Utbildningsdepartementet

Public service - Viktigare än någonsin!

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 11:44 CET

I propositionen Viktigare än någonsin! Radio och tv i allmänhetens tjänst 2007-2012 lämnar regeringen förslag till ändringar i radio- och tv-lagen samt nya riktlinjer för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.

Regeringens samarbetspartier, vänsterpartiet och miljöpartiet, står också bakom propositionen.

- Public service är viktigare än någonsin, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. SVT, SR och UR är självständiga och opartiska röster som erbjuder mångfald och kvalitet i sina utbud. Jag vill utveckla deras verksamhet så att den blir ännu starkare och mer fristående. Moderaterna och folkpartiet vill göra tvärtom och göra slut på public service så som vi känner det.

- I takt med ökad kommersialisering och ägandekoncentration av media så ökar betydelsen av public service, men också ansvaret, säger Rossana Dinamarca, riksdagsledamot för vänsterpartiet. Ett ansvar att faktiskt vara i allmänhetens tjänst, där hela landet speglas, men också där public service tillgängliggörs för och synliggör grupper som funktionshindrade, nationella och invandrade minoriteter.

- Att spegla särprägeln och egenarten hos olika delarna av Sverige är viktigt och därför slår vi vakt om en organisation med syfte att möjliggöra hög närvaro av personer ute i landet med kunskap om och förankring i de olika regionerna, säger Mikael Johansson, riksdagsledamot för miljöpartiet. Det ger även public service en tydlig konkurrensfördel gentemot de kommersiella kanalerna

Propositionen slår i stort sett fast nuvarande inriktning för verksamheten. Public service verksamhet ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt. Sändningarna ska vara tillgängliga i hela landet och programmen ska utformas så att de genom tillgänglighet och mångsidighet tillgodoser skiftande förutsättningar och intressen hos befolkningen i hela landet.

Regeringens förslag innehåller också en del nyheter som innebär att uppdraget förtydligas och förstärks:
- Sändningstillstånden förlängs till sex år vilket ger längre perioder utan politisk inblandning.
- Antalet kvantitativa krav minskar. Mindre detaljstyrning kombineras med att bolagen får i uppdrag att själva formulera konkreta och mätbara mål utifrån mer allmänna riktlinjer.
- Uppföljning av uppdraget förstärks genom att Granskningsnämnden för radio och TV ges i uppdrag att uttala sig om hur programföretagen levt upp till uppdraget. Ett uppföljningstillfälle införs också i tillståndsperiodens mitt. Bolagen ska ta fram tydligare redovisningar av verksamheten.
- Samtliga riksdagspartier ska sitta med i förvaltningsstiftelsen.
- Tillgängligheten till programutbudet ska förbättras. Särskilt gäller det funktionshindrade och språkliga och etniska minoriteter. Bolagen ska se på tillgänglighet ur ett brett perspektiv. Förbättrad tillgänglighet kan ske genom nya sändningstider och utökat utbud via nya tekniker.
- Ambitionsnivån när det gäller textning av program höjs. Kravet på textade program i SVT (förstagångssändningar med svenskt ursprung) ökar från 50 till 65 procent.
- Bolagen får möjlighet att ta betalt för arkivmaterial som de inte äger upphovsrätten till själva när det sker på enskild begäran.
- Programbolagen ska utveckla programverksamheten för de äldre barnen och ungdomarna. Företagen ska också sträva efter att i ökad grad nå ut till ungdomar med sina program och ta till vara målgruppen intresse och förmåga att ta till sig ny teknik.
- Propositionen menar att SVT ska vara restriktiva med direkt sponsring och innehåller även förslag som ökar tydligheten när det gäller indirekt sponsring. Fortfarande gäller också huvudregeln om ett förbud mot reklam och sponsring.
- En särskild utredare får i uppdrag att titta på de tre bolagens effektivitet och samarbete. Det är viktigt att licensbetalarna får ut så mycket som möjligt för pengarna.
- Det ska anges i lagtext att tv-avgiften ska finansiera verksamheten. Samtidigt ändras definitionen av tv-mottagare så att lagstiftningen blir teknikneutral.
- Tv-avgiften höjs med 28 kronor 2007. Därefter sker en höjning med 2 procent per år. En förutsättning för detta är att det finns balans på rundradiokontot. Det villkoret betyder att tv-avgiftsmedel kopplas närmare bolagens budget.


Kontakt:
Thomas Johansson
Pressekreterare
08-405 18 17
070-364 18 17
thomas.johansson@educult.ministry.se

Carin Khakee
Departementssekreterare
08-405 43 12
070-578 43 12

Filippa Arvas-Olsson
Departementssekreterare
08-405 25 13
070-576 16 53