Projekt Fjällvägen

Projekt Fjällvägen kraftsamlar för framtiden och anordnar workshop i Ljusdal

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2015 11:17 CET

Välkommen till workshop med Projekt Fjällvägen. Hur utvecklar vi Fjällvägen, riksvägarna 83/84, vidare? Måndag den 2 februari kl 10-16 bjuder Fjällvägen in till workshop på Stadshotellet i Ljusdal. Representanter från projektaktörerna, Trafikverket, näringslivet, politiken och andra organisationer träffas för att bidra till Fjällvägens fortsatta utveckling.

Projekt Fjällvägen har beslutat att slutföra och presentera sitt arbete, som har pågått sedan våren 2012, i en slutrapport i form av en så kallad "åtgärdsvalsstudie". Slutrapporten kommer att bli ett viktigt underlag för såväl kommunernas, regionernas som Trafikverkets fortsatta arbete för att förbättra och utveckla stråket, väg 83 och 84, kallad Fjällvägen, från Tönnebro till norska gränsen i Funäsfjällen. Arbetet med slutrapporten för Projekt Fjällvägen pågår fram till 31 mars 2015.Workshopen är ett inspel i Fjällvägens hela processutveckling.

Denna workshop kommer att fokusera på att kvalitetssäkra och komplettera med åtgärder för att lösa de problem, brister och behov som kommit fram genom tidigare underlag, fr a den stråkanalys som togs fram 2013. Workshopen ska även rekommendera lämpliga åtgärdspaket, ansvarsfördelning och förslag till finansiering av åtgärderna. Åtgärdspaketen ska bidra till att uppfylla målen och kommer att ligga till grund för en gemensam handlingsplan och avsiktsförklaring.

Slutrapporten ska bidra till:

 ett etablerat starkt och engagerat samarbete över organisations-och länsgränser med en gemensam bild av stråkets funktioner, brister och behov. Tydliggöra kopplingar till andra projekt/verksamheter och plantera Fjällvägen i ett större sammanhang.

Slutrapporten ska utmynna i:

en gemensam prioritering av åtgärder enligt fyrstegsprincipen

en handlingsplan med avsikter för genomförande

ett lättillgängligt och användbart underlag för inspel till olika aktörer

Riksvägarna 83/84 går genom Hälsinglands och Härjedalens kultur-och naturlandskap. Från kust till fjäll! Vägstråket har av kommunerna och besöksnäringen döpts till Fjällvägen. Fjällvägen är också ett samarbetsprojekt mellan Söderhamns, Bollnäs, Ljusdals och Härjedalens kommuner, destinationsbolagen Järvsö, Vemdalen och Funäsfjällen samt Regionförbundet Jämtland och Region Gävleborg. Fjällvägen, ett samverkansprojekt för bättre och utvecklad infrastruktur och innovativ samverkan. Den kortaste vägen från kust till fjäll är både en resa och ett mål.

Fjällvägen är ett mångfunktionellt vägstråk och pulsåder med stora trafikflöden, som behöver möta framtiden med ökad tillgänglighet, samverkan och tillväxt genom en bättre och utvecklad infrastruktur

Bifogat program!

Vibeke Sjögren Ottosson

Projektledare

Vibeke.sjogren.ottosson@bollnas.se

0278-252 26 / 070-190 96 39

Projekt FjällvägenRiksvägarna 83/84 går genom Hälsinglands och Härjedalens kultur-och naturlandskap. Från kust till fjäll! Vägstråket har av kommunerna och besöksnäringen döpts till Fjällvägen. Fjällvägen är också ett samarbetsprojekt mellan Söderhamns, Bollnäs, Ljusdals och Härjedalens kommuner, destinationsbolagen Järvsö, Vemdalen och Funäsfjällen samt Regionförbundet Jämtland och Region Gävleborg. Fjällvägen, ett samverkansprojekt för bättre och utvecklad infrastruktur och innovativ samverkan. Den kortaste vägen från kust till fjäll är både en resa och ett mål.

Fjällvägen

har en mängd funktioner som behöver möta framtiden med ökad tillgänglighet, samverkan och tillväxt genom en bättre och utvecklad infrastruktur.