Finansdepartementet

Proposition om enklare skatteregler för småföretagare

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 17:26 CET

I dag har regeringen överlämnat en proposition som ska ge småföretagare enklare regler vid inkomst- och mervärdesbeskattningen.

Propositionen innehåller förslag om ändringar i inkomstskattelagen och mervärdesskattelagen.

Enskilda näringsidkare med en årsomsättning på högst 3 miljoner ska, när det gäller inkomstskatten, kunna tillämpa Bokföringsnämndens förenklade regelverk.

Genom ändringar i mervärdesskattelagen kommer företag som inte är skyldiga att avsluta sin bokföring med en årsredovisning (till exempel enskilda näringsidkare och handelsbolag med fysiska delägare) och som har en årsomsättning på högst 3 miljoner, att få kontantredovisa momsen. Det innebär att den utgående skatten inte behöver redovisas förrän näringsidkaren fått betalt från sin kund. Avdrag för ingående skatt vid kontantredovisning får göras när betalning sker till leverantören. Momsen på obetalda fordringar och skulder ska dock redovisas senast vid beskattningsårets utgång. I dag är omsättningsgränsen för kontantredovisning 20 prisbasbelopp (794 000 kronor för 2006).

Även andra företag (till exempel aktiebolag) får tillämpa kontantmetoden vid redovisning av moms om det endast förekommer ett mindre antal fakturor eller andra handlingar i verksamheten och fordringarna och skulderna på dessa inte uppgår till avsevärda belopp. De nya reglerna utgör en anpassning till reglerna om kontantredovisning i bokföringslagen.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.

Regeringen och samarbetspartierna vänsterpartiet och miljöpartiet står bakom propositionen.


Kontakt:
Anette Törnqvist
Pressekreterare
08-405 14 86
070-548 76 80
registrator@finance.ministry.se

Bo Lindén
Kansliråd
08-405 15 43

Ulrika Hansson
Kansliråd
08-405 17 20
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2005/06:174 Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning (http://www.regeringen.se/sb/d/6188/a/59641)