PV Enterprise Sweden AB

PV ENTERPRISE: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2009

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 10:42 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51433

PV ENTERPRISE: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2009

* Omsättningen för perioden uppgick till 45,0 (118,5) MSEK

* Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -11,2 (-1,2) MSEK eller en EBITDA marginal på -25 % (-1 %)

* EBITDA justerat för kostnadsposter av engångskaraktär uppgick till -5,0 MSEK eller en justerad EBITDA marginal på -11 %

* Resultat före skatt uppgick till -12,0 (-4,0) MSEK. Av finansnettot på -0,1 (-2,1) MSEK utgör netto finansiella valutakursvinster 0,5 MSEK under första kvartalet 2009 och netto finansiella valutakursförluster 1,2 MSEK under första kvartalet 2008.

* Periodens resultat uppgick till -8,8 (-2,6) MSEK och resultat per aktie för perioden var -0,87 (-0,27) SEK

VD har ordet

Produktion och kvalitet

Efter att verksamheten lades ner i dotterbolaget i Polen så beslutades att den polska produktionskapaciteten skulle införlivas med produktionen i Vilshult. Den polska byråkratin gjorde att maskiner och annat inte kom att flyttas förrän en bit in på 2009. En omställning av produktionslokalerna i Vilshult möjliggjorde att de polska produktionsmaskinerna kunde integreras med den svenska produktionen i Vilshult. Igångkörning av produktionsapparaten har tagit en hel del av kvartal ett i anspråk och kapaciteten i slutet av kvartalet är nu uppe på den planerade nivån. Målet var att avsluta alla transporter från Polen till Sverige under kvartal 1 men det kommer att ta åtminstone ytterligare en månad i anspråk eftersom mängden material och maskiner var så omfattande att lagerutrymmet i Vilshult inte förmått härbärgera dessa mängder av material.

Produkterna har förbättrats på ett antal punkter och vi anser oss nu leva upp till det man förknippar med "svenska kvalitetsprodukter". En process att utöka våra certifieringar pågår hos ett flertal olika certifieringsinstitut.

Bakstycken av polyester som tidigare har använts har sedan januari 2009 ersatts av ett högkvalitativt material (Tedlar). Ett inneliggande lager av polyester som alltså inte kan användas i produktion skrivs därmed ner med 550 kSEK .

Personal

Under första kvartalet har ett antal personer i ledande befattningar sagt upp sina tjänster. Vid dessa tillfällen har vi informerat marknaden via pressreleaser enligt det regelverk som gäller bolag noterade på First North.

Peter Blomqvist (CFO) sade upp sig och slutar sin tjänstgöring i början av maj 2009. Peter ersätts med Ola Nilsson som började sin anställning 23 mars och tar över tjänsten som CFO i och med att Peter Blomqvist slutar. För att hålla en kontinuerlig och bra kontakt med verksamheten i Vilshult kommer Ola att vara placerad i Vilshult.

Ulf Åman, tidigare platschef samt produktionschefen Malin Åman har båda sagt upp sina anställningar och lämnar företaget i slutet av april.

Som ny produktionschef har Tommy Petersson internrekryterats och tillträder 15 april. Tommy har med sin gedigna kunskap inom PV-produktion alla förutsättningar bygga vidare när Ulf och Malin lämnar sina tjänster.

Arbetet att finna en lämplig person på tjänsten som kvalitetsansvarig är i full gång och vi har goda förhoppningar att ha en person på plats före halvårsskiftet.

I strävan att rusta oss för att möta den nu ökande efterfrågan från den svenska marknaden, arbetar vi just nu med att introducera nya medarbetare inom marknad och försäljningsavdelningen. Detta sker genom vissa nyanställningar men även genom internrekrytering.

Utsikter

Spanien, Tyskland och Tjeckien är i nämnd ordning de viktigaste marknaderna för oss just nu. De ramavtal som tidigare annonserats har hittills givit begränsat resultat men vi förväntar oss fortfarande att de kommer att generera betydelsefulla affärer framöver. Många planerade kundinstallationer har skjutits framåt i tiden men förväntas komma igång under senare delen av året. Exakt när detta kommer att ske är svårt att förutse.

Vi har fortsatt en strävan efter framtida tillväxt men i det korta perspektivet kommer vi att fokusera på kvalitet, marginaler, kostnader och kassaflöde. Detta kommer även långsiktigt att gynna bolaget.

Under innevarande år har vi sett ett ökat intresse från kunder i Sverige. Marknaden har inte kommit igång på allvar men tendensen är mycket tydlig och ett program där staten går in med bidrag upp till 60% av investeringsvärdet ligger i Bryssel för beslut.

Med anledning av det ökade intresset från svenska kunder har vi stärkt oss på marknaden och försäljning inom Sverige. En person har internrekryterats för att hantera denna marknad och en tekniker börjar i april sin anställning för att ge god service åt dessa kunder som ofta har frågor av teknisk/praktisk natur när det gäller solenergi.

Materialförsörjning

När det gäller tillgången på celler av god kvalitet har vi fått kontakt med ett antal nya leverantörer som tillhandahåller sina produkter med god kvalitet och till en lägre prisnivå än vi tidigare haft. Tidigare brist på celler har förbytts i god tillgång och de stora depositioner som tidigare var nödvändiga för att få leveranser har nu försvunnit. Fortfarande gäller emellertid förskottsbetalning vid solcellsköp men celler kan numera även köpas i Euro hos de flesta leverantörerna. Att inköpen kan göras i Euro minskar valutarisken avsevärt eftersom de flesta försäljningarna av färdiga paneler också sker i Euro.

