scan coin

PUSH DEVELOPMENT: DELÅRSRAPPORT 1 - 3 KV 2005/2006 FÖR PUSH DEVELOPMENT AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 16:48 CEST

· Strax Service System A/S kommer att delas ut till aktieägarna och bolaget noteras.

· Aktieägarna erbjuds att i maj köpa Pushs innehav i Eurobet Nordic.

· Systematiska Fonder fick en avkastning på 7,62 % 3 kv och 15,8 % 1-3 kv.

· Nettoomsättningen uppgick under perioden till 311 MSEK (369 MSEK).

· Rörelseresultatet uppgick till -4,2 MSEK (-2,8 MSEK).

· Resultat per aktie uppgick till -2,3 öre (-2,3 öre).


Strax Service System A/S kommer att delas ut och noteras Efter förvärvet av Strax AS, den 1 januari 2006, har bolaget delats upp i två delar. Strax AS som innehar ett logistik - och servicesystem samt ett skattemässigt förlustavdrag på ca 200 MNOK, kommer att behållas som helägt dotterbolag.
Det nybildade Strax Service System AS har övertagit reparations- och serviceverksamheten omfattande fyra moderna anläggningar, i Norden, med 180 anställda. Strax Service System har under perioden 1 januari till 31 mars omsatt 50 msek och redovisar förlust, enligt plan. Åtgärder har vidtagits för att vända den förlusttyngda verksamheten till vinst. Åtgärdsprogrammet väntas få full effekt under innevarande kvartal.
Styrelsens inställning är att Push Developments innehav i Strax Service System skall delas ut till aktieägarna efter genomförd turn around av bolaget och därefter noteras. En förutsättning för utdelning och notering är Strax Service System visar lönsamhetstillväxt. Beslut om utdelning kommer att behandlas på Push Developments ordinarie bolagsstämma i september 2006.

Push Developments aktieägare ges företrädesrätt att i maj köpa innehavet i Eurobet Nordic Eurobet Nordic står inför kapitalisering och notering. Push Development har ett betydande innehav av aktier och teckningsoptioner i Eurobet Nordic. Dessa aktier och optioner kommer under maj månad - i linje med Pushs filosofi - att erbjudas bolagets aktieägare på förmånliga villkor. Ett villkor för att ta del av detta erbjudande är att man på avstämningsdagen den 12 maj äger minst en börspost i Push Development. Det exakta priset för aktier resp. optioner och villkoren i övrigt kommer att beslutas den 5 maj.

Systematiska Fonder och AMDT
Systematiska Fonder visar en fondavkastning på 7,62 % för 3 kvartalet. Avkastningen för 1- 3 kv. uppgick till mycket goda 15,8 %.
Systematiska Fonder som successivt förbättrat resultatet visar för 1- 3 kv. förlust..
Systematiska Fonder AB lämnade under kvartalet in ansökan till Finansinspektionen om omauktorisation av fondbolaget enligt den nya lagen om investeringsfonder. Ansökan behandlas f n av inspektionen.
Finansinspektionen har godkänt nya fondbestämmelser för AMDT hedge, tidigare Skånefonden. De nya fondbestämmelserna innebär bl a att en fast förvaltningsavgift om 1,5 % tas ut på årsbasis. Därutöver utgår en kvartalsvis performance-avgift om 20 procent på den del av avkastning som överstiger referensräntan.
Under perioden har en marknadsbearbetning fortsatt med fokus på institutionella placerare. Avtal har slutits med externa aktörer för att öka det förvaltade kapitalet. Upplåtelsen av TTV-modellen till extern förvaltare har under 3 kv. utvecklats väl.

Resultat och Finansiering
Koncern nettoomsättningen uppgick 1- 3 kv. till 311 MSEK (396 MSEK), resultatet efter skatt till - 4,2 MSEK
(-2,8 MSEK) dvs. -2,3 öre per aktie. Moderbolagets nettoomsättningen uppgick 1- 3 kv. till 11 MSEK
(3 MSEK), resultatet efter skatt till 3,8 MSEK (-1,3 MSEK) Två riktade nyemissioner tillförde i december Push Development 50 mkr. Genom emissionerna har det skapats finansiellt utrymme för att vända den ekonomiska utvecklingen i Strax och skapa ett lönsamt bolag med god organisk tillväxt. Det totala antalet aktier uppgår efter de senaste emissionerna till 178 miljoner och aktiekapitalet till 17,8 mkr.

Resultat-, balansräkning, kassaflödesanalys och jämförelsetal för koncernen biläggs.

Bokslutslutskommuniké för 2005/2006 kommer att offentliggöras den 24 augusti 2006.

Denna rapport är ej granskad av bolagets revisor.

Stockholm den 26 april 2006
Styrelsen för Push Development AB (publ)