (-31) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -49
(98) MSEK. De disponibla likvida medlen uppgick till 77 (68) MSEK, inklusive outnyttjade kreditlöften om 68 (68) MSEK. Moderbolagets kostnader för 2006 inkluderar avgångsvederlag om sammanlagt 5 MSEK avseende personalförändringar i Sverige och Danmark.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 – Interim Financial Reporting och RR 31 – Delårsrapportering för koncerner. Samma redovisningsprinciper har tillämpats i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2005.

De nya eller reviderade IFRS standarder eller IFRIC tolkningar som trätt i kraft sedan 1 januari 2006 har ej haft någon väsentlig effekt på koncernens resultat eller balansräkning.

Stockholm den 9 november 2006


Lars Wahlström
Verkställande direktör och koncernchef

Proffice AB (publ), org.nr 556089-6572, Box 70368, 107 24 Stockholm.
Tfn: 08 787 17 00, www.proffice.se

Frågor angående denna delårsrapport besvaras av:
Lars Wahlström, Verkställande direktör och koncernchef, tfn 08 787 17 00 eller 073 3434 200, lars.wahlstrom@proffice.com

Se även www.proffice.se
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2006: 2007-02-08 kl 08.00
Delårsrapport januari – mars 2007: 2007-05-03 kl 08.00
Delårsrapport januari – juni 2007: 2007-08-17 kl 08.00
Delårsrapport januari – september 2007: 2007-11-08 kl 08.00

Proffice Årsstämma 2007 kommer att äga rum 2007-04-17 kl 17.00 i Stockholm

Proffice är det nordiska specialiserade bemanningsföretaget. Vi har över 10 000 medarbetare och verkar inom personaluthyrning, rekrytering, samt karriär- & utvecklingsprogram. Profficeaktien är noterad på Stockholmsbörsens Nordiska lista, Nordic Small Cap – Industrials.