Utbildningsdepartementet

Råd att utvärdera

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 11:24 CET

Utredningen om utvärdering av utbildning överlämnar i dag sitt slutbetänkande Att nå ut och att nå ända fram - hur policyinriktad utvärdering och forskningsresultat inom utbildningsområdet ska tillgodoses (SOU 2009:94). Utredningen föreslår att ett särskilt råd för utvärderingar skapas och ett antal åtgärder för att förbättra forskningsspridningen inom skolområdet.

I utredningens första del, som har gällt regeringens behov av policyinriktade utvärderingar, föreslår utredningen ett Råd för utbildningsutvärdering och analys. De utvärderingar eller analyser som rådet initierar är tänkta att spänna över hela utbildningsområdet och över flera discipliner.

- Jag tror inte att den här typen av analyser skulle komma till stånd inom befintlig myndighetsstruktur, men samtidigt ser jag rådets analyser som ett tillskott snarare än en ersättning av befintlig utvärderingsverksamhet, säger Rolf Sandahl, särskild utredare.

Rådet ska vara organiserat som en kommitté inom Regeringskansliet. Motivet till att utredningen föreslår detta i stället för en ny fristående myndighet är att det finns anledning att först pröva om behovet är tillräckligt stort för att inrätta en ny myndighet. Nya myndigheter kan bli både kostsamma och ta tid innan de fungerar optimalt.

Utredningens andra del handlar om hur spridningen av forskningsresultat ska komma de verksamma inom skolan till del.  Utredningen diskuterar hur utbudet, spridningen och användningen av forskningsresultat skulle kunna förbättras.

Utbudet av forskning är stort och det behövs översikter av olika slag, men systematiska översikter är en typ av översikter som hittills inte gjorts i Sverige. Utredningen förordar på sikt en skandinavisk organisation för denna typ av översikter, vilket skulle ha såväl ekonomiska, kompetensmässiga som tekniska fördelar.

För att forskningsresultaten ska användas krävs att de sprids. Det finns ett behov hos beslutsfattare, forskare och verksamma inom skolan av att den forskning som görs är lättillgänglig. Det finns många aktörer som i dag sprider forskningsresultat, vilket utredningen ser som positivt. Däremot kan det vara lämpligt att det finns en statlig aktör som har ett ansvar för att sprida men också vägleda intresserade var man kan hitta dessa forskningsresultat. Skolverket har i dag uppgiften att sprida forskningsresultat och har inlett ett arbete med att utvidga denna funktion. Utredningen föreslår att Skolverket fortsättningsvis får ett mer samlat ansvar för att sprida forskningsresultat inom skolområdet.

För att forskningsresultat ska komma till användning krävs att de bearbetas. Utredningen rekommenderar att de Regionala utvecklingscentrum (RUC) som finns vid vissa universitet och som bedriver ett samarbete med kommunerna bör förstärkas och få ett ökat ansvar för forskningsspridning på regional nivå.


Kontakt:
Rolf Sandahl
Särskild utredare
073-412 06 63

Ulla Duell
Huvudsekreterare
073-441 18 33