RusForest

PROSPEKT AVSEENDE RUSFORESTS FÖRETRÄDESRÄTTSEMISSION NU TILLGÄNGLIGT - INKLUDERANDE NY INFORMATION OM GENOMFÖRANDE AV PROJEKT

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 08:37 CEST

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AMERIKAS FÖRENTA STATER, KANADA, RYSSLAND, JAPAN ELLER AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i RusForest AB (publ) ("RusForest" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt avseende företrädesrättsemissionen i Bolaget som beslutades på extra bolagsstämma den 8 oktober 2010 ("Företrädesrättsemissionen"). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på RusForests hemsida, www.rusforest.com, och E. Öhman J:or Fondkommission ABs hemsida, www.ohman.se.

Styrelsens bedömning är att nettolikviden från Företrädesrättsemissionen, vid full teckning, om cirka 422 miljoner kronor (inklusive förskottering) kommer att förstärka Bolagets finansiella ställning, vilket ger Bolaget möjlighet att genomföra följande projekt: (i) cirka 96 miljoner kronor för förvärv av LDK-3 och Infa, (ii) cirka 75 miljoner kronor för uppgraderingar och investeringar i LDK-3, (iii) cirka 55 miljoner kronor för investeringar i RusForest Magistralnij (inkluderar cirka 35 miljoner kronor som finansierats genom bryggfinansieringen från Vostok Nafta), (iv) cirka 61 miljoner kronor för att lösa flaskhalsar i existerande sågverk, (v) cirka 27 miljoner kronor för att utöka avverkningskapaciteten och förbättra infrastrukturen, (vi) återbetala det obligationslån, inklusive ränta, om 57,5 miljoner kronor som förfaller i februari 2011 samt (vii) cirka 50,5 miljoner kronor för investeringar i Ust Ilimsk och Bogutjanskij (vilka finansierats genom bryggfinansieringen från Vostok Nafta). Beroende på tillgången av extern finansiering kan ovanstående komma att justeras.

Enligt vad som följer av punkt (i) ovan förvärvas LDK-3 och Infa till ett belopp om totalt cirka 96 miljoner kronor. LDK-3 och Infa förvärvas från Northern Shipping Company. Som beskrivits i pressrelease daterad den 8 oktober 2010 förutsätter förvärvet av LDK-3 och Infa godkännande av ryska konkurrensmyndigheten, vilket beräknas kunna erhållas före årsskiftet. I anslutning härtill önskar styrelsen informera om att Bolaget, utöver LDK-3:s befintliga verksamhet och RusForests kapacitetsutvecklingsplaner vid sågverksanläggningen, bedömer att bolagets geografiska läge och logistiska fördelar - med stora ytor industritomt i direkt anslutning till egen kaj med tillgång till internationella farvatten - har potential att skapa synergier genom samarbete med tredje part. Bolaget ser därför över möjligheten att på sikt erbjuda andra aktörer möjlighet att etablera sig i anslutning till LDK-3 för att därigenom ta tillvara tomtens fulla potential. En sådan avknoppning skulle ytterligare stärka LDK-3 projektets lönsamhet för RusForest.

Den tryckta versionen av prospektet beräknas finnas tillgänglig från och med den 19 oktober 2010 hos RusForest (Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm) och E. Öhman J:or Fondkommision AB (Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm). Prospektet kommer även att skickas via post till RusForests direktregistrerade aktieägare och kan beställas från E. Öhman J:or Fondkommission AB under kontorstid på telefon 08 - 402 51 32.

Stockholm, den 15 oktober 2010

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Martin Hermansson, VD, telefon: +7 903 015 64 65, +7 985 921 92 32

eller

Erik Löfgren, External Relations, telefon: +7 910 417 7670

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
RusForest Pressrelease 2010-10-15 (Svenska).pdf
RusForest Pressrelease 2010-10-15 (English).pdf

Om RusForest
RusForest är det enda noterade ryska skogs- och sågverksbolaget, med verksamhet i östra Sibirien och förfogande över mer än 850 tusen hektar skog. Ryssland har, jämte Brasilien, världens överlägset största timmerreserv och östra Sibirien är känt för sin högkvalitativa Angartall och sibiriska lärk.

Genom flera förvärv och utvecklingsprojekt, ökade RusForest produktionsvolymen av sågade trävaror med 37,9 procent under 2009, till 166.333 m3, trots svaga förutsättningar på marknaden. RusForests målsättning är att utvecklas till ett ledande oberoende integrerat skogs- och sågverksbolag i Ryssland med en årlig avverkning om 1,8-2,0 miljoner m3 och en årlig sågproduktion om 550.000-600.000 m3 under de kommande fyra åren.

RusForest erbjuder en unik möjlighet att investera i den ryska skogssektorn: www.rusforest.com
RusForest ABs Certified Adviser på First North är E. Öhman J:or Fondkommission AB.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Ryssland, Japan eller Australien eller annat land där erbjudandet eller försäljningen av teckningsrätter, betalade tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Amerikas Förenta Stater, Kanada, Ryssland, Japan eller Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i RusForest AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i RusForest AB (publ) kommer endast att ske genom det offentliggjorda prospektet.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933 ("Securities Act"), med tillägg, eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller Kanada eller till person med hemvist i Kanada eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringsskyldighet enligt Securities Act eller i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt någon provinslag i Kanada.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här