Finansdepartementet

Proposition om en förstärkt budgetlag

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 14:08 CET

Regeringen har i dag beslutat om att överlämna proposition om förstärkt budgetlag. Propositionen innebär tydligare och i vissa avseenden skärpta regler och skapar bättre förutsättningar för ordning och reda i statens finanser.

- Tydliga  regler kring hanteringen av statens medel och utformningen av regeringens budgetförslag bidrar till att vi i Sverige står än bättre rustade att upprätthålla långsiktigt hållbara offentliga finanser, säger finansminister Anders Borg.

I propositionen föreslås en ny reglering för den statliga utlåningen som överensstämmer med den ordning som gäller för statliga kreditgarantier. Krav ställs på riskbedömning och på finansiering av risker innan beslut om lån tas. Därtill ställs krav på en tydlig redovisning av de samlade riskerna i den statliga garanti- och utlåningsverksamheten. Nya bestämmelser föreslås även vid statens förvärv av aktier och vid kapitaltillskott till bolag. Det innebär att regeringen alltid måste inhämta riksdagens bemyndigande innan ett förvärv eller kapitaltillskott görs.

Utformningen av statens budget är central för tillämpningen av det budgetpolitiska ramverket samt för riksdagens insyn och kontroll över statens finanser. Propositionen innehåller därför flera förslag till förtydliganden kring statens budget. I lagen regleras att skatter alltid ska tillföras budgetens inkomstsida. Utgifter ska som huvudregel finansieras med anslag på budgetens utgiftssida. Ett förbud införs mot att finansiera olika former av stöd genom kreditering av skattekonto, när dessa stöd inte har någon anknytning till skattelagstiftningen.

Ytterligare ett väsentligt område är att regleringen av regeringens årsredovisning för staten utvecklas betydligt. Genom budgetlagen bestämmer riksdagen årsredovisningens innehåll, omfattning och avgränsning.

Införandet av budgetlagen 1997 gav ett tydligt regelverk som skapade en grund för utformningen av statens budget och klargjorde regeringens befogenheter och skyldigheter gentemot riksdagen. Mot bakgrund av den praktiska tillämpningen liksom de ändringar av regeringsformen som riksdagen nyligen har beslutat har behov av anpassning samt förtydligande av budgetlagen uppstått.

Regeringen avser att under det närmaste året göra en översyn av bestämmelserna om försäljning av aktier samt av hur skattenedsättningar bör hanteras vid budgeteringen.

Propositionen kommer att överlämnas måndagen den 6 december 2010Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Markus Sjöqvist
Pressekreterare
08-405 13 81
076-107 20 36-------------------------
Ladda ner
-------------------------
Bilaga: Information om proposition om en förstärkt budgetlag, 60 kB (http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/68/16/3b189944.pdf)