Finansdepartementet

Proposition om skatteregler om värdering av lager av finansiella instrument

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 12:41 CEST

Eva Rosengren
pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95

Bo Lindén
Kansliråd
08-405 15 43

www.finans.regeringen.se

Regeringen överlämnade på onsdagen en proposition gällande skatteregler om värdering av lager av finansiella instrument.

Förslaget innebär att skattereglerna om värdering av lager av finansiella instrument ska vara frikopplade från bokföringen. Den skattskyldige får välja mellan att ta upp sådant lager till det verkliga värdet eller det samlade anskaffningsvärdet. Samtliga företag som ingår i en intressegemenskap, d.v.s. företag som har möjlighet att utväxla koncernbidrag och handelsbolag, ska dock tillämpa samma metod. Om lagret värderas till det samlade anskaffningsvärdet ska detta fastställas utan hänsyn till överlåtelser som har gjorts mellan företag i intressegemenskapen.

Förslaget föranleds av regeringens tidigare förslag till nya regler för redovisning av finansiella instrument (prop. 2002/03:121), men syftar även till att minska vissa möjligheter till oönskad skatteplanering.

De nya EG-gemensamma redovisningsreglerna innebär att medlemsstaterna blir skyldiga att tillåta eller fordra värdering till verkligt värde av finansiella instrument i enlighet med de redovisningsstandarder som International Accounting Standard Board (IASB) har gett ut. Syftet med dessa regler är att marknaden ska fungera bättre och att minska företagens kapitalkostnader.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas första gången det beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2003.

Kreditinstitut och värdepappersbolag får tillämpa de äldre redovisningsreglerna till och med det beskattningsår som avslutas senast den 31 december 2004. Som en konsekvens av detta föreslås att dessa företag under samma tid ska få använda nettoförsäljningsvärdet i stället för det verkliga värdet vid beskattningen. I avvaktan på att försäkringsbolagen får nya redovisningsregler ska även de använda nettoförsäljningsvärdet i stället för det verkliga värdet.