Stockholms stad

Projekt inom Stadsdelsförnyelsen i Farsta

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 09:16 CEST

Stadsdelsnämnden har fattat beslut om sammanlagt åtta projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i Farsta. Här får du en presentation av projekten.

Kamratstödjare på Hökarängsskolan
- Har till syfte att förbättra situationen för eleverna på Hökarängsskolan utanför lektionstid samt före och efter skoldagens slut, öka den sociala kontrollen både inom och utanför skolan samt i närområdet och minska skadegörelsen inom och runt om Hökarängsskolan. Projektet har startat.
Projektansvarig: Mats Huge, rektor, Hökarängsskolan, telefon 08-508 47 554.
Läs nämndärendet med beskrivning av projektet

Stöd till långtidsarbetslösa ungdomar
- Har till syfte att dels verka för ökad sysselsättning bland äldre ungdomar, dels verka för att göra de yngre ungdomarna mer delaktiga i samhället. Målgruppen är ungdomar 18-24 år. Startar hösten 2004.
Projektansvarig: Bosse Dannert, Individ- och familjeomsorg, telefon 08-508 18 040.
Läs nämndärendet med beskrivning av projektet

Hur går det för våra ungdomar?
- Har till syfte att aktivt coacha och följa upp grundskole/gymnasieungdomar för stöd i vidare studier och etablering i lokalsamhället. Projektet riktar sig till ungdomar 16-19 år. Startar hösten 2004.
Projektansvarig: Thomas Kultti, Ungdomssektionen, telefon 08-508 19 216.
Läs nämndärendet med beskrivning av projektet

Astronomi i rum och tid
Konst och vetenskap tar form på Hökarängsskolans skolgård
Projektet syftar till att låta elever i Hökarängsskolan genom mätningar och observationer inom tillvalsämnet astronomi följa och påverka tillblivelsen av ett konstverk som framgent kommer att kunna användas som ett pedagogiskt verktyg på olika stadier. Syftet är också att skapa ett permanent konstverk på Hökarängsskolans skolgård som förhöjer områdets skönhet och kommer såväl elever i skolan som boende i Hökarängen till lust och glädje. Dessutom syftar projektet till att utjämna skillnader mellan olika stadsdelar vad gäller utbildningsnivå och tillgång till kultur samt utgöra ett komplement till stadens kulturutbud, samt att göra ungdomar mer delaktiga i lokalsamhället.
Projektansvarig:: Cecilia Frostenson, telefon 08-508 18 251.
Läs nämndärendet med beskrivning av projektet


Följande fyra projekt
Vid samverkansmötena inom Stadsdelsförnyelsen i Farsta kom projekt gällande Stieg Trenters torg, yttre miljön runt Hauptvägen och Hökarängsskolan, nyanläggning av brygga i Sköndal samt anläggande av en boulebana i Gubbängens centrum fram.
Läs nämndärendet om följande fyra projekt

Utredning och upprättande av åtgärdsprogram samt projektering av miljön på och runt Stieg Trenters torg.
Projektet ska bedrivas med målet att i samförstånd med boende och företagare runt torget samt andra berörda parter finna lösningar på de problem som finns på platsen. Efter denna utredning fattas beslut om genomförande och finansiering. Projektet syftar till att öka områdets attraktivitet och tillskapa trygghet och trivsel.
Projektansvarig: Jan Ekman, telefon 08-508 18 033.
Läs bilagan i nämndärendet som beskriver projektet

Upprustning av den yttre miljön vid Hauptvägen och Hökarängsskolan
Projektet omfattar en översyn och upprustning av den yttre miljön runt Hauptvägen och Hökarängsskolan. Vid översynen går man igenom både parkmiljön och trafiksäkerheten i området. Möjligheten att anlägga en mindre idrottsplats för spontanidrott utreds i samband med översynen. Projektet syftar till att öka tryggheten och användningen av området samtidigt som samverkan mellan olika boendegrupper kommer att tillskapas i samband med planeringen.
Projektansvarig: Jan Ekman, tel. 08-508 18 033.
Läs bilagan i nämndärendet som beskriver projektet

Anlägga en brygga vid Sköndalsbrotorpet i Sköndal
Projektet syftar till att förbättra tillgängligheten för boende och föreningar vid sjön samt att möjliggöra för sjöscoutkåren att utveckla sin verksamhet. Projektet kommer att genomföras tillsammans med boende och sjöscoutkåren.
Projektansvarig: Jan Ekman, tel. 08-508 18 033.
Läs bilagan i nämndärendet som beskriver projektet

Nyanläggning av boulebana i Gubbängens centrum
Projektet syftar till att ge mer liv och rörelse i centrum samtidigt som samverkansformer mellan lokala föreningar, stadsdelsförvaltningen, centrala förvaltningar kommer att komma till stånd.
Projektansvarig: Jan Ekman, telefon 08-508 18 033.