Sundsvalls kommun

Prognosen i delårsrapporten visar ökat underskott för Socialnämnden i Sundsvall

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 07:00 CEST

Socialnämndens delårsrapport för januari till och med april med prognos för hela 2014 är klar och kommer att behandlas av socialnämnden 21 maj.
Prognosen för året är att budgeten kommer att överskridas med 90 miljoner vilket är 10 miljoner mer än i tidigare prognoser, detta trots ett tillskott från kommunfullmäktige på 25 mkr.

Socialförvaltningen består av två organisationsdelar; socialtjänsten som till stor del arbetar med
myndighetsutövning och produktionen som är utförare av verksamhet inom stöd, vård och omsorg.

I prognosen finns budgetavvikelserna inom Socialtjänsten med 25 mkr och inom Produktionen med 35
mkr. Till detta ska läggas väntade volymökningar motsvarande 30 miljoner kronor då vi ser att behoven av hjälp och stöd ökar.

Det negativa resultatet i prognosen förklaras i stort av:

  • Ökade verksamhetsvolymer inom äldreomsorgen, främst inom hemtjänsten som ej klaras inom ram.
  • Kvarstående och växande ekonomisk obalans inom socialtjänstens verksamheter på grund av tidigare års underbudgetering samt fortsatta kostnadsökningar för externa köp av verksamhet som placeringar, boendeplatser, hemtjänsttimmar samt personlig assistans.
  • Kvarstående, men dock minskande, ekonomisk obalans inom produktionen. I huvudsak inom affärsområdena hemtjänst och äldreboenden. Där handlar det främst om att anpassa bemanning, vikariehantering och övriga kostnader i förhållande till produktionens intäkter.

Från förvaltningens sida har arbetet med att genomföra de beslut om kostnadssänkningar som togs hösten 2013 intensifierats. De områden som förvaltningen fokuserar under året är:

  • Hemtjänst – Bemanna Rätt
  • Äldreboende – Bemanna Rätt (i synnerhet nattbemanningen)
  • Flödet från sjukhuset till kommunen
  • Översyn av hemtjänstens biståndsbedömda tid
     

- Jag ser mycket allvarligt på läget och förutsätter att hela förvaltningen tar ansvar för att intensifiera arbetet med att genomföra de beslut om kostnadssänkningar som togs hösten 2013, säger Torbjörn Stark, socialdirektör.

Förvaltningen föreslår socialnämnden att ytterligare förslag till åtgärder för att sänka kostnaderna ska redovisas för nämnden i augusti.

- Detta blir i så fall ett arbete som jag, socialförvaltningens ledningsgrupp och alla medarbetare
aktivt måste delta i, säger Torbjörn Stark.

Kontakt: Torbjörn Stark, socialdirektör, telefon 073-276 12 22