Finansdepartementet

Proposition om tillsyn över finansiella konglomerat

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 11:07 CET

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen som innehåller förslag till bestämmelser om kapitalskydd och hantering av risker för grupper som bedriver betydande verksamhet inom såväl försäkringssektorn som bank- och värdepapperssektorn, s.k. finansiella konglomerat. Bestämmelserna syftar till att skydda enskilda insättare och försäkringstagare samt främja stabiliteten i det finansiella systemet.

EU antog i december 2002 ett nytt direktiv om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat. Direktivet innebär harmoniserade regler för grupper som bedriver betydande verksamhet inom dessa sektorer. I propositionen föreslås hur direktivet bör genomföras i svensk rätt.

De föreslagna bestämmelserna ställer krav på att det skall finnas ett buffertkapital i ett finansiellt konglomerat som står i proportion till riskerna i konglomeratet. Ett finansiellt konglomerat skall också ha kontroll över och rapportera sin finansiella ställning, betydande interna transaktioner och betydande riskkoncentrationer.

Finansinspektionen föreslås bli behörig myndighet för tillsynen över finansiella konglomerat. För finansiella konglomerat som bedriver verksamhet i fler än en medlemsstat, skall en samordnande myndighet utses.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.


Kontakt:
Matz Larsson
Pressekreterare
08-405 57 68
070-681 37 02

Eva Forssell
Ämnesråd
08-405 12 27
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Läs prop. 2005/06:45 Finansiella konglomerat (http://www.regeringen.se/sb/d/6188/a/59049)