Fabege AB

Prospekt avseende erbjudande till aktieägare i Tornet

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 08:57 CET

Erbjudandet riktar sig inte till personer vilkas medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Genom detta pressmeddelande lämnas inget erbjudande, direkt eller indirekt, i bland annat Amerikas Förenta Stater,
Australien, Japan, Kanada eller Nya Zeeland. Pressmeddelandet får inte distribueras till land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land.

I enlighet med information i offentliggörandet den 3 februari 2006 av erbjudande till aktieägare i Fastighets AB Tornet offentliggör Fabege idag prospekt avseende nämnda erbjudande.

Direktregistrerade aktieägare i Tornet den 7 mars 2006 kommer att erhålla en informationsbroschyr som sammanfattar innehållet i prospektet samt en förtryckt anmälningssedel per post omkring den 13 mars 2006.

Prospekt, informationsbroschyr och blank anmälningssedel kan laddas ner från Fabeges (www.fabege.se), Tornets (www.tornet.se) eller Hagströmer & Qvibergs (www.hq.se) hemsidor.

Ovanstående dokument tillhandahålls även kostnadsfritt i papperskopia hos Hagströmer & Qviberg (Norrlandsgatan 15 D i Stockholm) och hos Fabege (Gustaf de Lavals torg 8 i Nacka) samt kan beställas på telefonnummer 08-700 00 99.

Stockholm den 10 mars 2006
Fabege AB (publ)
Styrelsen


Årsredovisning 2005
Fabeges årsredovisning för 2005 finns tillgänglig som pdf på bolagets hemsida www.fabege.se fr o m idag den 10 mars. Årsredovisningen finns under Finansiell information/Rapporter och presentationer/2005. Den tryckta årsredovisningen distribueras inom några dagar till de aktieägare som anmält att de önskar tryckta rapporter.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD Fabege, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD Fabege, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20


Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 31,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,6 miljoner kvadratmeter. Fabege-aktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.