Utbildningsdepartementet

Public service - överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 09:14 CET

I propositionen Radio och TV i allmänhetens tjänst - överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande lämnar regeringen förslag till en ändring i lagen om TV-avgift samt gör en bedömning avseende möjligheten att begränsa Sveriges Radio AB:s, Sveriges Television AB:s och Sveriges Utbildningsradio AB:s rätt att ta betalt vid överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande.


Enligt ett villkor i programföretagens anslagsvillkor ska företagens sändningar riktade till Sverige vara tillgängliga för allmänheten utan villkor om särskild betalning utöver erlagd TV-avgift. Riksdagen har beslutat att denna princip ska fastslås i lag. Lagändringen är avsedd att träda i kraft den 1 januari 2007.

Mot bakgrund av anslagsvillkoret uppstod i våras oklarhet och fråga om SVT fick ta betalt av t.ex. restauranger vid överlåtelse av rätten till offentligt framförande av sändningarna från fotbolls-VM.

I propositionen föreslås att principen, som anger att någon ytterligare betalning än TV-avgiften inte får tas ut av programföretagen när sändningarna är riktade till Sverige, inte ska anges i lag. Av programföretagens anslagsvillkor ska i stället framgå att sändningarna ska kunna tas emot av allmänheten utan villkor om särskild betalning utöver erlagd TV-avgift. Den nya lydelsen innebär att varje TV-avgiftsbetalare ska kunna ta emot innehållet i programföretagens sändningar och tillgodogöra sig dessa för eget bruk utan att behöva betala någon annan avgift än TV-avgiften.

Med hänsyn till upphovsrättsliga regler gör regeringen vidare den bedömningen att det inte är möjligt att föreslå några formella begränsningar avseende programföretagens rätt att ta betalt av en anordnare som vill framföra sändningarna offentligt. Programföretagen har ett utrymme att via avtal med olika aktörer komma överens om vilken ersättning som ska betalas när dessa vill använda programföretagens sändningar genom offentligt framförande. Regeringen slår dock fast att även om ingen begränsning införs i anslagsvillkoren bör programföretagen noga överväga vid vilka tillfällen krav på ersättning framförs och om krav på ersättning kan äventyra programföretagens trovärdighet och legitimitet.

Regeringen anser även att det är viktigt att förhindra en utveckling av vad som kan uppfattas som en ökad kommersialisering av verksamheten inom en radio och TV i allmänhetens tjänst.Kontakt:
Maria Dupont
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91
maria.dupont@educult.ministry.se

Lars Marén
Ämnesråd
08- 405 19 37


Carin Khakee
Kansliråd
08-405 43 12

Kirsten Glansberg
Departementssekreterare
08-405 48 62