Länsstyrelsen i Gotlands län

Projekt Gotlands kulturpräglade lövskogar

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 16:59 CET

Under senare år har flera inventeringar gjorts, t.ex. nyckelbiotopsinventeringen och lövskogsinventeringen, där man sett att gotländska lövmarker hyser mycket höga naturvärden.

De flesta av dessa marker har ett förflutet som ängs- eller hagmarker, men många är idag mer eller mindre igenväxta. Naturvärdena är främst knutna till träden, medan kärlväxtfloran i många fall är mer trivial på grund av skuggan. Många arter som lever på träden, t.ex. många lavar och insekter, missgynnas av alltför skuggiga förhållanden och är därför beroende av skötselinsatser som röjning och klappning för att överleva.

Länsstyrelsen driver sedan 2004 ett projekt som syftar till att ge rådgivning till markägare med kulturpräglade lövmarker. Rådgivningen har dels gått ut på att informera markägare om de höga naturvärden som finns i markerna, men framförallt att visa på vilken skötsel som behövs för att bevara dem. Vi har också visat vilka olika stöd som länsstyrelsen har att erbjuda för skötseln. Handläggning av områdesskydd, framförallt naturvårdsavtal, har också varit en del av arbetet i detta projekt.

Projektet drivs och bekostas av medel från Mål 2 öarna.

Projektet beräknas avslutat i april 2006