Utbildningsdepartementet

Proposition om förbud mot kränkning och diskriminering presenteras

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 11:13 CEST

Onsdagen den 26 oktober presenterades propositionen Trygghet, respekt och ansvar - om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2005/06:38). Detta är en för Europa unik lag som reglerar barns och elevers rätt till lika behandling i förskola, skola och kommunernas vuxenutbildning.

Skärpta krav på förebyggande arbete
Huvudmannen ska se till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Likabehandlingsplanens syfte är att förebygga och motverka alla former av trakasserier och annan kränkande behandling. Planen ska redogöra för planerade åtgärder. Uppföljning och utvärdering av åtgärderna ska ske årligen.

Skadestånd
Om huvudmannen eller verksamhetens personal inte följer lagens bestämmelser, så blir huvudmannen skadeståndsskyldig. Skadestånd utgår för annan kränkande behandling som inte är ringa. I mål om skadestånd ska delad bevisbörda gälla, liksom i övrig diskrimineringslagstiftning.

Tillsyn och rätt att föra talan
Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), Handikappombudsmannen (HO) och ett särskilt Barn- och elevombud för likabehandling inom Statens skolverk ska inom sina respektive ansvarsområden se till att lagen följs. Dessa myndigheter ska också kunna föra skadeståndstalan i domstol för ett barn eller en elev. Barn och elevombudet vid Statens skolverk ska hjälpa barnen, eleverna eller föräldrarna till rätt ombudsman när så behövs.

Fakta
Den nya lagen ska främja barns och elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen innehåller även ett förbud mot annan kränkande behandling som inte direkt kan relateras till dessa diskrimineringsgrunder. Detta innebär att lagförslaget går längre än övriga diskrimineringslagar eftersom alla former av kränkande behandling, i vilket mobbning ingår, omfattas av den nya lagen.
De som skyddas av lagen är barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, elever i grund- och gymnasieskolan och vuxna som studerar i vuxenutbildningen.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2006.

Kommentarer
- Med den här lagen förtydligar vi skolans ansvar när det gäller tryggheten och studieron. Det är en viktig åtgärd, både för eleverna, föräldrarna och skolans personal. Det är centralt för oss att elever känner sig trygga i skolan, och att det råder lugn och ro i klassrummen. Föräldrarna ska också kunna känna sig lugna inför att lämna sina barn till skolan. Trygghet och studiero är en förutsättning för lärande, säger skolminister Ibrahim Baylan.

- Det är viktigt att alla barn känner trygghet. Därför omfattar lagen även förskolan, säger Lena Hallengren, förskoleminister och minister för vuxnas lärande.  Tidigare har högskolans studenter haft ett skydd mot diskriminering och det känns nu logiskt och rätt att de som studerar inom den kommunala vuxenutbildningen får samma skydd.

- Ett stärkt förebyggande arbete men också bättre åtgärder när det behövs, det tror vi blir effekten av den här lagen i skolan. Det är ett stort kliv framåt för barns och elevers rättssäkerhet och rätt att slippa mobbning och diskriminering i skolan, säger Mikaela Valtersson, miljöpartiet.

- Elevernas medverkan i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en förutsättning för att man ska lyckas med det förebyggande arbetet, säger Lennart Gustavsson, vänsterpartiet.

Kontakt:
Maria Persdotter
Pressekreterare
08-405 18 89
070-564 34 35