Miljödepartementet

Proposition om kärnavfallsfinansiering till riksdagen

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 12:54 CET

Regeringen överlämnar idag propositionen Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring till riksdagen. I propositionen förslås en ny lag om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet. Lagen, som ersätter två tidigare lagar, förväntas träda i kraft den 1 januari 2008.

De som omfattas av det nya lagförslaget är de som har tillstånd att inneha eller driva kärntekniska anläggningar. Anläggningarna ska i sin tur ge upphov till högaktivt kärnavfall som måste slutförvaras under lång tid. I den nya lagen föreslås att kärnavfallsavgifter får tas ut för de kostnader som omhändertagande av avfall och avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar genererar ända till dess avfallet är placerat i slutligt förvar.

Vidare föreslås ändringar i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet som innebär att den som inte tar sitt ekonomiska ansvar för avfallskostnaderna kan få tillståndet att bedriva kärnteknisk verksamhet återkallat. Även en ändring i miljöbalken föreslås, vilken innebär att säkerheter enligt balken inte behöver ställas för sådana kostnader som omfattas av avgifter och säkerheter enligt den nya lagen.

Slutligen föreslås en ändring i strålskyddslagen (1988:220) som innebär att regeringen får föreskriva att en kommun utövar tillsynen enligt denna lag vad gäller solarieverksamheter.

De sistnämnda lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007 och förslaget till ny lag den 1 januari 2008.Kontakt:
Lena Berglund
Pressekreterare
08-405 24 14
070-365 24 14
lena.berglund@sustainable.ministry.se

Eva-Lena Fahlström
Pressassistent
08-405 20 44
070-699 39 95
eva-lena.fahlstrom@sustainable.ministry.se

Ulf Yngvesson
Kansliråd
08-405 24 30
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Läs propositionen Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring (http://www.regeringen.se/sb/d/5968/a/60492)