Örnsköldsviks kommun

Projekt har ökat medvetenhet om hållbara rersvanor

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 12:07 CEST

Projektet ”Hållbart resande”, som avslutades i september 2014, har under tre år arbetat med att främja och förändra res- och pendlingsvanor i Örnsköldsvik i en mer hållbar riktning. I en avslutande utvärdering konstaterar företaget Trivector att Hållbart resande med stor säkerhet har påverkat attityden hos en stor andel av befolkningen. Däremot går det inte att säkert visa att invånarnas resvanor har förändrats.

– Att varaktigt förändra resvanor tar tid. Men om värdefulla erfarenheter från projektet tas tillvara och fortsatta satsningar införlivas i ordinarie verksamhet kan bestående effekter vara möjliga på några års sikt, menar Malin Gibrand, följeforskare från Trivector.

Cyklisten vinnare
Bland allmänheten finns en god kännedom om projektet och det har varit ett högt deltagande i flertalet aktiviteter. Totalt deltog närmare 900 personer i cykelutmaningen Hälsotrampets kampanjer 2012-2014. Bland deltagarna 2012 fortsatte 73 procent att regelbundet cykla till jobbet ett år efter kampanjens slut.

Satsningar på bättre sammanhållna cykelstråk, vägvisning, cykelbarometer och cykelparkeringar har också genomförts. En allmän uppfattning är att antalet cyklister har ökat markant på vissa stråk de senaste åren. Cykelaktiviteterna är de insatser som lett till störst nytta för såväl miljön som den egna hälsan.

Positivt testa kollektivtrafik
Attityder till kollektivtrafik har förbättrats bland annat genom information och reella upplevelser. Vanebilister har fått erbjudande om att bli ”testresenärer på buss”. Bland de som testat att åka buss till jobbet har uppföljningar efter ett halvår visat att drygt 75 procent fortsatt att åka kollektivt.

I områden med mindre utbyggd kollektivtrafik har samåkning har stimulerats genom pendlarparkeringar och samåkningswebb.

Hållbara tjänsteresor
Förutsättningarna att välja hållbara färdmedel i tjänsten har förbättrats. Efter en testperiod valde ett antal hemtjänstområden att köpa in elcyklar för kortare transporter. Teknik och information till resfria möten har köpts in och personal har utbildats. 

Möjligt minska koldioxidutsläpp
De utvärderade aktiviteterna beräknas tillsammans ha gett en besparing på 95 ton koldioxid under den period de genoförts. Omräknat till årsbasis skulle besparingen bli 380 ton koldioxid, då inräknat att något färre skulle hålla fast vid samma beteende. De miljömässigt effektivaste insatserna har varit pendlarparkering och hälsotrampets kampanjer.

Många av projektets aktiviteter kommer att drivas vidare i ordinarie verksamhet. En förstudie inför ett nytt projekt för anställda i länets kommuner och landstinget har påbörjats. Örnsköldsviks kommun tar också fram en cykelplan som ska ut på samråd inom kort.

Positiv respons
– Vi som jobbar i projektet känner att vi fått en fantastisk respons av medborgarna som deltagit i våra aktiviteter. Glada miner och ett otroligt engagemang. Med ”morötter” och humor och ett seriöst mål har vi kommit långt, säger Helena Näsström, projektledare.

Projektet Hållbart resande har drivits av Örnsköldsviks kommun i samarbete med, Landstinget Västernorrland, Trafikverket Region Mitt, Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland samt kommunerna Härnösand, Kramfors och Nordmaling.

 

YTTERLIGARE INFORMATION
Helena Näsström, projektledare ”Hållbart resande” Örnsköldsviks kommun, tfn 073–275 10 83.
Malin Gibrand, följeforskare från Trivector, tfn 010-456 56 72