Medtronic AB

Publicerat i Diabetes Care: Förbättrad glukoskontroll med ny teknik

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 08:55 CET

Pressmeddelande 28 november 2006 - Nu publiceras den första studien som visar förbättrad glukoskontroll med kontinuerlig glukosmätning i realtid (1).

Studien har genomförts för att utvärdera användningen av kontinuerlig glukosmätning i realtid med Medtronics system REAL-Time (RT) Continuous Glucose Monitoring (CGM) för bättre diabetesbehandling. GuardControl heter studien som är den första internationella, större randomiserande kontrollerade multicenterstudien som undersökt detta.

Studien som publiceras i veckans nummer av Diabetes Care visar att personer med typ 1-diabetes som använde systemet hade bättre blodsockerkontroll än de personer i studien som enbart använde blodsockertest via ”stick i fingret”.

– Studieresultaten visar på dramatiskt förbättrad blodsockerkontroll hos de patienter som använt systemet. Genom att hela tiden få information om den aktuella sockernivån kan patienten bättre balansera insulintillförsel, kaloriintag och fysisk aktivitet. Patienten får därigenom ökad trygghet och kan ta hand om sin diabetes bättre på egen hand, säger professor Jan Bolinder, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, och en av de huvudansvariga för studien.

Den internationella 12-veckorsstudien genomfördes på patienter med otillfredsställande diabeteskontroll. Studieresultaten visade en kliniskt betydelsefull sänkning av HbA1c redan efter en månad vilken var än mer uttalad då studien avslutades efter tre månader.

Patienter som kontinuerligt kontrollerade sina glukosnivåer med hjälp av systemet Medtronic Guardian RT CGM hade vid studiens slut uppnått 1 procentenhets sänkning av HbA1c-nivåerna, jämfört med 0,4 procentenheters sänkning i kontrollgruppen som enbart använde traditionell, periodiskt återkommande blodsockertest via ”stick i fingret”.

Efter tre månaders kontinuerlig användning av systemet fick 26 procent av patienterna en sänkning med minst 2 procentenheter av HbA1c-nivåerna.

– Systemet har en stor potential och i princip skulle de flesta personer med diabetes kunna ha stor nytt av att använda systemet. I dagsläget är det dock svårt då det ännu inte är subventionerat. När vi får mer erfarenhet av tekniken i praktiken är framtagning av behandlingsriktlinjer önskvärt både för att användas separat eller integrerat med insulinpump, tillägger professor Jan Bolinder.

Mer om studien
Studien använde systemet Guardian RT CGM. Systemet innebär att man bär en sensor i underhudsfettet (fettvävnaden). Sensorn fästs enkelt av patienten eller vårdpersonal. Den skickar sedan uppgifter om glukosvärdet via radiovågor till monitorn och värdet kan läsas av var femte minut i displayen. Systemet avger en larmsignal när glukosvärdena når de övre eller undre glukosgränser som ställts in i förväg av sjukvårdspersonalen. Denna omfattande information är väldigt värdefull för bedömningen av diabetesbehandlingen och gör det möjligt för patienterna att vidta omedelbara åtgärder för att förbättra sin glukoskontroll. En speciell programvara har dessutom utformats för nerladdning av glukosdata från monitorn till en dator där kurvor kan visas och tolkas tillsammans med vårdpersonal.

I studien ingick totalt 162 patienter med typ 1-diabetes (81 vuxna och 81 barn) från åtta olika centra i Tyskland, Frankrike, Sverige, Italien, Storbritannien, Slovenien och Israel. Från Sverige deltog 18 patienter.

Alla studiedeltagarna testade sitt blodsocker med hjälp av en traditionell blodsockermätare och fördelades slumpmässigt i tre prövningsarmar: (kontrollgruppen) patienter med egenkontroll som använde ett obegränsat antal fingersticksmätningar med en traditionell blodsockermätare; patienter som kontinuerligt använde REAL-Time CGM; patienter som använde REAL-Time CGM under en tredagarsperiod varannan vecka. Studiedeltagarna använde antingen en insulinpump eller tog tre eller flera injektioner per dag för att ge insulinbehandling.

