Näringsdepartementet

Program för konferensen onsdagen den 10 december i Umeå

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 12:56 CET

Onsdagen den 10 december 2003, Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

09.00: Registrering – kaffe & smörgås
10.00: Välkomna!
Moderator Annika Dopping
10.05: Vi har ett gemensamt ansvar för ett friskare arbetsliv
Arbetslivsminister Hans Karlsson
10.20: Människor på gränsen till sammanbrott
En lärorik granskning av ett fall från verkligheten Medverkande i samtalet:
· Staffan Marklund, professor vid Arbetslivsinstitutet, med
verksamhetsområde arbetshälsa· Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin vidKarolinska Institutet
· Elisabeth Åkerlund, tillsynsdirektör vid Arbetsmiljöinspektionen i Västerbottens län
· Göran Blennow, försäkringsöverläkare på Riksförsäkringsverket och specialist i allmänpsykiatri
· Sören Carlsson Sanz, vårdchef och ställföreträdande
verksamhetschef för Södersjukhusets akutklinik i Stockholm
· Kristina Alsér, VD på Mercatus Engineering AB i Vimmerby
11.30: Är bra arbetsmiljö lönsamt?
Hälsobokslut som ett verktyg för bättre lönsamhet och
arbetsmiljö
Ulf Johansson, VD för Institutet för personal- och
företagsutveckling och Staffan Ivarsson, biträdande
personaldirektör på Föreningssparbanken
12.00 : Lunch
13.00: Hälsofrämjande arbetsplatser i praktiken
Sex parallella seminarier med metoder och goda exempel från privat och offentlig sektor

Seminarium A: Skellefteå kommun: städenheten, JämtTeknik AB i Östersund
Seminarium B: Vägverket personlig service i Arjeplog, Emhart Glass Sweden AB
Seminarium C: Projektet Steget Före: Örnsköldsviks kommun,
FriA-projektet och projektet Medarbetarskap: Landstinget
Västernorrland
Seminarium D: Mercatus Engineering AB i Vimmerby, Malmö
Brandkår
Seminarium E: Vad är hälsobokslut för Umeå kommun? Och vad är humankapitalmätningar för Föreningssparbanken?Seminarium F: Systematiskt arbetsmiljöarbete för god hälsa och god ekonomi

15.00: Kaffe & frukt
15.30: Hur ska det egentligen vara när det är som bäst? Vilka förutsättningar finns för ett friskare arbetsliv idag? Och vilka krävs i morgon? Annika Dopping leder samtal med arbetslivsminister Hans Karlsson, Stefan Wiberg (LO), Roger Mörtvik (TCO),Lars Fischer (Kommunal), Boel Callermo (Kommunförbundet), Lena Heldén Filipson (Företagarna) samt Sofia Bergström(Svenskt Näringsliv)
16.30: Tillsammans kan vi nå målet!
Arbetslivsminister Hans Karlsson
16.45: Avslutning

Seminarium A
Seminarieledare: Lars Jacobsson, journalist och f.d. chef TV-aktuellt Skellefteå kommun, städenheten – Eva Nyström, enhetschef Ansvarar för lokalvården i kommunens lokaler, allt från förvaltningsstädning och skolstädning till städning på isbrytare. Arbetar med Projekt FriskTid – årsarbetstid och friskvård på arbetstid, att öka flexibilitet och handlingsfrihet i arbetet, öka arbetsglädjen, självförtroendet och motivationen. Har sänkt en hög sjukfrånvaro med hjälp av bra rehabiliteringsmetoder.

JämtTeknik AB i Östersund – Yngve Sahlin, VD och Torbjörn Öien, personalansvarigLeverantör av fordonskonsulttjänster. Företaget levererar faktaunderlag till datoriserade informationsstöd som hjälper mekaniker att laga fordon, producerar underlag till monteringsinstruktioner och verkstadshandböcker samt arbetar med underhållsteknik. Man arbetar enligt principen frihet under ansvar och har korta beslutsvägar och platt organisation. Sjukfrånvaron har legat mellan 0,5 och 1,6 procent.

Seminarium B
Seminarieledare: Erik Arnér, journalist och programledare Vägverket personlig service i Arjeplog – Dan Kälebo, sektionschef Är en del av Vägverkets kundtjänst och förvaltar och administrerar det nationella fordonsregistret. Har framgångsrikt vänt negativa kurvor när det gäller personalomsättning, rekryteringsunderlag, sjukfrånvaro, stressnivåer och arbetsglädje genom en målmedveten och systematisk satsning på medarbetarnas arbetsmiljö, friskvård och livskvalitet.

Emhart Glass Sweden AB – Elisabeth Nordberg, personalchef Leverantör av processutrustning till glasemballageindustrin. Jobbar med regelbunden kompetensutveckling, bl.a genom målstyrd grupporganisation som ger möjlighet till inflytande och påverkan av de egna arbetsuppgifterna. Den ger också möjlighet till arbetsrotation för att bl.a.minska belastningsbesvär. Stor satsning på fysisk arbetsmiljö genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete som ingår i den dagliga verksamheten. Alla chefer är arbetsmiljödiplomerade.

