NASDAQ OMX

Prospekt avseende samgående mellan OM och HEX

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2003 12:27 CEST

Den 20 maj 2003 offentliggjorde OM AB (publ) ("OM") och HEX Oyj ("HEX") planer på ett samgående. OMs styrelse har idag godkänt ett prospekt ("Prospektet") som innehåller villkoren för det erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i HEX, genom vilket samgåendet mellan OM och HEX kommer att ske.

Prospektet har idag godkänts som börsprospekt av den finska Finansinspektionen och Stockholmsbörsen förväntas godta den engelskspråkiga versionen av Prospektet den 4 juli 2003. Aktierna i OM är inregistrerade vid Stockholmsbörsen och OM avser att ansöka om notering på Helsingforsbörsen, villkorat av Erbjudandets fullföljande och med början snarast möjligt efter sådant fullföljande.

Prospektet kommer att offentliggöras den 7 juli 2003 och sändas per post till samtliga nuvarande aktieägare och innehavare av teckningsoptioner i HEX, med anvisningar för hur Erbjudandet accepteras. Prospektet kommer också att finnas tillgängligt bland annat på OMs hemsida (www.om.com/merger) på finska och engelska.

Anmälningsperioden för Erbjudandet börjar den 11 juli 2003 och slutar den 25 augusti 2003 om inte anmälningsperioden förlängs. Resultatet av Erbjudandet förväntas offentliggöras den 27 augusti 2003.

OM erbjuder 2,5 aktier i OM för varje aktie i HEX och 5,90 euro kontant för varje tilldelad och utestående teckningsoption i HEX.

Erbjudandets fullföljande är beroende av att vissa villkor uppfyllts, bland annat att så många aktier i HEX lämnats in i Erbjudandet och inte återkallats, att dessa aktier tillsammans med de aktier i HEX som OM redan innehar motsvarar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i HEX efter full utspädning.

Samgåendet är också villkorat bland annat av att OMs nuvarande aktieägare bemyndigar OMs styrelse att emittera de nya aktier som krävs för att fullfölja Erbjudandet. OM kommer att kalla till en extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 18 augusti 2003, för att fatta erforderliga beslut för Erbjudandets fullföljande.

En informationsbroschyr baserad på Prospektet kommer att sändas till samtliga OMs aktieägare per post i syfte att informera om samgåendet med HEX och utgöra underlag för de beslut som skall fattas på den extra bolagsstämman.

Konkurrensmyndigheterna i Finland och Estland godkände samgåendet den 13 juni 2003. En granskning av samgåendet pågår fortfarande vid konkurrensmyndigheten i Lettland.

Finansinspektionerna i Finland respektive Estland har också givit OM tillstånd att, direkt och indirekt, förvärva aktier i berörda bolag inom HEX-koncernen.

Prospektet innehåller information som bland annat avser strategi och styrning av den nya koncernen, ledning samt synergier som förväntas uppnås genom samgåendet.

Indikativ tidsplan
Offentliggörande av prospektet: 7 juli 2003
Anmälningsperiodens första dag: 11 juli 2003
Delårsrapport för OM januari – juni 2003: 16 juli 2003
Bokslutskommuniké för HEX januari – juni 2003: 5 augusti 2003
Extra bolagsstämma i OM: 18 augusti 2003
Ordinarie bolagsstämma i HEX: 21 augusti 2003
Anmälningsperiodens sista dag: 25 augusti 2003*
Offentliggörande av acceptansnivå: 27 augusti 2003*
Registrering av de nya aktierna i OM HEX
på respektive aktieägares finska värdeandelskonto 3 september 2003*
Första dag för handel med aktier i
OM HEX i Helsingfors: 4 september 2003*

*Indikativa datum som kan komma att ändras om anmälningsperioden förlängs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Håkanson, IR-chef 08 – 405 60 42
Anna Eriksson, informationschef 08 – 405 66 12