Statistiska centralbyrån, SCB

Prognos för forskning och utveckling (FoU) i Sverige 2012: Satsningar på forskning och utveckling 2012

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 09:51 CEST

Satsningarna på forskning och utveckling (FoU) ökade förra året, både inom universitets- och högskolesektorn och offentlig sektor enligt SCB:s prognos. Däremot var företagens satsningar på FoU oförändrade jämfört med året innan, medan FoU inom den privata icke-vinstdrivande sektorn minskade något.

Prognosen visar att företagens utgifter för FoU under förra året uppgick till 82,0 miljarder kronor, vilket är på samma nivå som under 2011, mätt i 2012 års priser.

Inom universitets- och högskolesektorn ökade FoU-satsningarna skattning med 1,2 miljarder kronor mellan 2011 och 2012, mätt i 2012 års prisnivå. Utgifterna för FoU uppgick till 32,8 miljarder under förra året.

Satsningarna på FoU inom offentlig sektor uppgick enligt prognosen till 5,8 miljarder förra året. Med 2012 års prisnivå ökade FoU-satsningarna med 637 miljoner mellan åren 2011 och 2012.

FoU-utgifterna inom den privata icke-vinstdrivande sektorn uppgick till 354 miljoner kronor under förra året. Det är en minskning med 28 miljoner kronor jämfört med året innan, mätt i 2012 års prisnivå.

FoU-utgifter för företag, universitet och högskolor, offentlig sektor samt privat icke-vinstdrivande, fasta priser (2012 års prisnivå), mnkr

( se tabell )

* ALF-medlen, avtalet om läkarutbildning och forskning, redovisas i universitets- och högskolesektorn. Dessa medel har därför exkluderats från FoU-utgifterna i offentlig sektor.

Varuproducerande företag ökade FoU-utgifterna

De varuproducerande företagen ökade sina utgifter för FoU under förra året med 2,0 miljarder kronor mätt i 2012 års prisnivå. FoU-utgifterna för de tjänsteproducerande företagen minskade med 2,0 miljarder kronor mellan 2011 och 2012. Den övervägande delen av FoU-utgifterna utförs dock av de varuproducerande företagen. De står för 75 procent av de totala utgifterna.

Medicin är störst forskningsämne

Medicin dominerar när FoU-intäkterna inom universitets- och högskolesektorn fördelas efter forskningsämne. Intäkterna för FoU inom medicin stod för 32 procent av FoU-intäkterna. Teknik och naturvetenskap är andra forskningsämnen med höga andelar av FoU-intäkterna. Mellan 2011 och 2012 var naturvetenskap, teknik och medicin också de forskningsämnen som ökade mest i absoluta tal.

Statliga myndigheter ökade mest inom offentlig sektor

Den offentliga sektorn ökade enligt prognosuppgifterna utgifterna för FoU med 637 miljoner kronor, 2012 års prisnivå. De statliga myndigheterna stod för en stor del av den ökningen då utgifterna hos dessa ökade med 406 miljoner kronor. Även inom landstingen och kommunerna ökade FoU-utgifterna.

Definitioner och förklaringar Undersökningens omfattning

FoU undersöks inom fyra sektorer: Företagssektorn, universitets- och högskolesektorn, den privata icke-vinstdrivande sektorn samt den offentliga sektorn (statliga myndigheter, landsting och kommuner samt de lokala och regionala FoU-enheterna).

Prognosen i detta pressmeddelande bygger på prognosuppgifter inhämtade från företagen, offentlig sektor samt den privata icke-vinstdrivande sektorn under 2012. Kompletteringar och skattningar har i förekommande fall genomförts under 2013.  Prognosen för universitets- och högskolesektorn bygger på skattningar genomförda av SCB under 2013.

Forskning: Ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med eller utan en bestämd tillämpning i sikte.

Utvecklingsverksamhet: Ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster processer, system, metoder, eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

Varuproducerande företag: SNI 2007 (01-43)

Tjänsteproducerande företag: SNI 2007 (45-99)

ALF-medel: Inom landstingen utförs forskning som finansieras av landstingen själva eller av s.k. ALF-medel (Avtalet mellan landstinget och staten om samarbete om Läkarutbildning och Forskning). Dessa medel återfinns som en intäkt för universiteten och högskolorna, vilka därefter för över ALF-medlen till landstingen som ersättning för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för investeringar, FoU och IT
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Frida Hultgren
Tfn 08-506 945 42
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Isabelle Söder
Tfn 08-506 947 74
E-post fornamn.efternamn@scb.se