Seminarium C
Seminarieledare: Anita Jekander, journalist och författare Projektet Steget Före, Örnsköldsviks kommun – Christina Dehlin, projektledareEtt långsiktigt projekt vars målsättning är att höja frisknärvaron överallt hos alla anställda. Projektet består av en enkätdel som tar reda på hur alla anställda mår, psykosocialt och hälsomässigt. Projektet genomförs i samarbete med Karolinska Institutet i Stockholm och AFA. Företagshälsovården erbjuder stöd och behandling till dem som fått ökad hälsorisk i enkätsvaren. I arbets-metoden ingår också handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön. Nu talas det om investeringar i personal istället för om kostnader.

FriA-projektet Landstinget Västernorrland – Leif Norlin, projektledareProjektet ska ta ett helhetsgrepp om den negativa utvecklingen av sjukfrånvaron i landstinget. Det innebär satsningar på såväl organisationsnivå som individnivå samt kartläggning av risker. I projektet samordnas pågående satsningar inom arbetsmiljöområdet och nya arbetsmetoder utvecklas. En annan viktig del i projektet har varit att effektivisera landstingets rehabiliteringsorganisation för dem som redan är eller blir sjukskrivna. Drivs i samverkan med Karolinska Institutet och AFA.

Projektet Medarbetarskap Landstinget Västernorrland – Elisabeth Edmark, personalstrategI november 1999 beslutade landstinget om en personalpolitisk plattform. Plattformen togs fram genom olika framtidsseminarier av 127 medarbetare från landstingets olika verksamheter. Arbetet resulterade i tre nyckelområden: Medarbetarskap, Ledarskap och Arbetsorganisation, samt tre värderingar:– Vår drivkraft är inflytande och ansvar– Vi vill alla göra ett bra arbete – Vi har glädje av att vi inte är lika som bär Som ett stöd i arbetet finns ett arbetsplatsverktyg i form av ett utvecklingsprogram och processtödjare.

Seminarium D
Seminarieledare: Margareta Lexius, TV-producent och mediekonsult Mercatus Engineering AB i Vimmerby– Kristina Alsér, VD Företaget har 18 anställda och servar den bearbetande industrin, energibolag och vattenverk med system för rening och återvinning av processvatten. Grundfilosofin är att värna och vårda de resurser som finns. Den personliga inställningen hos medarbetarna är nyckeln till framgång. Där andra kör fast i detaljer söker man helheten. Det genomsyrar hela verksamheten, från tekniska lösningar till miljö- och personalvård. Sunt är också lönsamt.

Malmö Brandkår – Gunilla Jansson, utvecklingschef
Delaktighet och kamratskap främjar hälsan. Har gått från ett regelstyrt och befallande arbetssätt till ett målstyrt. Arbetar med stödgrupper och debriefing. Medelåldern är ganska hög och det finns en del belastnings- och förslitnings-skador. Rehabiliteringen fungerar dock bra och 80 procent kommer tillbaka till arbetet inom ett halvår.

Seminarium E
Seminarieledare: Henrik Engberg, journalist och mediekonsultVad är hälsobokslut för Umeå kommun? Och vad är humankapitalmätningar för Föreningssparbanken? – Ulf Johansson, VD IPF, Staffan Ivarsson, biträdande personaldirektör på Föreningssparbanken samt Birgitta Forsberg, personal-direktör i Umeå kommunStudier visar att organisationer som satsat mycket på utbildning är mer lönsamma. Men är det så enkelt att om man satsar på utbildning så minskar såväl sjukfrånvaro som olönsamhet? Vad påverkar vad? Vad innebär ledarskapet för hälsan och organisationens framgång? Hur kan vi mäta delaktighet, inflytande och andra friskfaktorer i organisationen? Föreläsarna berättar om hur man kan arbeta mot en mer utvecklad personalekonomisk redovisning och redovisar några modeller för detta.

Seminarium F
Seminarieledare: Annika Dopping, journalist och författare Systematiskt arbetsmiljöarbete för god hälsa och god ekonomi – Kerstin Forsman, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöinspektionen i Umeå, Sonja Carstedt, rektor på Mariebergsskolan i Umeå, samt Åke Ahlgren, verksamhetsutvecklingschef på NCC RoadsSatsningar på arbetsmiljön kostar pengar, men dålig arbetsmiljö är dyr. Den som arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågorna har en del att vinna, både mänskligt sett och ekonomiskt. Seminariet handlar om hur man kan arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, för att få ett friskare och mera lönsamt arbetsliv och visar på praktiska exempel från Mariebergsskolan och NCC Roads.