Nästa generation på gång
Guardian RT introducerades i Sverige för ett år sedan. Medtronic har nyligen utvecklat nästa generation av Guardian RT . Den kommer att finnas tillgängligt på utvalda globala marknader i vinter. Systemet MiniMed Paradigm REAL-Time, världens första integrerade insulinpump och kontinuerliga glukosövervakningssystem, finns tillgängligt i Sverige sedan i somras och i mer än 20 andra länder.

För mer information kontakta
Professor Jan Bolinder, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Tel 070-636 44 73, e-post: jan.bolinder@ki.se

Pernilla Sjöstrand, nordisk kommunikationschef Medtronic, tel 08-56 858 526, 0704-31 00 04, e-post: pernilla.sjostrand@medtronic.com

För mer pressinformation samt pressbilder hänvisas till nyhetsrummet på www.medtronic.se eller www.newsonline.se/medtronic. Där finns bland annat tidigare pressmeddelanden om Guardian RT, se direktlänk www.newsonline.se/release.asp?Pmid=69557&comid=6164
och systemet Paradigm REAL-Time, se direktlänk www.newsonline.se/release.asp?Pmid=77676&comid=6164

Om Medtronic
Medtronic, Inc. med huvudkontor i Minneapolis, är världens ledande medicintekniska företag som lindrar smärta, återställer hälsa och förlänger liv för miljontals människor. Läs mer om Medtronic på www.medtronic.se, www.medtronic.com.

Affärsområdet diabetes på Medtronic är världsledande inom diabetesbehandling. Företagets produkter inkluderar externa insulinpumpar med tillhörande förbrukningsmaterial, och system för kontinuerlig glukosmätning.

Mer information om Guardian RT, systemet Paradigm REAL-Time, insulinpumparna Paradigm 512 och Paradigm 712 och andra diabetesrelaterade produkter finner du på www.medtronic.se alt. www.insulinpump.se samt www.medtronic-diabetes.com

Om HbA1c
En HbA1c-mätning återspeglar patientens genomsnittliga blodsockerkontroll under en period på två till tre månader. Kliniska studier har visat att varje procentenhets sänkning av HbA1c ger 35 procents minskning av komplikationerna i samband med diabetes och signifikant minskade sjukvårdskostnader.

Om man kan hålla en blodsockerkontroll som ligger nära den normala, minskar njurkomplikationerna med upp till 56 procent, nervsjukdomarna med upp till 60 procent, ögonsjukdomarna med upp till 76 procent och hjärtkärlskadorna med 42 procent, vilket därmed förbättrar hälsan och förlänger livet för många diabetespatienter.

Om diabetes
Vid typ 1-diabetes producerar bukspottkörteln inte längre något insulin, det viktiga hormon som reglerar kroppens sockeromsättning. Typ 2-diabetes är en ämnesomsättningsrubbning som beror på att kroppen inte kan producera tillräckligt mycket insulin eller använda det på rätt sätt.
Diabetes når epidemiska proportioner över hela världen. Enligt International Diabetes Federation har ungefär 194 miljoner vuxna i världen diabetes, och detta antal förväntas nå upp till 333 miljoner år 2025.

I Sverige finns uppskattningsvis 350 000 personer med diabetes. Av dessa behöver mer än 1/3 (150 000) kontinuerlig tillförsel av insulin: 50 000 tusen av dessa har typ 1-diabetes och 100 000 av dessa har typ 2-diabetes (2).

Personer med diabetes som behöver kontinuerlig tillförsel av insulin är ofta de som har svårast att hålla sitt blodsocker på en jämn nivå och för dem blir den egna hanteringen av sjukdomen därför extra viktigt.

Referenser
1. Deiss D, Bolinder J, Riveline J-P et al. Improved glycemic control in poorly-controlled patients with type 1 diabetes using REAL-Time Continuous Glucose Monitoring, Diabetes Care 29:2730-2732, 2006.
2. Diabetesförbundets hemsida: www.diabetes.se