Hur priset på celler förändras framöver är givetvis kopplat till den efterfrågan som kommer att gälla framöver men i dagsläget syns inga tendenser till prisstegringar.

Marknadsutveckling

I och med att den spanska boomen plötsligt tog slut i kvartal 3 förra året så gick efterfrågan i hela Europa ner till ett minimum. Efterfrågan var obefintlig under hela 4 kvartalet och fram till mitten av februari 2009. I februari fick vi en order på ca 70 MSEK för slutleverans i april. När det gäller marknaden i övrigt så kan vi nu med facit i hand konstatera att den globala finanskrisen med åtföljande konjunkturnedgång också påverkar efterfrågan på solpaneler. Många prospekt och förfrågningar som överstiger ca 1 MSEK har tendensen att skjutas framåt, ofta med hänvisning till den finansiella situationen. En ytterligare orsak till att upphandlingarna skjuts framåt är sannolikt att priserna kontinuerligt sjunker och att kunderna av den anledningen väntar ut lägre prisnivåer innan de lägger sin order. Priserna på både celler och paneler har sedan fjärde kvartalet 2008 sjunkit med ca 15%.

I brist på stora ordrar som var mycket vanliga under 2008 har vi istället erhållit fler mindre ordrar från nya kunder som ofta har krav på snabba leveranser. Om inte leverans kunnat lovas inom en månad så har de ofta vänt sig till andra leverantörer. Förklaringen till att marknaden ser ut på det viset är sannolikt att det finns många producenter av solpaneler som ligger på stora lager av färdiga produkter och därmed har möjlighet att acceptera ordrar för omgående leveranser.

Tvister & Reklamationer

En större reklamation har inkommit, från en kund i Spanien, där vi tvingas byta bakstycken på ca 3600 paneler till följd av brister i materialet levererat från en av våra underleverantörer. Arbetet måste utföras i Vilshult eftersom ett byte av bakstycken kräver en omlaminering med därför avsedda specialmaskiner. I den process som nu pågår där bakstycken byts ut används ett högkvalitativt material som vi införde som standard för alla paneler som produceras från och med januari 2009. Arbetet är omfattande och kommer sannolikt att ta en stor del av innevarande år i anspråk. En avsättning på 4,7 MSEK har gjorts för att täcka kostnaden för denna reklamation. Det kan tilläggas att risk för liknande problem kan föreligga även hos andra kunder men vi har i dagsläget inga sådana indikationer.

Försäljning och resultat

Omsättningen har under första kvartalet uppgått till 45,0 (118,5) miljoner kr. Bruttomarginalen har under första kvartalet uppgått till 4 % (12 %). Rörelseresultatet (EBITDA) uppgår till -11,2 (-1,2) miljoner kr för första kvartalet och rörelsemarginalen (EBITDA) uppgår till -25 % (-1 %). Under detta kvartal har dock kostnadsposter av engångskaraktär drabbat resultatet och exempel på detta är kostnader för de reklamationer som nämnts ovan samt nedskrivningar av lager. Justerat för sådana kostnadsposter uppgick EBITDA för perioden till -5,0 miljoner kr eller en justerad EBITDA marginal på -11 %.

Valutaeffekter

I första kvartalets finansnetto på -0,1 (-2,1) miljoner kr ingår netto finansiella valutakursvinster på 0,5 miljoner kr första kvartalet 2009 och netto finansiella valutakursförluster på 1,2 miljoner kr första kvartalet 2008. Koncernen har inga tecknade valutaterminskontrakt.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet för första kvartalet 2009 uppgick till -14,4 (+6,2) miljoner kr. Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till -10,3 (-41,6) miljoner kr. Den positiva utvecklingen av det operativa kassaflödet i första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal förra året beror på en klart lägre försäljningsnivå i början på 2009 jämfört med samma tid 2008. Orderboken var också klart större i början av 2008 jämfört med början av 2009. Det har inneburit att mycket mindre inköp och förskott till leverantörer behövts under och i slutet av första kvartalet 2009. Rörelsekapitalet uppgick vid periodens slut till 54,7 (90,3) miljoner kr eller 18 % (43 %) i förhållande till 12 månaders rullande omsättning.

Nettolåneskulden uppgick vid periodens utgång till 33,2 (56,1) miljoner kr och likvida medel till 12,5 (14,4) miljoner kr. Eget kapital uppgick till 35,5 (55,8) miljoner kr eller 3,51 (5,88) kr per aktie. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 32 % (33 %).

I slutet på mars 2009 hade bolaget ett avtalat utrymme för checkkredit på 70 miljoner kr.

Resultat per aktie per 31 mars 2009

Resultat per aktie för första kvartalet 2009 uppgick till -0,87 (-0,27) kr.

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper har tillämpats i denna rapport som i den senast publicerade årsredovisningen.

Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.Vilshult 23 april 2009Esbjörn Thordeman
Verkställande direktör
PV Enterprise Sweden AB (publ)
För frågor kring denna bokslutskommuniké vänligen kontakta:


Esbjörn Thordeman
Verkställande direktör
PV Enterprise Sweden AB (publ)
Tel: 0709-279 112


Certified adviser First North
Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ)
Tel: 031-745 50 00


Peter Blomqvist
Ekonomidirektör
PV Enterprise Sweden AB (publ)
Tel: 0709-279 119

(För fullständig rapport se bifogad fil.)