Hemtex

Prospekt för Hemtex nyemission nu publicerat

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 10:20 CEST

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong eller Nya Zeeland.

Såsom tidigare meddelats har Hemtex AB (publ) beslutat att genomföra en nyemission om cirka 164 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Hemtex styrelse har upprättat ett prospekt avseende nyemissionen, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt och anmälningssedlar kan erhållas kostnadsfritt från Hemtex (telefon: 033-20 69 00) eller Swedbank Markets, Emissioner (telefon: 08-585 918 00, epost: emissioner.sthlm@swedbank.se). Prospektet kan även laddas ned från Hemtex och Swedbank Markets hemsidor: www.hemtex.com respektive www.swedbank.se/prospekt.

Prospektet kommer att via post distribueras till direktregistrerade aktieägare. Förvaltarregistrerade aktieägare bör omgående kontakta sin förvaltare för information och instruktioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Olsson, Styrelseordförande i Hemtex AB: 0705-12 20 48,
Göran Ydstrand, VD och koncernchef: 0738-26 85 50, eller
Tommy Svensson, Ekonomi- och finanschef: 0702-10 80 69.

Besök gärna Hemtex webbplats: www.hemtex.se

Detta pressmeddelande innehåller information som Hemtex är skyldigt att delge enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen (2007:528). Denna information lämnades till publicering (cirka) klockan 10.00 den 27 april 2009.

Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 223 butiker i april 2009, varav 148 i Sverige, 42 i Finland, 13 i Danmark, 14 i Norge, 3 i Estland och 3 i Polen. Av butikerna är 195 ägda av Hemtexkoncernen och 28 av franchiseföretag. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Omsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) uppgår till 1,49 miljarder kronor, exklusive mervärdeskatt. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 januari 2009 till totalt 1,44 miljarder kronor.VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd, direkt eller indirekt, att distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller Nya Zeeland.

Informationen i detta pressmeddelande skall inte konstituera ett erbjudande om att sälja aktier, ett påbud om att köpa, inte heller ska det ske någon försäljning av värdepapper till vilka refereras häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, påbud eller försäljning inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion. Ett prospekt om nyemissionen som presenteras i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av nya aktier på NASDAQ OMX Stockholm har upprättats samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte ett erbjudande avseende försäljning av värdepapper i Hemtex i USA, inte heller skall värdepappren erbjudas eller försäljas i frånvaro av registrering eller undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 samt regler och föreskrifter därunder. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av ett erbjudande av värdepapper i Hemtex i USA eller att genomföra ett publikt erbjudande av aktier i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt. Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av denna, i sin helhet eller delvis är otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot den amerikanska Securities Act of 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.