Post- och telestyrelsen, PTS

PTS deltar i första europeiska cyberövningen

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 14:38 CET

Cyberattacker mot de elektroniska kommunikationerna ingår i scenariot när 22 europeiska länder övar samarbete över gränserna den 4 november. PTS är en av de svenska organisationer som övar.

CyberEurope 2010, som övningen heter, är den första europeiska cyberövningen någonsin och 22 länder deltar. Övningen som planeras hållas vartannat år har i denna första gång särskilt fokus på Internets robusthet. I övningen kommer det att ske ett flertal incidenter i internationella Internetknutpunkter mellan länderna. Det är sedan upp till de övade organisationerna att tillsammans med sina europeiska kollegor se till att Internetförbindelserna börjar fungera igen

- Vårt samhälle blir alltmer beroende av att telefoni och Internet fungerar och därför är det oerhört viktigt ha krisövningar. Kommunikationen är i många fall gränslös och CyberEurope 2010 syftar till att stärka vår förmåga att hantera större incidenter inom EU, säger Annica Bergman, chef på PTS nätsäkerhetsavdelning.

Syftena med övningen är flera:

  • Etablera tillit och förtroende mellan olika aktörer i de övade länderna.
  • Öka förståelsen för hur denna typ av händelser hanteras i de olika länderna.
  • Testa kommunikationsvägar och -procedurer.
  • Öka förståelsen för gemensamma beroenden.
  • Främja ömsesidigt stöd.

På PTS deltar de enheter som har ansvarar för driftsäkerhet och säkerhetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation. Främst övas jourverksamheten tjänsteman i beredskap samt Sitic, Sveriges IT-incidentcentrum. PTS har stor erfarenhet av att organisera övningar inom detta område och har därför också deltagit i planeringen av CyberEurope 2010.

Övriga övade svenska organisationer är Försvarets radioanstalt och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De svenska myndigheterna kommer att öva på plats hos PTS i syfte att verka som en svensk krishanteringsorganisation under övningen.

PTS roll

PTS är den myndighet i Sverige som ansvarar för säkerheten i elektronisk kommunikation. Myndigheten är också den svenska kontaktpunkten för internationella frågor som rör Enisas arbete.

För mer information:
Annica Bergman, chef för nätsäkerhetsavdelningen, tfn: 073-640 58 13
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du på
http://www.pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden/2010/PTS-deltar-i-forsta-europeiska-cyberovningen/ Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. PTS arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.

Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm, tel. 08-678 55 00