Sveriges Kommuner och Landsting

Psykiatrisatsningen har ökat samverkan mellan kommuner och landsting

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2007 08:33 CEST

Mycket positivt har hänt i kommuner och landsting genom samarbetsprojekt som utvecklat och fördjupat samverkan kring de personer som har behov av insatser från psykiatrin och socialtjänsten enligt Socialstyrelsens rapport som presenterades idag. Det finns fortfarande stora behov inom olika delar av psykiatrin som innebär en stor utmaning både för kommuner och landsting men även för staten.

Samverkan var enligt direktiven ett huvudområde för den nationella psykiatrisamordnarens arbete, och lyftes fram i det regeringsbeslut som låg till grund för satsningen på psykiatri och socialtjänst. En förutsättning för att få del av satsningen var att landsting och kommuner gemensamt ansökte om medel.

Över hälften av kommunerna har upprättat någon form av skriftliga överenskommelser med landstinget under 2005 eller 2006 (policydokument, samverkansavtal eller andra gemensamma riktlinjer). Hälften av kommunerna tillsammans med respektive landsting har utformat särskilda överenskommelser på individnivå när det gäller samordnad och individuell planering (vårdplan). En tredjedel har tillsammans med landstinget utformat skriftliga överenskommelser när det gäller ut och inskrivningar i den psykiatriska slutenvården. I 38 kommuner har man också tagit fram gemensamma överenskommelser för permissioner för tvångsvårdade patienter.

Projekten som fått medel har, precis som angavs i direktiven, i stor utsträckning haft personer med en komplicerad och sammansatt problematik som målgrupp. Det gäller framför allt personer med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk. Den gruppen tillsammans med t.ex. personer med neuropsykiatriska funktionshinder är grupper som inte tidigare har varit föremål för den här typen av riktade insatser. Nästan 30 procent av projekten har varit riktade till personer med psykisk sjukdom och samtidigt missbruk.

- Det har med stort eftertryck framgått att satsningen har haft en mycket positiv inverkan när det gäller att öka ambitionen, ansvarstagandet och engagemanget för personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder, säger Henrik Hammar, ordförande i Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting.

Sveriges Kommuner och Landsting delar Socialstyrelsens bedömning att det finns ett fortsatt behov av kompetensutveckling, metod- och strukturutveckling och förbättrad verksamhetsuppföljning liksom åtgärder för att säkra en god personalförsörjning. Det är områden som ingår i vårt arbete inom psykiatriområdet och där vi hoppas att i samarbete med Socialstyrelsen och Socialdepartementet kunna bidra till en positiv utveckling.

- Det finns behov av utveckling inom fler områden än det som hittills skett och kommande satsningar från staten bör därför genomföras utifrån långsiktiga mål och prioriteringar. Projektkonstruktioner är ingen bra lösning för att få en väl fungerande vård, säger Henrik Hammar.

För mer information: Ing-Marie Wieselgren, avdelningen för vård och omsorg, tfn: 070-314 76 23, ing-marie.wieselgren@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01